Zpráva

Zápis z 42. jednání PS strategie integrace

ze dne 29.6.2018 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Bc. Peter Hančin, Kpt. Mgr. Bc. Milan Kozák, Mgr. Jana Kanichová, Mgr. Lucie Škvaridlová, Ing. Václava Martinásková, Mgr. Lucie Mastná, Mgr. Dagmar Petříková, Bc. Romana Dudušová, Mgr. Jiřina Lízalová
Hosté: Ing. Miroslav Hodeček, Paulína Toráčová, Mgr. Daniel Vrána, Mgr. Ondřej Dostál
Nepřítomni: Bc. Romana Dudušová, Mgr. Jan Mochťák, Ph.D., Mgr. Vendula Gojová., Bc. Aranka Obodová, Mgr. Hana Cronová,

Program:

 1. Zahájení
 2. Tvorba marketingových strategií a PR v souvislosti s cílovou skupinou (Mgr. Ondřej Dostál, specialista marketingových strategií Magistrátu města Ostravy)
 3. Představení procesu příprav Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na období 2021 až 2023 (Mgr. Daniel Vrána, Oddělení rozvoje sociálních služeb, odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje)
 4. Projednání aktualizace dotačního programu kraje Podpora komunitní práce a zmírňování následku sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje
 5. Různé
 6. Závěr

Ad 1. Zahájení

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D. přivítala přítomné členy a v 9:00 zahájila jednání. Představila přítomným návrh programu a dotázala se, zda členové skupiny s takto navrženým programem souhlasí. Přítomní členové s navrženým programem souhlasili. Přivítala a představila hosty jednání. Bc. Romana Dudušová představila přítomným členům pracovní skupiny paní Paulínu Toráčovou, která ji bude zastupovat po dobu mateřské dovolené.

Ad 2. Tvorba marketingových strategií a PR v souvislosti s cílovou skupinou

Vedoucí pracovní skupiny předala slovo Mgr. Dostálovi, který prezentoval proces přípravy, použité metody a způsob zpracování dat kampaně FajnOVA!!!. Jednalo se zejména o způsoby oslovení široké veřejnosti a práci při prezentaci výstupů kampaně, které cílem bylo nastavení strategických cílů pro město za účelem zkvalitnění života obyvatel. Prezentace kampaně poskytla členům pracovní skupiny možnost seznámit se s oblastí, na kterou by se činnost pracovní skupiny mohla případně zaměřit, po diskusi bylo naformulováno několik oblastí, se kterými bude pracovní skupina následně pracovat. Jednalo se zejména o podněty směrem dovnitř pracovní skupiny:

 • Pokud chce pracovní skupiny řešit práci s veřejností a komunikovat lépe činnost naší skupiny směrem ven, je potřeba nejdříve jasně definovat cíl – pak může například externí subjekt být nápomocný s komunikační strategií,
 • Zdůrazňovat pozitivní aspekty – co se na úrovni Moravskoslezského kraje povedlo
 • Zreflektovat dosavadní aktivity PS SIRK – přehodnotit je a případně nastavit nově témata, kterým se pracovní skupina věnuje ve vztahu k CS (prevence, bydlení, zaměstnanost, vzdělávání) – myslet „out of the box“, tj. mimo dosavadní rámce a možná najít nová témata,
 • Přehodnotit nastavení cílové skupiny PS SIRK (chudoba/sociální vyloučení x chudoba ve spojení s Romy x Romové obecně)

Ad 3. Představení procesu příprav Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na období 2021 až 2023

Mgr. Daniel Vrána stručně představil proces příprav Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na období 2021 až 2023. Na základě představeného procesu bylo naformulováno několik podnětu směrem od pracovní skupiny, v kontextu proběhlé diskuse se jednalo zejména o podněty k procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje:

 • Nastavení rámcové vize (příp. hodnotového rámce) střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje, dříve, než se začne tvořit,
 • Možnost vytvořit pracovní skupinu pro úkol – experti, kteří nastaví vizi a koncepci plánu,
 • Vizi projednat na řídící skupině, sdělit do pracovních skupin a nastavit proces, aby celá struktura hladce fungovala,
 • Možnost uspořádat setkání všech vedoucích skupin nebo i členů všech skupin za účelem zjišťování potřeb a následné tvorby plánu,
 • Akcentovat při tvorbě plánu meziresortnost,
 • Možnost vytvořit v průběhu plánování malé průřezové skupiny, které budou řešit dílčí témata/potřeby (nad rámec již stanovených skupin), 
 • Zabezpečit, aby připravovaný plán zahrnoval systémové prvky na úrovni kraje,
 • Zdůraznit nutnost diskuse v oblasti návazných služeb, zda budou ve střednědobém plánu akcentovány (PS SIRK považuje za smysluplné),
 • Myslet na komunikační strategii plánu směrem ven, ať je přitažlivý pro aktéry působící v Moravskoslezském kraji – možnost řešit se specializovanou firmou (inspirace viz např. FajnOva).

Ad 4. Projednání aktualizace dotačního programu kraje Podpora komunitní práce a zmírňování následku sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje

Vzhledem k časové dotaci, určené na jednání nebylo možné bod programu probrat.

Ad 5. Různé

K tomuto bodu programu neproběhla žádná diskuse

Ad 6. Závěr

Termín následujícího jednání pracovní skupiny byl stanoven na 19. 9. 2018 v 9:00 hodin. Vedoucí pracovní skupiny poděkovala přítomným členům za účast na jednání pracovní skupiny. Jednání pracovní skupiny bylo ukončeno v 11:50 hod.

 

Schválila: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.
vedoucí pracovní skupiny

Zapsal: Bc. Peter Hančin
Dne 13. 6. 2018

frame-scrollup