Zpráva

Zápis z 27. jednání PS pro financování

Zápis z 27. jednání Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

konaného dne 11. 03. 2019 v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Ing. Jiří Drastík (Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.), Mgr. František Fojtík (MěÚ Krnov), Bc. Jarmila Šíblová (Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace), Ing. Jiří Hořínek (Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, p. o.), Ing. Tomáš Schaffartzik (Charita Opava), Mgr. Ilona Bužková (Armáda spásy v České republice, z. s.), Bc. Michal Raška (Máš čas?), Ing. Irena Muczková (KÚ MSK), Mgr. Aleš Neuwirth (KÚ MSK).

Omluveni: Mgr. Ellen Raszková (MěÚ Třinec), Mgr. Jana Hančilová (Help-in, o.p.s.)

Hosté: Mgr. Karin Běhálková, Ing. Hana Somerlíková, PhD., Bc. Stanislava Dombrovská (KÚ MSK).

Program:

  1. Úvod
  2. Revize podmínek financování sociálních služeb stanovených pro rok 2019 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
  3. Informace o stavu přípravy SPRSS na léta 2021 - 2023
  4. Různé

K bodu č. 1 Programu:

Setkání zahájil vedoucí pracovní skupiny Ing. Jiří Drastík, přivítal členy pracovní skupiny, hosty a nového člena za PO kraje Mgr. Michala Jirásku, který se členům PS krátce profesně představil. Poté vedoucí pracovní skupiny seznámil přítomné s programem jednání.

K bodu č. 2 Programu:

Ing. Drastík informoval členy pracovní skupiny o neformálním setkání s vybranými zástupci neziskového sektoru, které se konalo 28. 2. 2019 za účasti:

p. Drastík, pí. Hořáková, pí. Švecová - Centrum sociálních služeb Ostrava

p. Klusová, p. Kostka - Slezská diakonie

p. Schaffarczyk, p. Zezulková + 1 - Charita Opava

pí. Hořínková - Diecézní charita ostravsko- opavská

pí. Buříková - Armáda spásy v České republice

Smyslem schůzky bylo sumarizovat problémy v oblasti financování a navrhnout možná řešení, jak by se tyto problémy v rámci zefektivnění a zjednodušení dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb mohly řešit. Výstupy z jednání p. Drastík předložil členům pracovní skupiny a následně byly jednotlivé body se členy a hosty pracovní skupiny prokonzultovány.

Členové pracovní skupiny diskutovali nad stále rostoucí administrativní zátěží příjemců dotace, nad její administrativní náročností, jak na straně poskytovatele, tak na straně příjemců dotace. Pracovní skupina se shodla mimo jiné na potřebě aktualizace podmínek financování sociálních služeb stanovených pro rok 2020 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s cílem snížit administrativní náročnost při získávání finančních zdrojů nejen z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, ale realizací projektů podpořených v rámci dotačních programů kraje financovaných z rozpočtu kraje na daný rok.

K bodu č. 3 Programu:

Bod 3. Programu nebyl projednán z časových důvodů.

K bodu č. 4 Programu:

Termín dalšího jednání Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb  v Moravskoslezském kraji byl stanoven na 30. 4. 2019.

Na závěr jednání Ing. Jiří Drastík, vedoucí pracovní skupiny poděkoval všem přítomným členům a hostům za účast a jednání ukončil.

Zapsala:

Ing. Irena Muczková

V Ostravě, dne 22. 3. 2019

Schválil:

Ing. Jiří Drastík

vedoucí pracovní skupiny

frame-scrollup