Zpráva

Zápis z 43. jednání PS strategie integrace

ze dne 5.10.2018 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Bc. Peter Hančin, Kpt. Mgr. Bc. Milan Kozák, Mgr. Jana Kanichová, Mgr. Lucie Mastná, Paulína Toráčová, Bc. Aranka Obodová, 
Hosté: Ing. Miroslav Hodeček, Hana Nohavicová (ASZ), Zuzana Dopitová (ASZ)
Nepřítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Mgr. Jan Mochťák, Ph.D., Mgr. Vendula Gojová, Ph.D., Mgr. Hana Cronová, Mgr. Lucie Škvaridlová, Mgr. Dagmar Petříková, Ing. Václava Martinásková, Mgr. Jiřina Lízalová

Program:

  1. Zahájení
  2. Projednání aktualizace dotačního programu kraje Podpora komunitní práce a zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje
  3. Reflexe aktuálních témat ve vztahu k cílové skupině v souvislosti s připravovanou aktualizací Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
  4. Různé

Ad 1. Zahájení

Bc. Peter Hančin omluvil nepřítomnost vedoucí pracovní skupiny z důvodu nemoci. Rovněž omluvil nepřítomnost zástupce vedoucí pracovní skupiny z důvodu neodkladných pracovních povinností. Bc. Peter Hančin zahájil jednání. Představil přítomným hosty z Agentury pro sociální začleňování, které byly na jednání pracovní skupiny vyslány vedoucím Regionálního centra Východ Mgr. Mochťákem, který se jednání z pracovních důvodů omluvil. Vzhledem k počtu přítomných je konstatováno, že pracovní skupiny není usnášeníschopná.

Ad 2. Projednání aktualizace dotačního programu kraje Podpora komunitní práce a zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje

Přítomným členům pracovní skupiny byla představena elektronizace dotačního řízení, která se týká již dotačního řízení na rok 2019. Přítomní členové byli vyzváni k prezentaci návrhů či podnětů na aktualizaci dotačního programu na období roku 2020 z hlediska obsahového. Dle zástupců neziskových organizací by bylo vhodné zaměřit se na rozšíření možností pro síťování komunitních pracovníků, snížení povinné spoluúčasti organizacím, implementace možnosti alokace ad hoc prostředků pro účely komunitních akcí, které vyplynou v průběhu realizace projektů, zaměřených na komunitní práci. Dále zazněl požadavek na možnost zabezpečení supervize komunitních pracovníků, financovaných prostřednictvím dotačního programu Podpora komunitní práce a zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje. Členové pracovní skupiny byli vyzváni i k průběžnému doplnění námětů aktualizace, které můžou být pracovní skupinou projednány.

Ad 3. Reflexe aktuálních témat ve vztahu k cílové skupině v souvislosti s připravovanou aktualizací Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Přítomní členové pracovní skupiny byli seznámeni s harmonogramem příprav aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Vzhledem k počtu přítomných bylo detailnější projednání aktualizace námětem některého z dalších jednání pracovní skupiny.

Ad 4. Různé

Zástupkyně Agentury pro sociální začleňování představily zapojení obce Fulnek do koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Předpokládané schválení strategického plánu sociálního začleňování ve Fulneku je duben 2019, od října 2018 se formují pracovní skupiny lokálního partnerství (pracovní skupiny zaměstnanost, rodina, bydlení, prevence a bezpečnost), zapojeno je cca 10 osob jako zástupců města, Policie ČR, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kulturního centra, Úřadu práce, Charity Odry, Technických služeb, Centra pro zdravotně postižené Nový Jičín, Stromu života a Slezské diakonie. Primárním důvodem spolupráce je identifikovaná potřeba řešení problematiky bydlení pro cílovou skupinu, řešení problematiky mládeže – například aktuální absence nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a další témata v souvislosti s problematikou sociálního vyloučení.

Zástupkyně odboru zdravotnictví Mgr. Kanichová informovala o aktuální situaci v oblasti lékařské péče, zejména v souvislosti s ukončením provozu ordinace praktické lékařky v ostravském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz z důvodu úmrtí. Informovala přítomné o volných kapacitách lékařů ve spádové oblasti i o aktivitách některých poskytovatelů zdravotní péče.

Dle informací neziskových organizací nebude letos probíhat monitoring komunálních voleb.

Zástupce Policie ČR informoval o problematice syntetických drog v souvislosti s cílovou skupinou.

Zástupkyně statutárního města Frýdku-Místku informovala o otevírání nově vybudovaného komunitního centra na ulici Mírová ve Frýdku-Místku, které je plánované v listopadu 2018. V jednání je i možnost (v případě zájmu) uspořádat dne 7. 12. 2018 výjezdní jednání pracovní skupiny právě v prostorech nově otevíraného komunitního centra.

Termín následujícího jednání pracovní skupiny byl předběžně stanoven na 7. 12. 2018 v 9:00 hodin. Jednání pracovní skupiny bylo ukončeno v 11:10 hod.

Úkol č. 19 – zaslat náměty na aktualizaci dotačního programu Podpora komunitní práce a zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje pro rok 2020 Zodpovědné osoby: členové pracovní skupiny
Termín: průběžně

 

Projednáno: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.
vedoucí pracovní skupiny

Zapsal: Bc. Peter Hančin
Dne 8. 10. 2018

frame-scrollup