Zpráva

Zápis z 29. jednání Řídící skupiny

konaného dne 9. 4. 2018

v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Jiří Navrátil, MBA, Mgr. Martina Nováková, Dis, Radomíra Vlčková, Mgr. Daniel Rychlik, Ing. Jiří Drastík, Mgr. Lenka Galiová, Mgr. Ivana Májková, Mgr. Olga Pelechová (zastoupen Mgr. Janou Müllerovou), Mgr. Petr Konečný, Ing. Anna Hrachovcová, Ing. Radek Baran, Ph.D., Mgr. Hana Drábková Sobková, Mgr. Jana Kupková, Mgr. Michal Potocký, Mgr. Šárka Hlisnikovská

Omluveni: Ing. Milan Černý

Hosté: Mgr. Daniel Vrána

Program:

  1. Úvod
  2. Zahájení přípravy navazujícího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji pro období 2021 - 2023
  3. Zahájení procesu vyjednávání s obcemi o převzetí zadavatelské role za sociální služby
  4. Činnost pracovních skupin zřízených Řídící skupinou
  5. Závěr

1. Úvod

Vedoucí Řídící skupiny, Jiří Navrátil, MBA, přivítal všechny přítomné, poděkoval za jejich účast a představil program jednání.

2. Zahájení přípravy navazujícího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji pro období 2021 – 2023
Mgr. Daniel Vrána informoval o přípravě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje (dále jen „SPRSS“) na léta 2012-2023. Příprava vychází z povinnosti krajů zpracovat SPRSS v rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V současnosti je aktuálně platný třetí SPRSS na léta 2015 – 2020. Povinnost krajů zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 11. 9. 2014 schválilo usnesením č. 11/946 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 (dále také „SPRSS MSK“), což je řídící dokument pro sociální politiku kraje, který reflektuje platnou legislativu a je určujícím dokumentem pro strategii kraje v oblasti plánování a rozvoje sociálních služeb jako funkčního nástroje pro řízení krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

V roce 2016 byl novelizován zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Novelizace zákona mj. přinesla změnu týkající se doby platnosti střednědobých plánů kraje, který s platností novelizace musí být koncipován jako tříletý střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Nově dále dle uvedené vyhlášky SPRSS obsahuje vždy část popisovou, část analytickou, vyhodnocení plnění předchozího střednědobého plánu, část strategickou a způsob zajištění sítě sociálních služeb.

Do přípravy navazujícího SPRSS MSK budou aktivně zapojeni: členové pracovních skupin zřízených řídící skupinou, poskytovatelé sociálních služeb, veřejnost.

Radě kraje bude předložen materiál týkající se přípravy SPRSS na jednání dne 24. 4. 2018. V rámci jednání pracovních skupin bude v následujících obdobím projednán harmonogram přípravy SPRSS do konce roku 2018. Návrh SPRSS bude následně zpracován do února roku 2020. V březnu 2020 proběhne jeho veřejné připomínkování. V dubnu bude návrh SPRSS projednán Řídící skupinou, v květnu bude projednán ve výboru sociálním a radě kraje. V červnu roku 2020 bude návrh SPRSS předložen k projednání zastupitelstvu kraje.

Následně pracovní skupina přijala toto usnesení:

Usnesení č. 29/1

Řídící skupina souhlasí se zahájením procesu zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb V Moravskoslezském kraji na léta 2021 – 2023.

Hlasování: pro 15 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 29/2

Řídící skupina schvaluje Harmonogram procesu zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na období 2021–2023.

Hlasování: pro 15 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 29/3

Řídící skupina ukládá všem pracovním skupinám zřízených Řídící skupinou aktivně připravovat podklady pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2021–2023.

Hlasování: pro 15 – proti 0 – zdržel se 0

 

3.   Zahájení procesu vyjednávání s obcemi o převzetí zadavatelské role za sociální služby
Proces střednědobého plánování sociálních služeb je klíčově postaven na úzké spolupráci s obcemi kraje, které na svém území identifikují potřebnost sociálních služeb a aktivně se podílejí spolufinancování sociálních služeb tak, aby bylo možné službám zařazeným do krajské základní sítě deklarovat jejich udržitelnost. Krajská síť sociálních služeb byla definována zastupitelstvem kraje na konci roku 2015 s účinností od 1. 1. 2016. Do sítě byly zařazeny registrované sociální služby poskytované na území Moravskoslezského kraje, které byly dlouhodobě finančně podporovány ze strany MPSV. Po dobu platnosti sítě pak byly následně do sítě zařazovány a finančně podporovány z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu jen ty sociální služby, které splnily principy SPRSS 2015 – 2020, tedy doložily deklaraci potřebnosti a finanční spoluúčasti ze strany veřejného zadavatele, tzn. ze strany obce či obcí.

V praxi to tedy znamená, že aktuálně jsou v krajské síti jednak sociální služby, které naplňují dva principy SPRSS 2015 – 2020, a to deklaraci veřejného zadavatele o potřebnosti a o spolufinancování provozu dané sociální služby. Zároveň jsou však do sítě zahrnuty i sociální služby, které tyto principy nenaplňují. V návaznosti na tuto nejednotnost a také fakt, že aktuální krajská síť je platná do roku 2020, je žádoucí vyjednat s obcemi pro přípravu nové krajské sítě sociálních služeb potřebnost a spolufinancování u těch sociálních služeb, u nichž tato potřebnost ze strany obce či obcí doposud deklarována není. Služby, které nebudou mít svého veřejného zadavatele v podobě deklarace jejich potřebnosti, nebudou zařazeny do krajské sítě platné od roku 2021 po dobu platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na období 2021 – 2023.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je navrhováno oslovit dopisem náměstka hejtmana kraje pro sociální oblast všechny obce s pověřeným úřadem a vybrané obce s úřadem s počtem obyvatel nad 3000, na jejichž území jsou poskytovány sociální služby, u kterých není jasný zadavatel, případně ty obce s úřadem, které na svém území mají významného poskytovatele sociální služby, a zorganizovat jednání za účelem vyjednávání závazku. Aktuálně bude řešena potřebnost sítě sociálních služeb na území obce, tedy vyjednávání o těch službách, které na území působí, a které obce v daném území chtějí.

24. 4. 2018 budou principy a postup vyjednávání veřejného závazky projednány radou kraje, do konce dubna 2018 bude odeslán dopis obcím se žádostí o spolupráci při realizaci procesu vyjednávání. První fáze samotného vyjednávání by měla být realizována v období květen až září 2018.

Následně pracovní skupina přijala toto usnesení:

Usnesení č. 29/4:

Řídící skupina souhlasí se zahájením procesu vyjednávání s obcemi o převzetí zadavatelské role za sociální služby poskytované na území kraje.

Hlasování: pro 15 – proti 0 – zdržel se 0

 

4. Činnost pracovních skupin zřízených Řídící skupinou
Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji je procesně nastaveno danou organizační strukturou, kterou aktuálně tvoří sedm pracovních skupin a tři podskupiny, které jsou řízeny Řídící skupinou. Jednotliví vedoucí pracovních skupin informovali o aktuálním dění ve skupinách.

Pracovní skupina pro plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem

Jedná se o pracovní skupinu složenou ze zástupců obcí s pověřeným obecním úřadem, přičemž se nejedná pouze o obce, které již jsou nějakou měrou zapojeny v procesu plánování sociálních služeb, ale také o obce, kde zatím tento proces zahájen nebyl. Hlavní úlohou této pracovní skupiny je oboustranný přenos informací týkající se plánování sociálních služeb, výměna zkušeností, identifikace potřeb a problémů, které jsou na obecní úrovni spatřovány, posléze návrh systému sumarizace jednotlivých výstupů procesů plánování sociálních služeb na obcích a další aktivity definované řídící skupinou.

Pracovní skupina pro kvalitu sociálních služeb

Účelem fungování Pracovní skupiny je podporovat kontinuitu procesu zvyšování kvality sociálních služeb. Posilovat chápání kvality sociálních služeb na základě principů, jako je dostupnost služeb tak, aby byl umožněn život člověka v jeho domácím – rodinném prostředí, poskytování služeb způsobem, který respektuje důstojnost člověka a aktivně napomáhá naplňování jeho práv. Cílem je spolupráce na vytváření rámce kvality, který bude využitelný ve veřejné správě, která odpovídá za organizování a financování sociálních služeb. Spolupodílet se na tvorbě specifických nástrojů pro definování, měření a hodnocení kvality sociálních služeb na patřičné úrovni. Klíčovým strategickým materiálem Moravskoslezského kraje pro oblast kvality sociálních služeb je Koncepce kvality sociálních služeb v MSK (včetně transformace pobytových sociálních služeb).

Pracovní skupina pro tvorbu systému financování sociálních služeb

Klíčově se pracovní skupina věnuje otázkám spojeným s nastavením mechanismů rovného přístupu k financování jednotlivých sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Další otázkou, kterou by se měla zahýbat, je hledání způsobů nastavení cen za jednotlivé sociální služby, aby bylo mj. možné z tohoto pohledu jednotlivé sociální služby poskytované různými poskytovateli vzájemně srovnávat.

Pracovní skupina pro transformaci v Moravskoslezském kraji

Cílem skupiny je nastavení jednotného, uceleného a organizovaného řízení procesu transformace směřujícího k naplnění vytýčených vizí a záměrů. Aktuálně se pracovní skupina věnuje problematice transformace s ohledem na aktuálně realizované a připravované individuální projekty a jejich aktivity.

V rámci této skupiny pracují dvě podskupiny, a to Pracovní skupina pro transformaci péče o děti v Moravskoslezském kraji a Pracovní skupina organizací zapojených do transformačního procesu.

Pracovní skupina protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji

Stěžejním úkolem této pracovní skupiny je koncipovat a utvářet krajskou protidrogovou politiku a následně se podílet na realizaci jednotlivých kroků vedoucích k naplňování protidrogové strategie kraje. Hlavní náplní činnosti pracovní skupiny je tedy úzká spolupráce a kooperace zástupců všech institucí zainteresovaných do protidrogové prevence, za účelem zpracování a následného naplňování Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje a při implementaci Národní strategie protidrogové politiky. Mimo tyto zásadní úkoly se pracovní skupina protidrogové prevence v MSK zabývá mapováním a vyhodnocováním situace v oblasti užívání drog. Členové pracovní skupiny jsou navrženi výhradně z řad odborníků, aby při řešení aktuálních problémů protidrogové prevence bylo možné zachovat komplexní, multidisciplinární a mezioborový přístup.

Pracovní skupina pro naplňování Strategie integrace příslušníků romských komunit Moravskoslezského kraje

Hlavní úlohou této pracovní skupiny je úzká spolupráce a kooperace zástupců všech institucí zainteresovaných do problematiky integrace romské komunity na území Moravskoslezského kraje za účelem zpracovávání podkladů pro tvorbu strategie integrace příslušníků romských komunit Moravskoslezského kraje a jejího následného naplňování, implementace strategií a koncepcí národního charakteru a také mapování a vyhodnocování situace v oblasti integrace romské komunity na území Moravskoslezského kraje.

Pracovní skupina pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním

Pracovní skupina se zabývá problematikou týkající se lidí, kteří jsou vylučováni ze systému sociálních služeb. Konkrétně se jedná o nepříznivé situace lidí, jejichž projevy chování jsou vysoce náročné (např. lidé s autismem v kombinaci s mentálními aj. zdravotními potížemi, lidé s duševním onemocněním s přidruženými těžkými poruchami chování a další). Aktuálně skupina pracuje na vytvoření modelu/metody práce s těmito osobami žijící v pobytových sociálních službách.

S ohledem na aktuální personální procesy v rámci organizace a činnosti pracovní skupiny Řídící skupiny přijala tyto usnesení:

Usnesení č. 29/5

Řídící skupina jmenuje, na základě návrhu Pracovní skupiny pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním, Ing. Lenku Holkovou vedoucí této pracovní skupiny.

Hlasování: pro 15 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 29/6

Řídící skupina bere na vědomí ukončení členství Mgr. Šárky Hlisnikovské a Mgr. Daniela Cieślara v Pracovní skupině pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním.

Hlasování: pro 15 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č.29/7

Řídící skupina na základě doporučení Pracovní skupiny pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním jmenuje do této pracovní skupiny tyto členy: Mgr. Annu Hamelovou, Mgr. Lukáše Spurného a Mgr. Janu Plačkovou.

Hlasování: pro 15 – proti 0 – zdržel se 0

5. Závěr
Vedoucí Řídící skupiny poděkoval všem členům za jejich aktivní účast. O dalším jednání řídící skupiny budou členové v dostatečném předstihu včas informováni.

 

Jiří Navrátil, MBA

náměstek hejtmana kraje - vedoucí Řídící skupiny

 

Zapsal: Mgr. Daniel Vrána

Dne: 16. 4. 2018

frame-scrollup