Zpráva

Zápis ze 12. jednání Pracovní skupiny pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním ze dne 18. 10. 2018

Přítomni: Romana Bélová, Jiří Drastík, Lenka Holková, Martina Chlápková, Darja Kuncová, Lenka

Kuncová, Zuzana Sklářová, Anna Hamelová, Pavlína Hloušková, Kateřina Krčmářová, Milena Tvrdoňová

Hosté: Eva Žváčková, Gabriela Svobodová

Nepřítomni: Jana Plačková, Anna Hrachovcová, Petr Surovka, Lukáš Spurný

Program:

  1. Úvod
  2. SWOT ANALÝZA
  3. Různé

Ad 1. Úvod  

Gabriela Svobodová přivítala přítomné a seznámila přítomné s cílem setkání, tj. SWOT ANALÝZA na téma „Aktuální stav podpory osob s atypickým chováním“, a to v pobytových sociálních službách. Ad 2. SWOT ANALÝZA 

Pracovní skupina se následně věnovala SWOT analýze na stanovené téma:

  • Pracovní skupina se dohodla, že SWOT analýza bude graficky znázorněna a bude v rámci metodického rámce umístěna na začátku. 

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STÁNKY

uvědomění problému (poskytovatelé i MSK) → uvědomění potřeby řešit

nejsou pobytové služby odpovídající potřebám cílové skupiny

ochota spolupracovat (poskytovatelé, kraj, některé obce, někteří poskytovatelé zdravotních služeb)

nevyhovující materiálně-technické zázemí současné podpory

ojedinělé případy dobré praxe

převažuje skupinová práce nad individuální prací

 

nepřipravenost pracovníků / služby

 

nedostatek pracovníků

 

nedostatek mužů (v oboru) v týmu pracovníků

 

způsob ukončování smluv (během hospitalizace)

 

zavedené stereotypy práce

 

 PŘÍLEŽITOST

OHROŽENÍ

multidisciplinární spolupráce

absence systémové podpory 

zkušenosti z transformace

nepopulárnost cílové skupiny

cílená finanční podpora

předsudky veřejnosti

metodický rámec a práce s ním (např. zohlednění v SPRSS)

nerealizace posunu metodiky do praxe (=metodika se neuplatní v praxi)

politická podpora / vůle

nepochopení finanční náročnosti (v kontextu efektivní podpory v sociální službě)

ověření metodiky v praxi včetně analýzy nákladovosti

nezájem poskytovatelů o realizaci

návaznost poskytování ambulantních a terénních služeb

nedostatek odborníků (metodická rovina)

podpora pracovníků (adekvátní finanční ohodnocení, vzdělávání, supervize = externí podpora) → odbourání stereotypů

malý zájem pracovníků o práci s touto cílovou skupinou

hledat příklady dobré praxe ze zahraničí

 

Ad 2. Různé 

  • Úkoly: 

Úkol č. 1: Zajištění projednání metodického rámce v rámci Pracovní skupiny pro kvalitu a Pracovní skupiny pro transformaci.
ZO: Gabriela Svobodová

Termín: listopad 2018

Zapsala: Eva Žváčková
Schválila: Lenka Holková, vedoucí Pracovní skupiny

Dne 25. 10. 2018

frame-scrollup