Zpráva

Zápis ze 50.jednání PS pro kvalitu

konaného dne 22. listopadu 2018 v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Účastnili se: Romana Bélová, Miroslava Chodurová, Dagmar Chorá, Petr Konečný, Květa Staňková, Kristina Stoszková

Omluveni: Martina Chlápková, Kateřina Krčmářová, Antonín Plachý, Michal Potocký, Milan Svojanovský, Renáta Turoňová, Martina Vilimová

Hosté: Hana Čtveráčková, Gabriela Svobodová, Daniel Vrána

Program:

 1. Úvodní slovo
 2. Metodický rámec pro práci s osobami s atypickým chováním v pobytových sociálních službách – představení a projednání dokumentu Pracovní skupiny pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním - host Mgr. Gabriela Svobodová, odbor sociálních věcí
 3. Příprava navazujícího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v MSK – host Mgr. Daniel Vrána, odbor sociálních věcí
 4. Sdílení a sdělení o praxi členů skupiny v souvislosti s kvalitou sociálních služeb
 5. Různé

1. Úvodní slovo

Vedoucí Pracovní skupiny P. Konečný přivítal přítomné a seznámil je s průběhem jednání.

2. Metodický rámec pro práci s osobami s atypickým chováním v pobytových sociálních službách

Mgr. Gabriela Svobodová představila přítomným dokument Metodický rámec pro práci s osobami s atypickým chováním v pobytových sociálních službách, který byl zpracován Pracovní skupinou pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním. Členy této pracovní skupiny byly také osoby nominované Pracovní skupinou pro kvalitu.

Zpracovaný dokument by měl být začátkem příštího roku předložen Řídící skupině. V současné době jsou do dokumentu zapracovávány připomínky; Metodický rámec spolu s formulářem pro připomínky bude zaslán členům Pracovní skupiny ještě dnes e-mailem. Termín pro zasílání připomínek je 30. 11. 2019.

3. Příprava navazujícího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v MSK

Mgr. Daniel Vrána informoval přítomné o přípravě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje na léta 2021 – 2023. Bližší informace jsou součásti prezentace s názvem „Příprava SPRSS“, která je přílohou č. 1, tohoto zápisu.

Do přípravy navazujícího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje na léta 2021 – 2023 (dále jen „SPRSS MSK“) budou aktivně zapojeni členové pracovních skupin zřízených řídící skupinou.

Předpokládané předložení navazujícího SPRSS MSK orgánům kraje ke schválení je plánováno na první pololetí roku 2020.

4. Sdílení a sdělení o praxi členů skupiny v souvislosti s kvalitou sociálních služeb

 • P. Konečný vyjádřil názor, že v kraji chybí pobytové služby (na venkově), které by byly navázány na nějakou zemědělskou činnost; jedná se o služby pro osoby, které nemají potřebu pobytu ve městech, ale jsou zvyklí na život ve vesnici.  
 • K. Stoszková uvedla, že v rámci své praxe vnímá problém v pobytových i ambulantních sociálních službách, a to v oblasti zacházení s majetkem klientů (s penězi a cennostmi); tato oblast je v řadě služeb řešena nesystémově, nahodile, často pouze na základě důvěry.
 • D. Chorá informovala přítomné, že od 1. ledna by v organizační struktuře MPSV mělo dojít k nové systematizaci. Inspekce poskytování sociálních služeb probíhají kontinuálně, v MS kraji proběhlo v tomto roce cca 20 inspekcí.

5. Různé

 • M. Svojanovský informoval e-mailem, že již dále není zaměstnancem Centra pro rodinu a sociální péči a vzhledem i k této skutečnosti tímto sdělením „odstupuje“ ze členství v Pracovní skupině. Zároveň na tuto pozici navrhnul kolegyni, která má velké zkušenosti z praxe i z procesu komunitního plánování. Jelikož skupina nebyla na dnešním jednání usnášeníschopná, návrh na změnu člena skupiny bude projednán na příštím jednání.
 • Termíny dalších jednání budou stanoveny v návaznosti na jednání řídící skupiny, jejichž termíny v současné době nejsou stanoveny.
 • V závěru jednání vedoucí Pracovní skupiny poděkoval přítomným za jejich práci v Pracovní skupině a u příležitosti jubilejního 50. jednání jim předal drobné prezenty.

V Ostravě 20. prosince 2018

Zapsala Mgr. Hana Čtveráčková

Schválil Mgr. Petr Konečný, vedoucí Pracovní skupiny pro kvalitu

Příloha: prezentace „Příprava SPRSS“

frame-scrollup