Zpráva

Zápis z 40. jednání PS strategie integrace

ze dne 13.4.2018 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Mgr. Jan Mochťák, Bc. Peter Hančin, Kpt. Mgr. Bc. Milan Kozák, Mgr. Jana Kanichová, Mgr. Lucie Škvaridlová, Bc. Hana Cronová, Ing. Václava Martinásková
Nepřítomni: Mgr. Vendula Gojová, Ph.D., Bc. Aranka Obodová, Bc. Romana Dudušová

Program:

  1. Zahájení
  2. Příprava aktivit PS SIRK na následující období
  3. Různé
  4. Závěr

Ad 1. Zahájení

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D. přivítala přítomné členy a v 9:00 zahájila jednání. Představila přítomným návrh programu a dotázala se, zda členové skupiny s takto navrženým programem souhlasí. Přítomní členové s navrženým programem souhlasili. Představila členům pracovní skupiny pana Mgr. Jana Mochťáka, vedoucího Regionálního centra Východ Agentura pro sociální začleňování, který na pozici zástupce Agentury pro sociální začleňování nahradil pana Mgr. Martina Navrátila, Ph.D.

Ad 2. Příprava aktivit PS SIRK na následující období

Vedoucí pracovní skupiny seznámila přítomné členy s výstupy jednání řídící skupiny. Oznámila schválení příprav tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na následující období. Seznámila členy pracovní skupiny se záměrem nastavit opatření a priority i pro Strategii integrace romské komunity Moravskoslezského kraje. Z hlediska kapacity PS SIRK došlo k personálním obměnám, a je prostor pro případné rozšíření. Na základě podnětů členů PS SIRK bude osloven Úřad práce – krajská pobočka v Ostravě k vyslání svého zástupce do pracovní skupiny. Rovněž bude na jednání PS SIRK zván náměstek hejtmana kraje pan Jiří Navrátil, MBA, který je zároveň členem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Členové PS SIRK diskutovali možnost zapojení dalších relevantních osob. Členové pracovní skupiny se shodli na potřebě oslovit zástupce Karviné, Orlové, Havířova nebo Bohumína, kde je identifikované poměrně velké zastoupení Romů. Vybraní zástupci relevantních subjektů můžou být následně přizváni na představení své činnosti na následující jednání pracovní skupiny.

Mezi členy pracovní skupiny panuje shoda ohledně případné aktivity v rámci tzv. „mini týmů“, které by byly ustanoveny v případě potřeby řešení konkrétního problému, na tato jednání můžou být ad hoc přizváni zástupci odborné veřejnosti, například z Lékařské fakulty OU. Členové pracovní skupiny byli informováni o možnosti navrhovat příp. změny do dotačního programu, případně projektových aktivit, v oblasti komunitní práce.

Dále byla diskutována problematika sběru podnětů pro další vizi a práci skupiny, členové pracovní skupiny se shodli na těchto tématech:

- práce s veřejností s ohledem na veřejné mínění, propojování Romské komunity a většinové společnosti, antidiskriminační kampaň apod., úkolem PS bude do budoucna vymyslet podněty k tomuto tématu, budou osloveni odborníci na práci veřejností, komunikaci a PR,

- návrhy inovací a rozvojových aktivit a jejich transformace například do dotačních titulů či projektů,

- vyhledávání a šíření příkladů dobré praxe,

- rozšiřování povědomí o dostupných odbornících, organizacích, či realizovaných aktivitách,

- reflexe podnětů z diskusních fór realizovaných v rámci individuálního projektu kraje Efektivní naplňování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb např. výstupy z průřezové skupiny – oblast bydlení aj., taktéž reflexe témat zejména z diskuzních fór zaměřených na sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež či dalších.

Ad 3. Různé

Paní Ing. Martinásková informovala přítomné členy pracovní skupiny o aktualitách v oblasti vzdělávání, například o přípravě krajské inkluzivní koncepce, o situaci asistentů pedagoga či o fungování
a zvyšujícím se zájmu v souvislosti s hrazením stravného pro sociálně potřebné žáky. Členové pracovní skupiny informovali o aktuální situaci Romů z pohledu organizace či subjektu, který zastupují.

Ad 4. Závěr

Předběžný termín následujícího jednání pracovní skupiny byl stanoven na 18. 5. 2018 v 9:00 hod. Vedoucí pracovní skupiny poděkovala přítomným členům za účast na jednání pracovní skupiny. Jednání pracovní skupiny bylo ukončeno v 11:40 hod.

Úkoly:

Úkol č. 16 – zaslat návrhy na nové členy PS SIRK
Zodpovědné osoby: členové pracovní skupiny
Termín: 20. 4. 2018

Úkol č. 17 – zaslat návrhy na experty, kteří PS pomohou pracovat s veřejností s ohledem na začleňování Romů a zprostředkují informace ohledně prezentace PS SIRK navenek
Zodpovědné osoby: členové PS SIRK
Termín: 20. 4. 2018

Úkol č. 18 – rozeslat členům PS SIRK odkaz na materiály průřezové skupiny projektu Efektivní naplňování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, zejména s ohledem na řešenou problematiku bydlení
Zodpovědné osoby: Bc. Peter Hančin
Termín: 20. 4. 2018

Schválila: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.
vedoucí pracovní skupiny

Zapsal: Bc. Peter Hančin
Dne 17. 4. 2018

frame-scrollup