Zpráva

Zápis z 28. jednání PS pro financování

Zápis z 28. jednání Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

konaného dne 30. 04. 2019 v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Ing. Jiří Drastík (Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.), Mgr. František Fojtík (MěÚ Krnov), Bc. Jarmila Šíblová (Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace), Ing. Jiří Hořínek (Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, p. o.), Ing. Tomáš Schaffartzik (Charita Opava), Mgr. Ilona Bužková (Armáda spásy v České republice, z. s.), Bc. Michal Raška (Máš čas?), Mgr. Ellen Raszková (MěÚ Třinec), Ing. Irena Muczková (KÚ MSK), Mgr. Aleš Neuwirth (KÚ MSK).

Omluveni:) Mgr. Jana Hančilová (Help-in, o.p.s.)

Hosté: Mgr. Karin Běhálková, Ing. Hana Somerlíková, PhD., Ing. Kateřina Rusková (KÚ MSK).

Program:

 1. Úvod
 2. Informace o aktualizaci podmínek financování sociálních služeb stanovených pro rok 2020 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
 3. Průběžné informace o navrhovaných úpravách podkladů k vyúčtování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 4. Informace o stavu přípravy SPRSS na léta 2021 - 2023
 5. Různé

K bodu č. 1 Programu:

Setkání zahájil vedoucí pracovní skupiny Ing. Jiří Drastík, přivítal členy pracovní skupiny a hosty. Poté vedoucí pracovní skupiny seznámil přítomné s programem jednání.

K bodu č. 2 Programu:

Ing. Jiří Drastík  předal slovo Ing. Haně Somerlíkové, PhD., která odpověděla členům pracovní skupiny na níže uvedené otázky:

 1. Dotace z kapitoly 313 MPSV
  • Umožnit přesuny mezi výdajovými limity – nejlépe 20% u malých, bezúhradových služeb, kde každá malá změna znamená velký vliv. Pro rok 2019 je umožněn přesun 10 %, přesun 20 % je zvažován pro dotační řízení v roce 2020.
  • Vyúčtování 313 – možnost posunutí termínů: lze termín posunout? Dle §13 vyhl. 367/2015 MF je kraj povinen předložit poskytovateli (MPSV) fin. prostř. vyúčtování do 25. 2. následujícího roku
  • Podání žádostí 313
   • pouze na kapacitu? Nelze v podmínkách upravit podávání žádostí ne na skutečnost – ale 20% koridor, příp. i vyšší?

Žádost je podávána na kapacitu zařazenou v Krajské základní síti, přičemž u ambulantních a terénních služeb (úvazkových) je za naplnění kapacity sítě považována kapacita v rozmezí 80 % - 120 % kapacity zařazené v Krajské základní síti (pokud bude žádost podána v koridoru, nebude z tohoto důvodu žádost nijak krácena)

 • limity pro navýšení rozpočtu v podmínkách např. 15% - možná zbytečné z hlediska zjednodušení administrativy?

Omezení je nezbytné, zdůvodnění „nad“ vždy posoudí a rozhodne, zda je nutné.

2. - IS MSK – zpětná vazba:

 • není nápověda, chybí technická podpora, není možné se s nikým poradit
 • řešit výhrady poskytovatelů, jaké?
 • tisk, podpis, odeslat, DS – nelze přímo ze systému odeslat?

V nápovědě je manuál, kontaktní osobou je Ing. Kociánová, kolegové vědí o problému helpdesku a řeší jej, datové schránky přijdou na pořad dne až po vyřešení v jiných systémech, nedoporučují podávání systémem z důvodu předejití nedorozumění, kdy to někde uvázne.

3. - Kontrola vyrovnávací platby/dotací

 • zrušení vyrovnávací platby-nelze, povinnost VP u sociálních služeb stanovilo MPSV.
 • zpětná vazba z kontrol vyrovnávací platby-bude zavedena informace, že je VP v pořádku.

4. - Vyrovnávací platba

 • započtení ztráty – 3 roky nebo 5 let? Pro rok 2020 se v Programu pravděpodobně zavede započtení ztráty za předchozí 3 roky.
 • započtení ztráty IP a z kapitoly 313 - nyní nelze x vyrovnávací platba na IČO?

Započtení ztráty bude možné po dobu tří let klouzavě od r. 2020 a vždy bude vázané na pověření k výkonu.

5. - Krajská síť

 • upustit od hlášení malých změn (např. bydliště, vzdělání). Do krajské sítě se změny nehlásí, pro registrace nutno hlásit dle zákona 108/2006 Sb. Pro dotace rovněž není nutno hlásit „malé“ změny.

Následně předal vedoucí skupiny slovo Ing. Kateřině Ruskové, která se vyjádřila k neúnosnému zvyšovaní administrativy u individuálních projektů realizovaných MSK (zrušení přílohy č. 22 – metodika č. 6, možnost tisku sestav z účetního systému, označování dokladů apod.).

Vyúčtování v rámci projektů MSK (Podpora služeb sociální prevence)

Tabulka pro Vyúčtování výdajů byla přidána do Metodiky projektu jako součást ročního vyúčtování a to na základě vydání aktualizovaných podmínek pro příjemce dotace OPZ ke dni 21. 5. 2018, konkrétně se jedná o specifickou část pravidel pro příjemce dotace OPZ, která v kapitole 6.5.2. ukládá:

„Pro projekty, v rámci kterých příjemci přerozdělují finance projektu prostřednictvím dotačního řízení na další subjekty (mimo partnery), platí specifické povinnosti/nastavení. Dotačním řízením se pro tyto případy rozumí řízení, které má za výsledek poskytnutí dotace nebo příspěvku zřizovatele vlastním příspěvkovým organizacím.

V žádosti o platbu jsou výdaje dotovaných subjektů prokazovány v tabulkách s vyúčtováním výdajů, které jednotlivé subjekty příjemci předložily. Tabulka s vyúčtováním výdajů subjektu musí povinně obsahovat minimálně:

 • registrační číslo projektu,
 • název projektu,
 • název příjemce podpory,
 • název subjektu, který čerpá dotaci nebo příspěvek,
 • číslo smlouvy o poskytnutí dotace či příspěvku,
 • v případě, že se jedná o sociální služby, identifikátor sociální služby
 • monitorovací/sledované období,
 • pořadové číslo záznamu v tabulce vyúčtování,
 • popis výdaje (obsah účetního případu)
 • částka výdaje projektu (v Kč), příp. – pokud se jedná o sociální služby – částka výdaje projektu (v Kč) pro příslušný identifikátor sociální služby,
 • datum vzniku nákladu,
 • datum úhrady výdaje,
 • číslo účetního dokladu v účetnictví,
 • čestné prohlášení, že všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, že všechny doklady uvedené v tabulce s vyúčtováním výdajů splňují požadavky formální správnosti účetních dokladů stanovené v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a že byla provedena úhrada všech účetních dokladů uvedených v tabulce s vyúčtováním výdajů.

Subjekt předkládá příjemci tabulku v elektronické podobě ve formátu .xls či .xlsx a pokud není elektronická podoba opatřena podpisem statutárního zástupce subjektu, resp. osoby oprávněné jednat za tento subjekt, pak také v listinné podobě opatřené tímto podpisem.

Příjemce před předložením žádosti o platbu na ŘO zkontroluje všechny tabulky s vyúčtováním výdajů dotovaných subjektů, na jejichž základě připravuje žádost o platbu. V případě pochybnosti o způsobilosti některého z nárokovaných výdajů příjemce vyzve dotovaný subjekt k doložení kopie konkrétního účetního dokladu.“

MPSV doplnilo tuto formulaci na základě auditu Evropské komise.

Zároveň došlo k zastavení proplácení zálohových faktur. Krajům budou nadále proplaceny pouze vyúčtované finanční prostředky ze strany sociálních služeb a zálohy poskytovatelů sociálních služeb bude muset od tohoto data předfinancovat.

Kraj připomínkoval skutečnost, že faktickou správnost dokladů lze ověřit pouze na místě a že se jedná o vysokou administrativní zátěž poskytovatelů sociálních služeb. MSPV trvá na doložení všech údajů v požadované struktuře – viz promítnutí do specifických podmínek.

Nesplnění požadavku ze strany kraje = neprokázání vyúčtování finančních prostředků a tedy jejich neproplacení.

K bodu č. 3 Programu:

K navrhovaným úpravám podkladů k vyúčtování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje si vzal slovo Mgr. Aleš Neuwirth, který členy pracovní skupiny informoval o tom, že se na odboru sociálních věcí k dané záležitosti již 2x sešla skupina zaměstnanců KÚ MSK tvořena zástupci ekonomického oddělení odboru sociálních věcí, oddělení právního, vnitřního auditu, oddělení stížností a kontroly veřejné finanční podpory a počítá se s další pracovní schůzkou, kde bude přizván i zástupce z odboru financí. Cílem by mělo být dosažení toho, že příjemce dotace by sice doklady značit musel, ale nedodával by poskytovateli dotace kopie těchto dokladů. Přílohy vyúčtování Zdroje financování a Závěrečné vyúčtování – Přehled o úhradách by dokládat museli. Soupis dokladů nelze doložit pouze sjetinou z účetnictví z důvodu, že sjetina neobsahuje datum úhrady.

O průběhu dalšího vyjednávání ve výše uvedené věci bude vedoucí pracovní skupiny informován.

K bodu č. 4 Programu:

Termín dalšího jednání Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních nebyl stanoven, bude řešen operativně dle potřeby.

Na závěr jednání Ing. Jiří Drastík, vedoucí pracovní skupiny poděkoval všem přítomným členům a hostům za účast a jednání ukončil.

Zapsala:
Ing. Irena Muczková

V Ostravě, dne 13. 5. 2019

Schválil:
Ing. Jiří Drastík v. r.
vedoucí pracovní skupiny

frame-scrollup