Zpráva

Zápis ze 11. jednání Pracovní skupiny pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním ze dne 3. 10. 2018

Přítomni: Romana Bélová, Darja Kuncová, Lenka Kuncová, Zuzana Sklářová, 

Hosté: Eva Žváčková, Gabriela Svobodová

Nepřítomni: Jiří Drastík, Lenka Holková, Martina Chlápková, Jana Plačková, Pavlína Hloušková, Anna Hrachovcová, Kateřina Krčmářová, Petr Surovka, Milena Tvrdoňová, Lukáš Spurný, Anna Hamelová

Program:

 1. Úvod
 2. Podpora osob s atypickým chováním 
 3. Různé

Ad 1. Úvod  

Gabriela Svobodová přivítala přítomné a seznámila přítomné s cílem setkání, tj. diskuze k připomínkám zpracovaného podkladu, k nejasnostem a domluvení dalšího postupu.

Ad 2. Podpora osob s atypickým chováním  

Následně se Pracovní skupina věnovala diskuzi nad zaslanými připomínkami ke zpracovanému podkladu. 

 • Na základě návrhu v rámci připomínek byla přítomnými členy odsouhlaseno přepracování definice atypického chování na straně 2 zpracovaného podkladu, kde bylo doplněno spojení „řádného a bezpečného“ průběhu v poskytování sociální služby. 
 • V rámci identifikovaných spouštěčů problémového chování (str. 3) bylo v rámci připomínek navrženo doplnění zdravotní aspekt. V rámci této připomínky bylo diskutováno nad upřesněním zdravotního aspektu, přičemž přítomní členové se shodli, že je důležité, aby bylo jasné, pro koho předmětné sociální služby jsou. Současně se shodli na tom, že dané doplnění není možné opomenout, ale současně, aby nebyl stigmatizující. V rámci zpracovaného podkladu bylo ke zdravotnímu aspektu doplněno následující: „závažná duševní

nemoc (např. porucha chování, chronická psychóza), která významným způsobem narušuje volní jednání klienta).“

 • Na základě návrhu v rámci připomínek bylo přítomnými členy odsouhlaseno odebrání slova „specifické“ v rámci definovaných potřeb. V rámci diskuze byl vyjádřen souhlas s tím, že se jedná o běžné potřeby nás všech.
 • Na základě návrhu byla upravena definice potřeby změny. Současně, jelikož ne vždy je to o přechodu, byla v rámci diskuze přítomných členů skupiny, tato definice doplněna ještě o „různou intenzitu podpory v rámci dne“.
 • Potřeba doplnění definice „komunikačních cest“, kdy o tuto definici bude požádána Martina Chlápková.
 • Na základě připomínky byla podpora pracovníků (str. 5) rozdělena do jednotlivých bodů. Současně byla v rámci diskuze nad tímto bodem stanovena a doplněna frekvence intervizí a supervizí. 
 • V rámci kapitoly Závěr (str. 8) doplněny nároky na personální a finanční zajištění provozu služeb poskytujících tuto formu podpory.
 • Bylo navrženo zařazení metodických doporučení před závěr materiálu. 
 • Bylo navrženo doplnění metodické podpory. Současně byla vedena diskuze nad ideální podobou – zda interního nebo externího metodika. V rámci diskuze vyplynulo, že nejideálnější je kombinace obojího. Bylo dohodnuto, že do metodických doporučení a současně na stranu 6 podkladu bude dodána potřeba podpory metodikem a potřeba vyškolení metodiků pro tuto cílovou skupinu z důvodu jejich nedostatku.
 • Bylo dohodnuto, že do metodického rámce bude doplněno, kdo, myšleno oborově, se na tvorbě metodiky podílel. 

Následně skupina diskutovala nad tím, zda dokáže tento materiál sociální služby posunout a nabídnout možné cesty:

 • Je potřeba nastavit další kroky → ověřit doporučení v praxi (vytipovat služby, kde by se materiál odzkoušel, jasně nastavit kdy, kde, jak dlouho, kdo bude vyhodnocovat); možnost překlopit materiál do strategických materiálů kraje; zařadit jako jeden bod na poradě ředitelů se sdělením, že je jedná o závazný materiál pro předcházení ukončování smluv během hospitalizace klienta a současně za účelem přehledu možností, jak postupovat, příp. na této poradě sdělit, kdo je vytipovanou službou.
 • Na základě materiálu možnost zařadit aktivitu vzdělávání do projektu.
 • Pracovní skupina posléze diskutovala nad tím, jakým způsobem vymoct závaznost materiálu, aby nedocházelo k ukončování smluv a tím trvající hospitalizaci klientů. V rámci diskuze byla jako cesta navržena možnost přechodu klienta do vytipované služby místo převozu do PN. V rámci diskuze paní Holková uvedla, že reforma počítá s řízenou hospitalizací, která v tomto případě také může být prevencí a přínosem. 

Další diskuze se věnovala SWOT ANALÝZE:

 • Skupina se dohodla, že provedení analýzy přes e-mail není vhodné. Z tohoto důvodu přítomní členové souhlasili s tím, že proběhne pro provedení SWOT ANALÝZY samotné jednání a teprve poté bude závěrečné setkání skupiny.  Ad 2. Různé 
 • Byla navrhnuta vhodnost přesahu do Pracovních skupin kvality a transformace. Bylo dohodnuto, že metodický rámec bude předložen těmto pracovním skupinám k možnosti vyjádřit zpětnou vazbu. 
 • Byl navržen další postup → v měsíci listopadu bude materiál předložen pracovním skupinám k vyjádření, v měsíci prosinci proběhne závěrečné setkání pracovní skupiny. Současně bylo navrženo, aby zpracovaný podklad mohli připomínkovat také osoby, které byly ve vytvořené podskupině.
 • V závěru jednání byl vznesen návrh na možnost prezentování materiálu v rámci kulatého stolu. Byla navrhnuta možnost závěrečné konference projektu transformace. 
 • Dále byla zdůrazněna potřeba znát vytipované služby, přesahu na financování a potřeba provázanosti do oblasti zdravotnictví. 
 • V rámci diskuze byl vznesen dotaz na možnost zařazení kapitoly věnující se spolupráci se zdravotnictvím, kde by mohla být doplněna možnost řízené hospitalizace.

Úkoly: 

Úkol č. 1: Zaslat Pracovní setkání termín jednání k provedení SWOT ANALÝZY, včetně zadání, kterým bude „Aktuální stav podpory osob s atypickým chováním“.
ZO: Gabriela Svobodová
Termín: 10. 10. 2018

Úkol č. 2: Zpracovat kapitolu věnující se spolupráci se zdravotnictvím.
ZO: Lenka Kuncová

Místo a termín jednání Pracovní skupiny:
Ø 12. jednání podskupiny proběhne v prostorách Krajského úřadu, v místnosti F 202, v termínu 18. 10. 2018

Zapsala: Eva Žváčková
Schválila: Gabriela Svobodová, která vedla 11. jednání

Dne 25. 10. 2018

frame-scrollup