Zpráva

Zápis z 33. jednání PS obcí

Datum a místo konání: 19. 5. 2016, Centrum psychologické pomoci, Ostrava

Přítomni: Adéla Skarková, Daniela Susíková, Iveta Podzemná, Vendula Slívová, Hana Hlisníkovská, Veronika Rokos, Olga Svobodová, Jiřina Lízalová, Anna Kocourková, Kateřina Monsportová, Růžena Ježowiczová, Vendula Bradová, Barbora Marinovová, Renáta Ondříšková, Daniel Ucháč, Jana Gavlovská, Lenka Galiová, Blanka Mikundová, Taťána Vavrošová, Lenka Filipcová, Jana Rodáková, Irena Uličková, Petr Muczka, Monika Macháčová, Kateřina Raszková, Iveta Kaňáková, Bronislava Papáková, Antonín Urban, Jana Müllerová

Nepřítomni: Ivana Remešová, Erika Herzová, Kateřina Lišková, Miroslava Hrčková, Lubomír Rapušák, Tereza Kubínová, Soňa Míková, Edita Kaličiaková, Andrea Beličinová, Olga Hošická

Hosté: Daniel Rychlik, Jitka Marková, Kateřina Rusková, Hana Doleželová, Daniel Vrána, Lucie Stiborová

Program:

1. Úvod

2. Aktualizace č. 2 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje na období 2015-2020

3. Příprava individuálního projektu kraje Podpora služeb sociální prevence 2

4. Informace o aktuálním stavu realizace dalších individuálních projektů

5. Různé

Ad 1. Úvod

Úvodem přivítala vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Lenka Galiová, všechny přítomné členy a hosty. Byly přiblíženy jednotlivé body programu.

Vedoucí odboru sociálních věcí Krajského řadu Moravskoslezského kraje přivítal všechny účastněné a v krátkosti shrnul zaměření jednání s ohledem na aktuální změny a aktivity kraje v návaznosti na poskytování sociálních služeb na území kraje.

Ad 2. Aktualizace č. 2 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje na období 2015 – 2020 (dále jen „ Aktualizace č. 2 SPRSS“)

Důvodem pro návrh Aktualizace č. 2 SPRSS je několik nových skutečností, které mají vliv na proces plánování a zajištění dostupnosti Krajské sítě sociálních služeb. V letech 2016 – 2022 je možné do systému financování krajské sítě v Moravskoslezském kraji získat externí finanční prostředky z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost (dále jen „OPZ“). U těchto finančních prostředků nelze předpokládat jejich stabilitu v dlouhodobém časovém horizontu a při jejich využití je vhodné akumulovat prostředky k zajištění financování sociálních služeb podporovaných v rámci těchto projektů v období, kdy bude podpora z fondů EU ukončena a bude nutné zajistit udržitelnost poskytování těchto služeb, aby nedošlo k zásadnímu ohrožení jejich dostupnosti na území kraje. Zkušenosti v Moravskoslezském kraji z předchozího operačního období 2007 – 2013 potvrzují, že vstup většího množství prostředků z evropských zdrojů může být pro síť sociálních služeb destabilizujícím prvkem v kontextu dlouhodobé udržitelnosti, zejména v období po ukončení čerpání těchto prostředků. Ve vyhlášených a připravovaných výzvách v rámci OPZ je podpora sociálních služeb podmíněna zařazením do krajské sítě sociálních služeb a financování prostřednictvím vyrovnávací platby. V rámci Aktualizace č. 2 SPRSS je Krajská síť sociálních služeb rozlišena na Krajskou základní síť sociálních služeb a Krajskou optimální síť sociálních služeb. Uvedené rozlišení krajské sítě vychází z principů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020.

Krajskou základní síť sociálních služeb tvoří sociální služby dlouhodobě financované prostřednictvím finančních prostředků z dotace určené na provoz sociálních služeb zejména z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu nebo rozpočtu kraje.

V rámci krajské optimální sítě sociálních služeb je navrhováno definovat síť v kontextu finančních prostředků dostupných prostřednictvím externích finančních prostředků (prostředky ESF, prostředky v rámci Dotačního řízení MPSV pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností apod.). U externích finančních prostředků se nejčastěji jedná o individuální projekty poskytovatelů sociálních služeb (např. služby zařazené do tzv. koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách Agentury pro sociální začleňování), integrované rozvojové strategie území nebo individuální projekty dalších subjektů působících v oblasti sociálních služeb, kdy jsou finanční prostředky vázány na předem jasně vymezenou dobu realizace. Po ukončení financování či ukončení aktivity musí být u těchto služeb zahájeno vyjednávání o zařazení do krajské sítě (základní či optimální).

Ad 3. Příprava individuálního projektu kraje Podpora služeb sociální prevence 2

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo usnesením č. 13/1161 ze dne 5. 3. 2015 přípravu souhrnného projektu s názvem „Podpora služeb sociální prevence“ financovaného z evropských finančních zdrojů, který bude realizován prostřednictvím několika projektů v průběhu let 2016 – 2022 v předpokládaném objemu cca 779 mil. Kč. Jedná se o finanční prostředky alokované přímo pro Moravskoslezský kraj na financování provozních nákladů sociálních služeb poskytovaných na území kraje.

V současnosti připravuje Moravskoslezský kraj projekt „Podpora služeb sociální prevence 2“ (dále jen „Projekt“), v rámci kterého bude možné podpořit služby sociální prevence v letech 2017 – 2019 v těchto oblastech:

1. Zajištění provozu stávajících služeb sociální prevence v obcích Moravskoslezského kraje zařazených do Krajské sítě sociálních služeb

2. Rozvoj služeb sociální prevence v obcích Moravskoslezského kraje

3. Projektová „ad hoc“ řešení nepříznivého sociálního jevu na území obce po dobu trvání projektu.

Za účelem eliminace rizik, která mohou nastat po ukončení čerpání evropských prostředků při zajištění služeb sociální prevence, byl orgány Moravskoslezského schválen návrh na vytvoření Fondu sociálních služeb (dále jen „Fond“). Statut Fondu je uveden formou přílohy zápisu.

Jednou z předpokládaných klíčových funkcí Fondu je zachování kontinuity financování sociálních služeb v odpovídající kvalitě a rozsahu po ukončení financování služeb sociální prevence z evropských prostředků. Finanční prostředky odvedené obcemi do Fondu v průběhu realizace Projektu budou primárně využity pro zajištění provozu podporovaných služeb v prvních letech po ukončení Projektu. Podpora služeb sociální prevence v rámci Projektu bude realizována formou krajského víceletého dotačního řízení. Klíčovou podmínkou pro účast v tomto dotačním řízení (ve výše vymezených bodech 1 a 2) bude participace obce na dlouhodobé udržitelnosti sociální služby, deklarované ve formě závazného rozhodnutí příslušného orgánu obce o odvodu finančních prostředků do Fondu v letech 2017 – 2019. Možnost čerpání prostředků z individuálního projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence 2“, bude nabídnuta jen těm obcím, které se smluvně zaváží přispívat do Fondu. Předpokládaný objem ročního odvodu do Fondu po dobu trvání Projektu bude ve výši minimálně 50% finančních prostředků skutečně použitých z rozpočtu obce na financování služeb sociální prevence v roce 2015, které budou v rámci Projektu podpořeny. Podmínky a výše prostředků odváděných obcemi do Fondu budou upraveny smluvním vztahem mezi Moravskoslezským krajem a dotčenou obcí.

Ad 4. Informace o aktuálním stavu realizace dalších individuálních projektů

V současné době Moravskoslezský kraj realizuje nebo připravuje několik individuálních projektů zaměřených na řešení problematiky sociálních služeb.

  1. Projekt „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“ -  aktivity projektu zaměřeny na podporu procesu komunitního plánování na území kraje, v současné době již je projekt v realizaci. V rámci projektu je aktuálně připravována databáze poskytování sociálních služeb, dochází k zahájení spolupráce externích konzultantů a pracovníků obcí s rozšířenou působností v rámci procesu komunitního plánování, připravuje se veřejná zakázka pro metodickou podporu sociálních služeb sociálně aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi a domovy pro seniory a dochází přípravě diskuzních fór zaměřených na jednotlivé druhy sociálních služeb.
  2. Projekt „Podporujeme hrdinství, které není vidět“ – v současné době je projekt v realizaci a dochází k přípravě jednotlivých aktivit projektu. Projekt je zaměřený na podporu pečujících osob pro zkvalitnění života a zvýšení kompetencí pečujících osob. Konkrétně se jedná o realizaci vícedenních pobytů pro poskytovatele rané péče a pobyty pro svépomocné skupiny, příprava tematicky zaměřených kulatých stolů, konferencí a workshopů a příprava vzdělávacích programů pro pracovníky podporující pečující osoby.
  3. Projekt „Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním (Podpora duše)“ – v  současné době je projekt v realizaci a dochází k přípravě veřejných zakázek na jednotlivé aktivity projektu. Konkrétně se jedná o mapování dostupné podpory služeb pro občany s duševním onemocněním, podpora osob s duševním onemocněním prostřednictvím zapojení peer konzultantů a příprava vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách, příprava kurzů psychiatrického minima a příprava seminářů zaměřených na systém sociálních služeb.
  4. Projekt „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ – projekt je v současné době v realizaci. Aktivity projektu se týkají podpory kvality pobytových sociálních služeb prostřednictvím auditů kvality, procesích a klientských auditů, rozvoje profesionálních dovedností v sociálních službách, vzdělávání osob se zdravotním postižením a systémové podpory organizací a medializace procesu transformace.
  5. Projekt „Podpora komunitní práce v Moravskoslezském kraji“ – v současné době je projekt v realizaci. Aktivity projektu se věnují podpoře integrace osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách MSK prostřednictvím rozvoje komunitní práce, v rámci projektu bude ve spolupráci s Ostravskou univerzitou připraven výcvikový program pro komunitní pracovníky a budou realizovány zahraniční stáže za účelem výměny zkušeností z realizace komunitní práce.

Ad 5. Různé

  • Byla diskutována problematika zadavatelské role obcí u služeb poskytovaných na tzv. sociálně zdravotním pomezí. Diskutovány byly zkušenosti obcí v rámci vyjednávání s předmětnými poskytovateli sociálních služeb v kontextu zajištění spolufinancování služby na oprávněné provozní ztrátě v kontextu zařazení nových služeb do Krajské sítě sociálních služeb.
  • Ing. Doleželová upozornila na Metodický pokyn pro obce pro vykazování výdajů na sociální služby v rámci rozpočtu v souvislosti s tím, jak vykazovat data financování sociální služby. Zmíněný metodický pokyn je uveden jako příloha tohoto zápisu.
  • Členové pracovní skupiny byli pozvání na Veletrh sociálních služeb, který se koná 10. 5 v Karviné.

Termín dalšího jednání bude stanoven ve spolupráci s vedoucí pracovní skupiny.

Mgr. Lenka Galiová
vedoucí pracovní skupiny

Zapsali: Mgr. Daniel Vrána, Mgr. Lucie Stiborová
Dne 19. 5. 2016

frame-scrollup