Zpráva

Zápis z 49. jednání PS strategie integrace

ze dne 21.2.2020 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Bc. Peter Hančin, Mgr. Jiřina Lízalová, Mgr. Lucie Mastná, Mgr. Lucie Škvaridlová, Bc. Monika Hutyrová (zástup za Bc. Hanu Cronovou), Mgr. Jana Kanichová, Ing Miroslav Hodeček, Ing. Václava Martinásková
Nepřítomni: Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Petra Havláková, Mgr. Jitka Marková, Mgr. Petr Prokop, Kpt. Mgr. Bc. Milan Kozák, Bc. Aranka Obodová, Mgr. Marek Mikulec, Ph.D.
Host: Mgr. Daniel Vrána

Program:

  1. Zahájení
  2. Příprava Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na období 2021 až 2023
  3. Informace o průběhu připomínkového řízení Strategie podpory romských komunit Moravskoslezského kraje na období 2021 až 2027
  4. Příprava plánu činnosti pracovní skupiny na následující období
  5. různé

Ad 1. Zahájení

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D. přivítala přítomné členy a v 11:00 zahájila jednání. Představila přítomným návrh programu včetně doplnění v pozvánce uvedeného programu, kterým je představení připravovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2021 až 2023. Dotázala se, zda členové skupiny s takto navrženým programem a doplněním souhlasí. Všichni přítomní členové s programem as jeho doplněním souhlasili. Dále vedoucí pracovní skupiny omluvila nepřítomné členy.

Ad 2. Příprava Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na období 2021 až 2023

Mgr. Daniel Vrána představil proces tvorby a základní teze připravovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (dále v textu „SPRSS“). Představil přítomným proces přípravy, harmonogram přípravy, základní okruhy, které jsou implementovány do SPRSS a změny, které jsou v SPRSS provedeny v porovnání s předchozím dokumentem. Stručně vyhodnotil opatření aktuálně platného SPRSS. Představil provazbu SPRSS na strategický dokument pracovní skupiny Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje. Informoval rovněž o SPRSS v kontextu připravované novelizace zákona o sociálních službách. Následovala diskuse.

Ad 3. Informace o průběhu připomínkového řízení Strategie podpory romských komunit Moravskoslezského kraje na období 2021 až 2027

Vedoucí pracovní skupiny informovala přítomné členy o průběhu jednání Řídící skupiny, kde byl připravený strategický materiál představen. Řídící skupina souhlasí s vysláním materiálu do připomínkového řízení. Připomínkové řízení bude koordinované i s dalšími strategickými materiály odboru sociálních věcí, pravděpodobně se do veřejného připomínkového řízení dostane na začátku března 2020. Byla oznámena rovněž změna harmonogramu plánovaného projednávání strategického materiálu ve výborech zastupitelstva kraje, kdy plánované projednání ve výboru sociálním bylo přesunuto z původně plánovaného 10. března na 5. května 2020. Termíny projednání ve výborech pro národností menšiny, zdravotní a preventivní péče a pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zůstávají beze změn.

Ad 4. Příprava plánu činnosti pracovní skupiny na následující období

Vedoucí pracovní skupiny navázala na informace z jednání řídící skupiny, kde zazněla možnost restrukturalizace pracovních skupin z důvodu vyšší efektivity, zejména ve vztahu k členství v pracovní skupině. Existuje možnost vytvářet časově omezené skupiny pro úkol, případně zvát na jednání pracovní skupiny hosty dle aktuálně probírané problematiky. Vzhledem ke koncepci připravovaného strategického materiálu by tento způsob dle názoru přítomných členů pracovní skupiny byl efektivní a účelný. V souvislosti se strategickým materiálem rovněž členové pracovní skupiny rozhodli o přejmenování pracovní skupiny na pracovní skupinu Strategie podpory rozvoje romských komunit. Tato změna bude prostřednictvím vedoucí pracovní skupiny oznámena na následujícím jednání řídící skupiny. Členy pracovní skupiny bylo odsouhlaseno členství Ing. Miroslava Hodečka v pracovní skupině, kde dlouhodobě zastával pozici stálého hosta. Vzhledem k neustálé absenci bylo zrušeno členství Agentury pro sociální začleňování. Rovněž byla změna zástupce pracovníka Úřadu práce krajského ředitelství Ostrava. Vedoucí pracovní skupiny požádala přítomné o zaslání návrhu dalších vhodných členů pracovní skupiny.

Ad 5. Různé

Termín následujícího jednání pracovní skupiny je stanovený na 27. března 2020 v 10:00 hod. v zasedací místnosti odboru školství mládeže a sportu F304. Jednání bylo ukončeno ve 13:00 hod.

 

Úkoly:
Úkol č. 26: Zaslat návrhy nových členů pracovní skupiny
Termín: 21. 3. 2020
Odpovídá: členové pracovní skupiny

Schválila: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.
vedoucí pracovní skupiny

Zapsal: Bc. Peter Hančin
Dne 24.2.2020

frame-scrollup