Zpráva

Zápis z 36. jednání PS strategie integrace

ze dne 11.11.2016 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Mgr. Hana Sobková, Ph.D., Bc. Romana Dudušová, Mgr. Vendula Gojová, Ph.D., Mgr. Jana Kanichová, Mgr. Lucie Škvaridlová, Bc. Peter Hančin, Ing. Václava Martinásková, Bc. Hana Cronová, Kpt. Mgr. Bc. Milan Kozák, Mgr. Dita Tenglerová,
Nepřítomni: Aranka Obodová, Mgr. Martin Pleva

Program:

  1. Zahájení
  2. Informace o metodice výkonu agendy romského poradce a výkonu kontrol agendy romského poradce na obcích
  3. Příprava evaluačních dotazníků pro poskytovatele služeb cílové skupině PS SIRK
  4. Různé
  5. Závěr

 

Ad 1. Zahájení

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Hana Sobková, Ph.D. přivítala přítomné členy a hosty pracovní skupiny a v 9:10 zahájila jednání. Představila program dnešního jednání. Představila přítomnou Mgr. Ditu Tenglerovou, která bude zastupovat Agenturu pro sociální začleňování místo dosavadního vedoucího Regionálního centra východ Agentury pro sociální začleňování Mgr. Martina Navrátila, Ph.D.

Ad 2. Informace o metodice výkonu agendy romského poradce a výkonu kontrol agendy romského poradce na obcích

Bc. Peter Hančin seznámil přítomné členy pracovní skupiny se zpracovanou Metodikou výkonu agendy romského poradce na obcích a připravovanými kontrolami výkonu agendy romského poradce na obcích. Informoval, že tato metodika byla představena pracovníkům obcí dne 10. 11. 2016 na půdě KÚ MSK Bc. Jiřím Svěrákem z Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Ad 3. Příprava evaluačních dotazníků pro poskytovatele služeb cílové skupině PS SIRK

Z důvodu zjišťování aktuálních informací v oblastech, definovaných v SIRK obeznámila vedoucí pracovní skupiny členy se záměrem opětovného rozeslání dotazníku, vypracovaných pracovní skupinou, poskytovatelům sociálních služeb cílové skupině PS SIRK. Členové pracovní skupiny byli seznámeni s podobou dotazníku a byli vyzvání k připomínkování. Dotazník bude členům pracovní skupiny rozeslán k připomínkování, na dalším jednání pracovní skupiny proběhne úprava dotazníků dle zaslaných připomínek.

Ad 4. Různé

Členové pracovní skupiny informovali o aktuální situaci v místě nebo lokalitě, kde působí.

Ad. 5 Závěr

Předběžný termín následujícího jednání pracovní skupiny je stanoven na 13. 1. 2017. Vedoucí pracovní skupiny poděkovala přítomným členům za účast na jednání pracovní skupiny a v 10:10 jednání pracovní skupiny ukončila

 

Úkoly:

Úkol č. 9 – rozeslat členům PS SIRK dotazník pro poskytovatele služeb cílové skupiny PS SIRK s žádostí o připomínky na případnou revizi dotazníku.
Zodpovědné osoby: Bc. Peter Hančin

Termín: prosinec 2016

 

Schválila: Mgr. Hana Sobková, Ph.D.
vedoucí pracovní skupiny

Zapsal: Bc. Peter Hančin
Dne 14. 11. 2016

frame-scrollup