Zpráva

Zápis z 21. jednání PS protidrogové prevence

Zápis z jednání Pracovní skupiny protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji (dále jen „pracovní skupina“), konaného dne 18.6.2020

Přítomni:

Dle prezenční listiny.

*********

1. Úvod - přivítání členů, představení hostů.

2. Informace od jednotlivých členů PS a hostů o způsobech fungování jednotlivých sociálních, zdravotních a návazných služeb v režimu nouzového stavu (vyhlášeného v souvislosti s Covid -19) a následná diskuse.

3. Shrnutí dopadů nouzového stavu na služby pro osoby ohrožené závislostmi a případný návrh dalších postupů, popř. opatření do připravované Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním v Moravskoslezském kraji na období 2021-2027  - viz. příloha č.1

4. Finalizace návrhu Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním v Moravskoslezském kraji na období 2021-2027

  • Informace o aktuální podobě strategického dokumentu
  • Informace o aktuální situaci v rámci procesu schvalování výše uvedeného dokumentu

5. Oznámení o ukončení členství v pracovní skupině a návrh členů nových.

  • Ukončení členství: Mgr. Šárka Chytilová (za OSPOD), Mgr. Štěpán Vozárik (za místní protidrogové koordinátory)
  • Navrženi: Mgr. Lucie Mamula Teufelová, DiS. (za OSPOD), Bc. Monika Klímková (za místní protidrogové koordinátory)

Úkoly a témata pro příští a následná jednání

  • Příští jednání pracovní skupiny proběhne dle potřeby, předpoklad je září/říjen 2020.

Zapsala: Jana Kupková

Dne 19.6. 2020

 

Příloha č. 1

Doporučení pro krizové situace

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID 19 v roce 2020 a v návaznosti na rozsáhlá preventivní vládní, krajská a obecní opatření směřující k zamezení šíření tohoto onemocnění je, s akcentem na problematické segmenty poskytování sociálních služeb pro uživatele návykových látek, doporučeno pro případ dalších či obdobných krizových situací reflektovat následující opatření:

  • Nepozastavovat činnost stávajících terénních programů, jež jsou mnohdy jednou z mála možností, jak vyhledat a detekovat osoby bez přístřeší a/nebo osoby závislé na návykových látkách, které nejsou doposud v kontaktu se sociálními službami ani v jiné dostupné evidenci, popř. jsou pouze v evidenci sociálních pracovníků na obcích s rozšířenou působností. Potřeba vyhledání a kontaktování těchto osob za účelem snížení rizik ohrožujících jejich zdraví a život, a také zdravotní stav celé společnosti, se ukázala v krizové situaci jako stěžejní.
  • V případě nenadálé krizové situace zřídit v obcích dle potřeby tzv. Centrum terénní obsluhy (krizový servis), kde budou mít osoby bez přístřeší a osoby závislé na návykových látkách k dispozici prostředky pro základní hygienu, a kde bude popř. monitorován jejich zdravotní stav a poskytován nezbytný informační servis v návaznosti na krizovou situaci. Jedná se o zajištění bezpečného prostředí pro saturaci základních životních potřeb těchto osob. Centrum terénní obsluhy nebude realizováno v režimu sociálních služeb a užívání návykových látek nemůže být eliminačním kritériem pro využití krizového servisu.
  • Podporovat dostatečné IT vybavení poskytovatelů terénních a ambulantních služeb pro uživatele návykových látek (zejména výkonné notebooky, monitory a mobilní telefony) tak, aby v případě krizového či nouzového stavu mohla být poskytována nezbytná poradenská pomoc a aby byla zachována kontinuita poskytování těchto služeb a možnost jejich využití jak pro nové zájemce, tak pro stávající klienty.

Specifická podpora zadavatelů (obcí), poskytovatelů sociálních služeb a dalších zainteresovaných subjektů, podpora jejich vzájemné spolupráce a kooperace v krizových situacích, včetně hledání finančních zdrojů k pokrytí nezbytných výdajů, je dále ukotvena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezského kraje na léta 2021-2023.

frame-scrollup