Zpráva

Zápis z 44. jednání PS strategie integrace

ze dne 1.3.2019 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Bc. Peter Hančin, Paulína Toráčová, Npor. Bc. Jaroslav Prokopec, Mgr. Jana Kanichová, Jana Abrlová, DiS., Mgr. Hana Cronová, Ing. Václava Martinásková, Mgr. Lucie Mastná, Mgr. Jiřina Lízalová
Nepřítomni: Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Dagmar Petříková, Mgr. Vendula Gojová, Ph.D., Bc. Aranka Obodová, Mgr. Petra Havláková, Mgr. Jitka Marková

Program:

  1. Zahájení
  2. Příprava návrhu Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2021 – 2027
  3. Různé
  4. Závěr

Ad 1. Zahájení

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D. přivítala přítomné členy a v 10:00 zahájila jednání. Představila přítomným návrh programu a dotázala se, zda členové skupiny s takto navrženým programem souhlasí. Omluvila nepřítomné členy pracovní skupiny

Ad 2. Příprava návrhu Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2021 - 2027

Vedoucí pracovní skupiny shrnula potřebnost revize strategie integrace romské komunity na následující období. Rovněž je v přípravě navazující strategický materiál, který bude reflektovat aktuální potřeby cílové skupiny. Stávající témata zůstávají aktuální, bude navrhováno jejich rozšíření i o jiná témata (např. téma většího zapojení Romů do veřejného života apod.). Stejně tak aktuálně řešené oblasti stávající strategie (například zaměstnanost, vzdělávání, bezpečnost) nejsou záležitosti výhradně romské komunity, a neustále spojování Romů s potřebou intervence či sociálních služeb neodpovídá aktuálnímu stavu. Členové pracovní skupiny se shodli na nově strukturované formě navazujícího dokumentu, který bude rozdělen do oblastí, které budou zahrnovat potřeby Romů z hlediska sociálních služeb, potřeby Romů v oblasti participace a emancipace a potřeby ostatní. Mezi preferované způsoby zjišťování potřeb Romů v území se jeví zjišťování prostřednictvím pracovníků obcí, pověřených agendou romských záležitostí (např. formou kulatých stolů). Analytické podklady pro zpracování strategického materiálu budou z hlediska dat zabezpečeny zprávami z obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje, které každoročně dodávají podklady ohledně situace Romů v území (prostřednictvím vypracované osnovy o stavu romské menšiny). Členové pracovní skupiny mají možnost v termínu do 30. 4. 2019 zaslat další návrhy témat k zapracování do strategického materiálu. Další činnost pracovní skupiny bude věnovaná zapracováváním těchto témat do připravovaného strategického materiálu s ohledem na proces přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Ad 3. Různé

Zástupce PČR informoval o trendu klesající kriminality, oblasti problémů cílové skupiny zůstávají stále zejména násilí, domácí násilí, záškoláctví a drogová kriminalita. Zástupkyně odboru zdravotnictví poukázala na zlepšení situace z hlediska aktivního přístupu ke zdravotní péči ze strany cílové skupiny. Zástupkyně odboru školství informovala o aktivitách přípravy krajské inkluzivní koncepce, o výzvě na zabezpečení obědů do škol pro potřebné žáky, diskutovala se problematika záškoláctví. Paní Paulína Toráčová informovala o záměru vedení města Bruntál rozšířit stávající opatření obecné povahy, doposud však nebylo vydání realizováno.

Ad 4. Závěr

Termín následujícího jednání pracovní skupiny je plánovaný na počátek května 2019, přesný termín bude upřesněn. Vedoucí pracovní skupiny poděkovala přítomným členům za účast na jednání pracovní skupiny. Jednání pracovní skupiny bylo ukončeno ve 12:00 hod.

 

Úkoly:
Úkol č. 19
: Zaslat návrhy dalších témat do připravovaného strategického materiálu
Termín: 30. 4. 2019
Odpovídá: Členové pracovní skupiny

Schválila: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.
vedoucí pracovní skupiny

Zapsal: Bc. Peter Hančin
Dne 19. 3. 2019

frame-scrollup