Zpráva

Zápis z 38. jednání PS strategie integrace

ze dne 24.3.2017 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Bc. Romana Dudušová, Bc. Peter Hančin, Bc. Hana Cronová, Kpt. Mgr. Bc. Milan Kozák, Mgr. Dita Tenglerová, Mgr. Lucie Mastná, Bc. Aranka Obodová
Nepřítomni: Mgr. Lucie Škvaridlová, Ing. Václava Martinásková, Mgr. Vendula Gojová, Ph.D., Mgr. Jana Kanichová, Mgr. Martin Pleva

Program:

  1. Zahájení
  2. Informace o sběru dotazníků Pracovní skupiny Strategie integrace příslušníků romských komunit Moravskoslezského kraje
  3. Příprava zprávy o naplňování SIRK 2015 - 2020
  4. Různé
  5. Závěr

Ad 1. Zahájení

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Hana Sobková, Ph.D. přivítala přítomné členy a hosty pracovní skupiny a v 9:00 zahájila jednání. Představila přítomným návrh programu a dotázala se, zda členové skupiny s takto navrženým programem souhlasí. Členové pracovní skupiny s programem souhlasili. Vedoucí pracovní skupiny oznámila ukončení působení Mgr. Martina Plevy v pracovní skupině, z důvodu ukončení jeho působení na MěÚ Orlová.

Ad 2. Informace o sběru dotazníků Pracovní skupiny Strategie integrace příslušníků romských komunit Moravskoslezského kraje

Bc. Peter Hančin seznámil přítomné členy pracovní skupiny s dílčími výsledky sběru rozeslaných dotazníků pracovní skupiny, členové pracovní skupiny se shodli na prodloužení termínu sběru dotazníků do 31. 3. 2017. Prodloužený termín, spojený s opakovanou výzvou organizacím, podílejícím se na činnosti ve prospěch cílové skupiny pracovní skupiny, je potřebný s ohledem na získání co nejrelevantnějších dat od zaineteresovaných aktérů a subjektů.

Ad 3. Příprava zprávy o naplňování SIRK 2015 - 2020

Členové pracovní skupiny diskutovali přípravu Zprávy o naplňování SIRK za rok 2016 (dále jen „Zpráva“). Připravovaná Zpráva bude založená na výsledcích, získaných prostřednictvím dotazníkového šetření. Se zpracovanou Zprávou budou členové pracovní skupiny seznámení před následujícím jednáním pracovní skupiny.

Ad 4. Různé

Členové pracovní skupiny diskutovali možnost náhrady za Mgr. Martina Plevu. Členové pracovní skupiny se shodli, že prostřednictvím vedoucí pracovní skupiny budou osloveni zástupci měst a obcí Karviná, Havířov, Bohumín, Orlová, Krnov, Vítkov a Budišov nad Budišovkou, aby na jednom z následujících jednání pracovní skupiny prezentovali svoji činnost v oblasti romské integrace, případný člen pracovní skupiny pak může být vybrán ze zástupců těchto měst a obcí. V případě, že přítomní členové pracovní skupiny mají návrh na členství, můžou tak učinit v termínu do 31. 3. 2017 na e-mail vedoucí pracovní skupiny. Případný návrh bude projednán na následujícím jednání.

Členové pracovní skupiny sdíleli aktuální poznatky z lokalit a míst působení. Informovali o proběhlých a připravovaných aktivitách. Vedoucí pracovní skupiny informovala o zdravotní problematice v lokalitě Budišov nad Budišovkou.

Kpt. Mgr. Kozák požádal členy pracovní skupiny o sdílení případných poznatků o četnějším návratu osob z cílové skupiny pracovní skupiny do lokalit z ciziny. Důvodem je předcházení bezpečnostních rizik nebo prevence růstu interetnického napětí.

Ad. 5 Závěr

Předběžný termín následujícího jednání pracovní skupiny je stanoven na 19. 5. 2017. Vedoucí pracovní skupiny poděkovala přítomným členům za účast na jednání pracovní skupiny a v 11:00 jednání pracovní skupiny ukončila.

Úkoly:
Úkol č. 12 – opakovaná distribuce dotazníku pracovní skupiny subjektům, pracujícím s cílovou skupinou pracovní skupiny.
Zodpovědné osoby: Bc. Peter Hančin, Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.
Termín: 31. 3. 2017

Úkol č. 13 – oslovení a pozvání na jednání PS zástupců obcí a měst Karviná, Havířov, Bohumín, Orlová, Krnov, Vítkov, Budišov nad Budišovkou
Zodpovědné osoby: Bc. Peter Hančin, Mgr. Hana Sobková, Ph.D.
Termín: 30. 4. 2017

Schválila: Mgr. Hana Sobková, Ph.D.
vedoucí pracovní skupiny

Zapsal: Bc. Peter Hančin
Dne 4. 5. 2017

frame-scrollup