Zpráva

Zápis z 48. jednání PS strategie integrace

ze dne 17.1.2020 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Bc. Peter Hančin, Mgr. Jiřina Lízalová, Mgr. Lucie Mastná, Mgr. Lucie Škvaridlová, Bc. Hanu Cronová, Mgr. Jana Kanichová, Ing Miroslav Hodeček, Kpt. Mgr. Bc. Milan Kozák, Bc. Aranka Obodová, Ing. Václava Martinásková, Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. (zástup za Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.)

Nepřítomni: Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Petra Havláková, Mgr. Jitka Marková, Mgr. Dagmar Petříková

Program:

  1. Zahájení
  2. Příprava připomínkování Strategie podpory romských komunit Moravskoslezského kraje na období 2021 až 2027
  3. Různé

Ad 1. Zahájení

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D. přivítala přítomné členy a v 10:00 zahájila jednání. Představila přítomným návrh programu a dotázala se, zda členové skupiny s takto navrženým programem souhlasí. Omluvila nepřítomné členy pracovní skupiny

Ad 2. Tvorba Strategie podpory romských komunit Moravskoslezského kraje

Přítomní členové byli seznámeni s úpravami zpracovaného strategického dokumentu. Byly zapracovány připomínky, vzešlé z revize dokumentu na odboru sociálních věcí. Předmětné úpravy byly zaměřené zejména na revizi tabulek opatření ve vztahu k uvedeným indikátorům. Dále byly představeny přílohy dokumentu, které uvádějí kontakty na pracovníky pověřené agendou romských záležitostí na obcích s rozšířenou působností a kontakty na romské a pro-romské organizace v Moravskoslezském kraji. V rámci diskuse byla probíraná aktuálnost či relevantnost těchto kontaktů, případně chybějící organizace můžou požádat o zařazení do přílohy v rámci připomínkového řízení. Členové pracovní skupiny souhlasí s představením materiálu na výboru sociálním a na jednání Řídící skupiny, plánované na 11. února 2020

Ad 3. Různé

Bc. Peter Hančin seznámil přítomné s probíhajícím sběrem dat pro účely zpracování Zprávy o stavu romské menšiny v Moravskoslezském kraji za rok 2019. Termín následujícího jednání pracovní skupiny je stanovený na 21. února 2020 v 10:00 hod. v zasedací místnosti odboru sociálních věcí.

Úkoly:
Úkol č. 25
: Zaslání zpracovaného materiálu členům pracovní skupiny
Termín: 17. 1. 2020

Odpovídá: Bc. Peter Hančin

Schválila: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.
vedoucí pracovní skupiny

Zapsal: Bc. Peter Hančin
Dne 29.1.2020

frame-scrollup