Zpráva

Zápis z 41. jednání PS strategie integrace

ze dne 18.5.2018 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Mgr. Vendula Gojová, Ph.D., Bc. Aranka Obodová, Bc. Peter Hančin, Kpt. Mgr. Bc. Milan Kozák, Mgr. Jana Kanichová, Mgr. Lucie Škvaridlová, Mgr. Martina Čaputová (zástup za Mgr. Hanu Cronovou), Ing. Václava Martinásková, Mgr. Lucie Mastná, Mgr. Dagmar Petříková
Hosté: Ing. Miroslav Hodeček, Mgr. Jiřina Lízalová
Nepřítomni: Bc. Romana Dudušová, Mgr. Jan Mochťák, Bc. Jarmila Szurmanová

Program:

  1. Zahájení
  2. Prezentace aktivit romské integrace ve vybraných obcích Moravskoslezského kraje – Karviná (Bc. Jarmila Szurmanová) a Orlová (Mgr. Jiřina Lízalová)
  3. Různé
  4. Závěr

Ad 1. Zahájení

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D. přivítala přítomné členy a v 9:00 zahájila jednání. Představila přítomným návrh programu a dotázala se, zda členové skupiny s takto navrženým programem souhlasí. Přítomní členové s navrženým programem souhlasili. Představila členům pracovní skupiny paní Mgr. Dagmar Petříkovou, která byla na základě předchozího jednání (viz Úkol č. 16) nominována jako zástupce Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Ostravě za členku pracovní skupiny. Přítomni členové nominaci potvrdili hlasováním. Všichni přítomní členové hlasovali pro členství paní Mgr. Dagmar Petříkové jako člena pracovní skupiny, tato nominace bude oznámena vedoucí pracovní skupiny na nejbližším jednáním řídící skupiny. 

Ad 2. Prezentace aktivit romské integrace ve vybraných obcích Moravskoslezského kraje – Orlová (Mgr. Jiřina Lízalová)

Vedoucí pracovní skupiny přivítala na jednání a představila paní Mgr. Jiřinu Lízalovou, koordinátorku sociálních služeb a národnostních menšin z odboru sociálního a zdravotního MěÚ Orlová. Požádala o seznámení pracovní skupiny se situací ve městě Orlová. Na území města se nachází cca 2500 Romů, jsou identifikovány dvě vyloučené lokality. Kolem 70 % osob je zasaženo problematikou sociálního vyloučení. Město je zřizovatelem komunitního centra Maják, to aktuálně prochází obdobím změn, bylo ukončeno poskytování služby sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (převzal poskytovatel Slezská diakonie), aktuálně je poskytován terénní program a volnočasové aktivity. Cílová skupiny byla rozšířená o osoby se závislostmi a o rodiny s dětmi. Služba je dostupná od 13:00 do 18:00 v pracovní dny, nově je komunitní centrum vzhledem k identifikované potřebě dostupné i v soboty, a to dopoledne. Služba je personálně zabezpečena jedním sociálním pracovníkem a šesti pracovníky v sociálních službách, je realizovaná v rámci individuálního projektu města Orlová. V rámci příprav nového komunitního plánu Orlové je záměr registrovat a provozovat v prostorech komunitního centra také službu nízkoprahové zařízení pro rodiny s dětmi (spolupráce se současným NZDM Futra). Rovněž je v jednání vznik rodinného centra. Aktuálně funguje v komunitním centru Maják předškolní klub Klubíčko. Vzhledem k připravovanému individuálnímu projektu Moravskoslezského kraje a změnám, odehrávajícím se v komunitním centru Maják je nabídnuta participace na realizaci tohoto projektu.

Dále byly prezentovány informace o sociálních bytech, které má odbor sociální a zdravotní k dispozici. Jedná se o dvanáct bytů celkem. Je v plánu zrekonstruovat samostatný bytový dům a vyčlenit ho na potřeby sociálního bydlení. Celkem má město Orlová k dispozici 580 bytů, provozuje rovněž městskou ubytovnu. Dále byli členové pracovní skupiny informování o situaci v oblasti vzdělávání (dvě školy s vyšším výskytem romských dětí), bezpečnosti (šest asistentů prevence kriminality) či o existenci sociálního podniku. Vzhledem k předchozímu zastoupení města Orlová v pracovní skupině (kterým byl Mgr. Martin Pleva) byla paní Mgr. Jiřina Lízalová jednohlasně zvolena přítomnými členy zvolena za členku pracovní skupiny. Tato změna bude vedoucí pracovní skupiny oznámená na nejbližším jednání řídící skupiny.

Vedoucí pracovní skupiny omluvila nepřítomnou Bc. Jarmilu Szurmannovou, která se z důvodu pracovní vytíženosti nemohla plánovaného jednání účastnit.

Ad 3. Různé

Členové pracovní skupiny byli seznámeni s termínem a programem nadcházejícího jednání, které je stanoveno na 29. 6. 2018. Na jednání je pozván pan Mgr. Ondřej Dostál, specialista strategického plánování magistrátu města Ostravy, který členům pracovní skupiny představí možnosti propagace problematiky sociálního začleňování. Členové pracovní skupiny diskutovali aktuální situaci v lokalitách svého působení. PS SIRK má zájem seznámit se se situací v Karviné, na jedno z následujících jednání budou opětovně pozváni zástupci ze statutárního města Karviná. Dále zazněli informace z oblasti zaměstnanosti, vzhledem k aktuálně platnému strategickému materiálu panuje shoda na potřebě uspořádání setkání, například formou kulatého stolu. Vzhledem k aktivitám v oblasti zaměstnanosti budou na jednání PS SIRK pozváni zástupci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje (Mgr. Navrátil) a Klastru sociálních inovací a podniků SINEC (Bc. Juřenová).

Ad 4. Závěr

Termín následujícího jednání pracovní skupiny byl stanoven na 29. 6. 2018 v 9:00 hod. Vedoucí pracovní skupiny poděkovala přítomným členům za účast na jednání pracovní skupiny. Jednání pracovní skupiny bylo ukončeno v 11:40 hod

 

Schválila: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.
vedoucí pracovní skupiny

Zapsal: Bc. Peter Hančin
Dne 29. 5. 2018

frame-scrollup