Zpráva

Zápis z 39. jednání PS strategie integrace

ze dne 19.5.2017 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Bc. Romana Dudušová, Bc. Peter Hančin, Kpt. Mgr. Bc. Milan Kozák, Mgr. Lucie Mastná, Mgr. Jana Kanichová
Nepřítomni: Mgr. Lucie Škvaridlová, Ing. Václava Martinásková, Mgr. Vendula Gojová, Ph.D., Bc. Hana Cronová, Bc. Aranka Obodová
Hosté: Mgr. Hana Klapetková, Bc. Šárka Krygielová, Pavol Danihel

Program:

  1. Zahájení
  2. Informace o naplňování Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje za rok 2016
  3. Prezentace aktivit romské integrace vybraných obcí Moravskoslezského kraje – Vítkov (Mgr. Hana Klapetková), Havířov (Pavol Danihel, Bc. Šárka Krygielová)
  4. Různé
  5. Závěr

Ad 1. Zahájení

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Hana Sobková, Ph.D. přivítala přítomné členy a hosty pracovní skupiny a v 9:00 zahájila jednání. Představila přítomným návrh programu a dotázala se, zda členové skupiny s takto navrženým programem souhlasí. Přítomní členové s navrženým programem souhlasili. Představila členům pracovní skupiny přítomné hosty. Proběhlo krátké představení členů pracovní skupiny, vedoucí pracovní skupiny seznámila hosty s činností a aktivitami pracovní skupiny.

Ad 2. Informace o naplňování Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje za rok 2016

Bc. Peter Hančin prezentoval přítomným členům pracovní skupiny výsledky sběru rozeslaných dotazníků pracovní skupiny, představil Zprávu o naplňování Strategie integrace příslušníků romské komunity Moravskoslezského kraje za rok 2016. Prezentovaná Zpráva bude členům pracovní skupiny rozeslána do emailových schránek.

Ad 3. Prezentace aktivit romské integrace vybraných obcí Moravskoslezského kraje – Vítkov (Mgr. Hana Klapetková), Havířov (Pavol Danihel, Bc. Šárka Krygielová)

Paní Bc. Šárka Krygielová a pan Pavol Danihel představili členům pracovní skupiny aktuální situaci a opatření Statutárního města Havířova. Ve městě není místní romská organizace. V rámci Sociálních služeb města Havířova funguje poradenské středisko Khamoro. Stabilizovaná je situace s dostupností bytů pro cílovou skupinu pracovní skupiny. Následovala diskuse, diskutovala se témata migrace Romů a jejich návrat, úhrad za služby spojené s bydlením a za bydlení samotné, spolupráce s Úřadem práce či jinými organizacemi, drogová problematika. Zvláštní pozornost byla věnovaná problematice zneužívání seniorů. Paní Mgr. Hana Klapetková představila členům pracovní skupiny aktuální situaci a opatření ve městě Vítkově. Jedná se o nejmenší obec s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji, odbor sociálních věcí se potýká s nedostatečným personálním zabezpečením. Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování bylo zpracováno několik projektů. Ve Vítkově působí také iniciativa Romact. Následovala diskuse. Diskutovali se témata jako situace bydlení a dostupnosti bydlení, problematika ubytoven a ubytovacích zařízení, problematika vzdělávání. Vedoucí pracovní skupiny následně poděkovala hostům za účast na jednání.

Ad 4. Různé

Členové pracovní skupiny opětovně diskutovali možnost náhrady za Mgr. Martina Plevu. Vedoucí pracovní skupiny požádala členy pracovní skupiny o zaslání návrhů případné revize opatření SIRK. Diskutovala se intenzita jednání pracovní skupiny pro nadcházející období.

Ad. 5 Závěr

Předběžný termín následujícího jednání pracovní skupiny je stanoven na 22. 9. 2017. Vedoucí pracovní skupiny poděkovala přítomným členům za účast na jednání pracovní skupiny a v 10:50 jednání pracovní skupiny ukončila.

 

Úkoly:

Úkol č. 14 – rozeslání Zprávy o naplňování Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje za rok 2016 členům pracovní skupiny
Zodpovědné osoby: Bc. Peter Hančin
Termín: 9. 6. 2017

Úkol č. 15 – návrhy revize opatření SIRK pro následující období
Zodpovědné osoby: členové pracovní skupiny
Termín: 21. 9. 2017

Schválila: Mgr. Hana Sobková, Ph.D.
vedoucí pracovní skupiny

Zapsal: Bc. Peter Hančin
Dne 30. 5. 2017

frame-scrollup