Zpráva

Zápis z 26. jednání PS pro financování

Zápis z 26. jednání Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

konaného dne 04. 02. 2019 v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Ing. Jiří Drastík (Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.), Mgr. Jana Hančilová (Help-in, o.p.s.), Bc. Jarmila Šíblová (Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace), Ing. Jiří Hořínek (Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, p. o.), Ing. Tomáš Schaffartzik (Charita Opava), Mgr. Ilona Bužková (Armáda spásy v České republice, z. s.), Bc. Michal Raška (Máš čas?), Ing. Irena Muczková (KÚ MSK), Mgr. Aleš Neuwirth (KÚ MSK).

Omluveni: Mgr. Ellen Raszková (MěÚ Třinec)

Neomluveni: Mgr. František Fojtík (MěÚ Krnov)

Hosté: Mgr. Karin Běhálková, Ing. Hana Somerlíková, PhD., Mgr. Daniel Vrána (KÚ MSK).

Program:

 1. Úvod
 2. Příprava SPRSS na léta 2021 - 2023
 3. Projednání členství v pracovní skupině pro tvorbu systému financování sociálních služeb za PO kraje
 4. Různé

K bodu č. 1 Programu:

Setkání zahájil vedoucí pracovní skupiny Ing. Jiří Drastík, přivítal členy pracovní skupiny a hosty. Poté seznámil přítomné s programem jednání a předal slovo Mgr. Aleši Neuwirthovi, který seznámil členy pracovní skupiny s organizační změnou – s účinností od 1. 1. 2019 na odboru sociálních věcí vzniklo nové oddělení „Oddělení správy sítě sociálních služeb“, jehož vedením byla pověřena Ing. Hana Somerlíková, Ph.D.

K bodu č. 2 Programu:

Vedoucí pracovní skupiny Ing. Drastík předal slovo Mgr. Danielu Vránovi, který členy pracovní skupiny seznámil s průběhem a obsahem přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje na léta 2021-2023 formou prezentace, která je přílohou zápisu.

Tvorba SPRSS:

 • Povinnost kraje zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - nově s platností na 3 roky
 • Novela Vyhlášky ze dne 16. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nově definuje podmínky pro zpracování a strukturu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje
 • Do přípravy SPRSS budou aktivně zapojeni:
 • členové všech šesti pracovních skupin zřízených řídící skupinou
 • poskytovatelé sociálních služeb
 • veřejnost
 • Části střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje:
 • část popisná
 • část analytická
 • vyhodnocení plnění předchozího střednědobého plánu
 • část strategická
 • způsob zajištění sítě sociálních služeb
 • Sběr podkladů pro přípravu SPRSS průběžně do 6/2019
 • Předložení SPRSS MSK orgánům kraje ke schválení se předpokládá v průběhu 1. pololetí roku 2020.

K bodu č. 3 Programu:

Ing. Drastík informoval členy pracovní skupiny o personálních záležitostech v pracovní skupině a v této souvislosti byla přijata následující usnesení:

 1. Návrh na odvolání Ing. Antonína Janýšky jako člena pracovní skupiny za PO kraje z důvodu ukončení jeho činnosti v oblasti sociálních služeb - odchod do starobního důchodu.
 2. K bodu 1.bylo přijato následující usnesení:

  Usnesení č. 26/1:

  V souladu s Jednacím řádem pro pracovní skupiny podává Pracovní skupina pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji návrh na odvolání člena této pracovní skupiny Ing. Antonína Janýšky, zástupce za příspěvkové organizace kraje působící v sociální oblasti a to z důvodu ukončení jeho pracovní činnosti v oblasti sociálních služeb. Dále ukládá vedoucímu pracovní skupiny Ing. Jiřímu Drastíkovi předložit návrh dle předchozí věty na nejbližším jednání řídící skupiny.

  Výsledek hlasování:  pro-9 proti-0 zdrželi se 0

 3. Návrh na jmenování Mgr. Michala Jiráska jako člena pracovní skupiny za Po kraje.
 4. K bodu 2.bylo přijato následující usnesení:

  Usnesení č. 26/2:

  Pracovní skupina pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji nominuje nového člena této skupiny, Mgr. Michala Jirásku, zástupce příspěvkové organizace kraje působící v sociální oblasti a ukládá vedoucímu Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Ing. Jiřímu Drastíkovi předložit tuto nominaci na nejbližším jednání řídící skupiny.

  Výsledek hlasování: pro- 9 proti- 0 zdrželi se 0

K bodu č. 4 Programu:

Termín dalšího jednání Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb  v Moravskoslezském kraji byl stanoven na 11. 3. 2019.

Na závěr jednání Ing. Jiří Drastík, vedoucí pracovní skupiny poděkoval všem přítomným členům a hostům za účast a jednání ukončil.

Zapsala:

Ing. Irena Muczková

V Ostravě, dne 4. 2. 2019

Schválil:

Ing. Jiří Drastík v. r.
vedoucí pracovní skupiny

frame-scrollup