Zpráva

Zápis z 45. jednání PS strategie integrace

ze dne 24.10.2019 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Bc. Peter Hančin, Mgr. Jiřina Lízalová, Bc. Aranka Obodová, Mgr. Lucie Mastná, Mgr. Lucie Škvaridlová, Bc. Lucie Egyrová (zástup za Bc. Hanu Cronovou), Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. (zástup za Mgr. Vendulu Gojovou, Ph.D.), Ing. Václava Martinásková, Mgr. Jana Kanichová
Nepřítomni: Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Dagmar Petříková, Mgr. Petra Havláková, Mgr. Jitka Marková, Kpt. Mgr. Bc. Milan Kozák

Program:

  1. Zahájení
  2. Tvorba Strategie podpory romských komunit Moravskoslezského kraje na období 2021 až 2027
  3. Různé

Ad 1. Zahájení

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D. přivítala přítomné členy a v 13:00 zahájila jednání. Představila přítomným návrh programu a dotázala se, zda členové skupiny s takto navrženým programem souhlasí. Omluvila nepřítomné členy pracovní skupiny

Ad 2. Tvorba Strategie podpory romských komunit Moravskoslezského kraje

Vedoucí pracovní skupiny představila harmonogram přípravy a jednotlivé okruhy připravovaného strategického materiálu. Mimo analytické části a stručného zhodnocení předchozích aktivit bude strategický materiál zaměřený na okruhy podpory v oblasti sociální, v oblasti kultury a jazyka a na další oblasti. Členům pracovní skupiny je představený připravovaný strategický materiál odboru školství – Školská inkluzivní koncepce Moravskoslezského kraje. Mezi členy pracovní skupiny panuje shoda, že aktivity v oblasti školství nemají nahrazovat aktivity odboru školství, ale synergicky je doplňovat. Byly stanoveny jednotlivé okruhy témat k zpracování a členové pracovní skupiny si jednotlivé okruhy rozdělili k následnému zpracování. Podklady pro zpracování obdrží členové pracovní skupiny po ukončení jednání do svých e-mailových schránek. Termín odevzdání zpracovaného materiálu je stanovený na 6. listopadu 2019.

Ad 3. Různé

Termín následujícího jednání pracovní skupiny je stanovený na 8. listopadu 2019 v 10:00 hod. v zasedací místnosti odboru sociálních věcí. Jednání bude zaměřené na další zpracování podkladů k připravovanému strategickému materiálu.

 

Úkoly:
Úkol č. 20: rozeslání podkladů k připravovanému strategickému materiálu
Termín: 24. 10. 2019
Odpovídá: Bc. Peter Hančin

Úkol č. 21: Zpracování přiděleného okruhu témat strategického materiálu
Termín: 6. 11. 2019
Odpovídá: členové pracovní skupiny

Schválila: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.
vedoucí pracovní skupiny

Zapsal: Bc. Peter Hančin
Dne 8. 11. 2019

frame-scrollup