Zpráva

Zápis z 34. jednání PS obcí

Datum a místo konání: 8. 12. 2016, předsálí zastupitelstva kraje, KÚ MSK

Přítomni: Lenka Galiová, Adéla Skarková, Daniela Susíková, Vendula Slívová, Olga Svobodová, Růžena Ježowiczová (zastoupena), Vendula Bradová, Renáta Ondříšková, Daniel Ucháč, Jana Gavlovská, Olga Hošická (zastoupena), Monika Macháčová, Monika Svrčková Ellen Raszková, Bronislava Papáková, Jana Müllerová, Soňa Míková, Tereza Šimánková, Svatava Baierová, Erika Herzová, Ivana Remešová, Iveta Kaňáková, Miroslava Hrčková (zastoupena)

Nepřítomni: Jana Rodáková, Kateřina Lišková, Lubomír Rapušák, Olga Hošická, Hana Hlisníkovská, Anna Kocourková, Jiřina Lízalová, Lenka Filipcová, Iveta Podzemná, Irena Uličková

Hosté: Daniel Vrána (Odbor sociálních věcí KÚ MSK), Andrea Běhálková (Odbor sociálních věcí KÚ MSK), Irena Drijáková (Odbor sociálních věcí KÚ MSK), Karel Pustelník (Zdravotní a Sociální služby, s.r.o.)

Program:

1. Úvod

2. Podmínky vstupu terénních sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb

3. Sdílení zkušeností z realizace individuálního projektu kraje „Plánování III“

4. Zásadní připomínky kraje k novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

5. Prezentace systému zajištění péče o seniory pomocí chytrých technologií

6. Různé

Ad 1. Úvod

Úvodem přivítala vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Lenka Galiová, všechny přítomné členy a hosty. Byly přiblíženy jednotlivé body programu.

Ad 2. Podmínky vstupu terénních sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb

Pracovní skupina se zabývala podmínkami vstupu terénních sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb, konkrétně bodem, kdy poskytovatel služby chce získat podporu obce jako veřejného zadavatele. Byly uváděny příklady praxe jednoho z poskytovatelů služby, který chce od obce získat veřejnou podporu, někdy i poměrně nátlakovou formou, např. nečekaným příchodem na jednání zastupitelstva obce, velkým množstvím zaslaných žádostí. Tato konkrétní organizace poskytuje službu na zdravotnicko-sociálním pomezí, a v rámci sociálních služeb chtějí získat podporu pro odlehčovací službu a odborné sociální poradenství. Zástupci obce vnímají odlehčovací službu jako potřebnou, a v rámci této sociální služby je podpora možná. U odborného sociálního poradenství není zcela z žádosti organizace jasné, co je předmětem této služby, protože mezi činností mají zahrnuté například setkávání dětské skupiny.
V rámci skupiny se dále diskutovalo převzetí zadavatelské role kraje pro služby hospicového typu, obdobně jako je tomu u služeb krizové pomoci.
Ze strany zástupce Krajského úřadu zaznělo doporučení, aby byl dodržován standartní postup, jak je tomu i u všech ostatních služeb, které chtějí získat podporu veřejného zadavatele. Tedy ze strany poskytovatele musí být dodána řádná data, která budou obsahovat informace o sociální službě, co je přesným obsahem nabízené služby, jaké aktivity chtějí realizovat, atd. Tyto údaje musí odpovídat principům dané sociální služby. Dále je nutné vyhodnotit potřebnost služby v dané oblasti. Po splnění podmínek daných SPRSS MSK je možné žádat o zařazení do sítě sociálních služeb.
V rámci pracovní skupiny zazněly i další podněty, například obava, zda nemůže docházet k vyhrožování žalobou za nepřiznané dotace na potřebnou sociální službu. Jeden účastník sdílel obdobnou zkušenost z obce. Dále bylo ze strany účastníků sděleno, že vnímají nárůst konkurence mezi jednotlivými sociálními službami. Rovněž zazněla možnost, že poskytovatel sociální služby může získat registraci a poskytovat službu i bez podpory obce a zařazení do Krajské sítě sociálních služeb.

Ad 3. Sdílení zkušeností z realizace individuálního projektu kraje „Plánování III“

Moravskoslezský kraj realizuje individuální projekt Plánování III., kde jednou z aktivit je podpora koordinátorů komunitního plánování. Přítomní sdíleli své zkušenosti z realizace aktivit podpory koordinátorů komunitního plánování.

Hlučín -  jsou spokojení, odborný konzultant jim velmi pomáhá a přináší pozitivní náhled, aktuálně řeší dotazník

Jablunkov – spokojení, odborný konzultant je pro ně velkou podporou

Bruntál – mají intenzivní podporu, s konzultantem tráví hodně času, aktuálně pracují na materiálech

Opava – velká spokojenost, podporu odborného konzultanta vnímají velmi pozitivně, díky němu došlo k určitému uvolnění napětí, mají nový pohled na věci, a příklady dobré praxe

Bohumín – kvitují neotřelé a přímočaré názory odborného konzultanta, který je pro velkou podporou

Kopřivnice – jsou velmi spokojeni s odborným konzultantem, oceňují především přímočarost, a možnost toho, že člověk z venku může otevřeněji dávat více podnětů, než zaměstnanec daného úřadu

Nový Jičín – jsou spokojení s odborností konzultanta, ale mají problém s časovou vytíženosti konzultanta, kdy je obtížné naplánovat osobní setkání

Frýdlant n. Ostr. – jsou spokojení, spolupráce funguje. Názor „odborníka z venku“ je přijatelnější i pro vedení města a úřadu.

Havířov – spolupráce funguje.

V rámci diskuze zazněl návrh, aby se v jednotlivých obcích prostřídali odborní konzultanti. Dále byl uveden příklad praxe z Olomouckého kraje, kdy na obce dochází podporovatel pro sociální pracovníky obcí.

Zástupce Krajského úřadu Mgr. Daniel Vrána dále informoval, že v rámci projektu Plánování III jsou realizovány i diskuzní fóra, kterých se mohou zástupci obce účastnit.

Ad 5. Zásadní připomínky kraje k novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Mgr. Irena Drijáková představila zásadní připomínky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí k novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterých bylo celkem 75. Zástupci odboru sociálních věcí byly přizvání k vypořádávání připomínek ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Část připomínek bude zapracována či upravena, část připomínek byla zamítnuta. Ke dni konání pracovní skupiny ještě Krajský úřad Moravskoslezského kraje neobdržel písemné vypořádání připomínek.

Ad 5. Prezentace systému zajištění péče o seniory pomocí chytrých technologií

Ing. Karel Pustelník z organizace Zdravotní a Sociální služby, s.r.o. prezentoval systém zajištění péče o seniory pomocí chytrých technologií. Informoval, že cílem jejich služeb, je podpora stávající soběstačnosti rodinných příslušníků, snaha o zachování jejich původního životního stylu, snížení jejich sociálních a zdravotních rizik, které souvisejí se způsobem jejich života. Záměrem společnosti je využití vyspělé výpočetní techniky k podpoře rodin a rodinných příslušníků, kteří pečují o seniory, zkvalitnění života seniorům a osobám s hendikepem prostřednictvím komunikace s rodinnými příslušníky.

Ad 6. Různé

Frýdek Místek – zaznamenali zvýšenou poptávku po terénních službách, a to pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Termín dalšího jednání bude stanoven ve spolupráci s vedoucí pracovní skupiny.

Mgr. Lenka Galiová
vedoucí pracovní skupiny

Zapsali: Mgr. Daniel Vrána, Mgr. Andrea Běhálková
Dne 8. 12. 2016

frame-scrollup