Zpráva

Zápis z 37. jednání PS strategie integrace

ze dne 13.1.2017 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Mgr. Hana Sobková, Ph.D., Bc. Romana Dudušová, Mgr. Jana Kanichová, Bc. Peter Hančin, Bc. Hana Cronová, Kpt. Mgr. Bc. Milan Kozák, Mgr. Dita Tenglerová, Mgr. Martin Pleva, Mgr. Lucie Mastná
Nepřítomni: Bc. Aranka Obodová, Mgr. Lucie Škvaridlová, Ing. Václava Martinásková, Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Hosté: Ing. Miroslav Hodeček, Bc. Lýdia Poláčková

Program:

  1. Zahájení
  2. Informace o evaluačních dotaznících pro poskytovatele služeb cílové skupiny PS
  3. Prezentace projektů v oblasti zdravotně–sociální pomoci
  4. Oblasti spolupráce odboru SOC a ZDR KÚ MSK
  5. Závěr

Ad 1. Zahájení

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Hana Sobková, Ph.D. přivítala přítomné členy a hosty pracovní skupiny a v 9:30 zahájila jednání. Představila přítomným návrh programu a dotázala se, zda členové skupiny s takto navrženým programem souhlasí. Členové pracovní skupiny s navrženým programem souhlasili.

Ad 2. Informace o evaluačních dotaznících pro poskytovatele služeb cílové skupiny PS

Bc. Peter Hančin seznámil přítomné členy pracovní skupiny s navrhovanými úpravami dotazníku pro poskytovatele sociálních služeb, kteří pracují s cílovou skupinou PS. Pracovní skupina zapracovala návrhy do úpravy dotazníku, který bude na schválení po zpracování členům pracovní skupiny rozeslán k seznámení. Následně bude dotazník distribuován poskytovatelům sociálních služeb. Termín distribuce byl stanoven na druhou polovinu února 2017.

Ad 3. Prezentace projektů v oblasti zdravotně–sociální pomoci

Vedoucí pracovní skupiny přivítala a představila Bc. Lydii Poláčkovou, momentálně působící v organizaci Centrom, s projektem zaměřeným na poskytování služby se zdravotně-sociální charakteristikou. Představila historii takto koncipované pomoci, místo poskytování, personální složení a cíl projektu. Následovala diskuse.

Ad 4. Oblasti spolupráce odboru SOC a ZDR KÚ MSK

Tento bod programu nebyl vzhledem k časové dotaci, určené na jednání, projednán.

Ad. 5 Závěr

Předběžný termín následujícího jednání pracovní skupiny je stanoven na 24. 3. 2017. Vedoucí pracovní skupiny poděkovala přítomným členům za účast na jednání pracovní skupiny a v 11:40 jednání pracovní skupiny ukončila

Úkoly:

Úkol č. 10 – rozeslat členům PS SIRK upravený dotazník pro poskytovatele služeb cílové skupiny PS SIRK.
Zodpovědné osoby: Bc. Peter Hančin
Termín: leden 2017

Úkol č. 11 – distribuce dotazníku PS SIRK poskytovatelům sociálních služeb cílové skupiny SIRK
Zodpovědné osoby: Bc. Peter Hančin, Mgr. Hana Sobková, Ph.D.
Termín: únor 2017

Schválila: Mgr. Hana Sobková, Ph.D.
vedoucí pracovní skupiny

Zapsal: Bc. Peter Hančin
Dne 19. 1. 2017

frame-scrollup