Zpráva

Zápis ze 6. jednání Pracovní skupiny pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním ze dne 19. 10. 2017

Přítomni: Daniel Cieślar, Lenka Holková, Anna Hrachovcová, Martina Chlápková, Kateřina Krčmářová,

Darja Kuncová, Zuzana Sklářová, Milena Tvrdoňová, Lukáš Spurný

Hosté: Eva Žváčková, Gabriela Svobodová

Nepřítomni: Romana Bélová, Jiří Drastík, Pavlína Hloušková, Lenka Kuncová, Petr Surovka, Anna Hamelová

Program:

 1. Úvod
 2. Podpora osob s atypickým chováním
 3. Různé

Ad 1. Úvod  

Vedoucí skupiny Lenka Holková přivítala přítomné a předala slovo Gabriele Svobodové, která přivítala nově přizvaného člena ředitele organizace Domov Nanovo Lukáše Spurného. Posléze Gabriela Svobodová uvedla, že dne 15. 9. 2017 se konala Pracovní skupina pro transformaci v Moravskoslezském kraji, na které byla podána informace o činnosti Pracovní skupiny pro úkol. Následně po podání informace o činnosti se rozvinula živá diskuse o činnosti Pracovní skupiny pro úkol. V návaznosti na tuto diskuzi a nutnost řešit věci tam kde patří, požádala přítomné o zpětnou vazbu k Pracovní skupině pro úkol, konkrétně sdělení toho, jak přítomní vnímají smysl a činnost Pracovní skupiny, svou roli v ní, její zadání, a to, jak má vypadat výstup skupiny. 

ZPĚTNÉ VAZBY VZEŠLÉ OD JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY:

 • absence výstupů a požadavků z jiných pracovních skupin, ve vztahu k úkolu Pracovní skupiny;
 • potřeba, aby Pracovní skupina reagovala na to „PROČ“ vznikla – absence jasného zadání;
 • potřeba řešit uživatele v pobytových službách, s nimiž neumíme pracovat – potřeba ujednotit názor, jak při práci s těmito lidmi pracovat;
 • potřeba zapojení zdravotní složky, a to z důvodu nutnosti řešení problematiky hospitalizování uživatelů služeb, s nimiž služby neumí pracovat, dále z důvodu problematiky dostupnosti zdravotní péče, jejích limitů a současně z důvodu neadekvátní spolupráce;
 • neodklánět se od potřeb lidí k systému;
 • potřeba sjednocení pohledu sociálních služeb před tím, než se začne komunikovat se zdravotní složkou;
 • absence zásad, jak s lidmi s atypickým chováním pracovat – koncept/rámec, nepodkročitelné kroky, jenž je v souladu s legislativou, kompetencemi poskytovatelů;
 • potřeba nastavení modelu, který bude zárukou, že podpora nebude odkloněna od individuálního posuzování;
 • potřeba nepracovat pouze s poskytovateli služeb, ale také s lidmi, kteří uživatele podporují, provázejí (přirozené zdroje) → potřeba nastavit podporu v situacích, kdy klient přirozené zdroje nemá → spolupráce s opatrovníkem (schází provázanost, opatrovník neřeší životní situace);
 • potřeba od začátku vnímat danou problematiku multidisciplinárně.

Daniel Cieślar posléze sdělil, že odchází z oblasti sociálních služeb, a z toho důvodu také opouští Pracovní skupinu. Nabídl možnost zástupu své osoby vedoucí pracovnicí z Domova Přístav. 

Ad 2. Podpora osob s atypickým chováním

Následně Lenka Holková připomněla zadání úkolu Pracovní skupiny, které bylo obsahem úvodního dopisu k Pracovní skupině:

„Klíčovým očekávaným výstupem bude vytvoření modelu/metody práce s těmito osobami v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Lidé, kteří jsou odmítáni při přijetí do pobytového zařízení nebo je jim ukončeno poskytování podpory v pobytových službách ze strany poskytovatelů, dlouhodobě umístěni v psychiatrické nemocnici, neboť nemají „adekvátní“ nabídku návazné sociální služby.“

Současně Lenka Holková nastínila dva okruhy cílové skupiny, které jí vyplynuly z kazuistik, na nichž Pracovní skupina pracovala, uvedla však, že druhým okruhem se zabývá a bude zabývat psychiatrická reforma, a proto by práci Pracovní skupiny směřovala k okruhu prvnímu:

 1. Lidé s autismem v kombinaci s mentálním postižením, mentální postižení v kombinaci s těžkou poruchou chování
 2. Lidé s duševním onemocněním, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí – v případě nastupující krize

V rámci diskuze byl první okruh doplněn o osoby s mentálním postižením v kombinaci s duševním onemocněním. 

Lenka Holková poté nastínila postup, kterým je třeba se zabývat, Uvedla, že je potřeba jít od začátku → Jsou tito lidé připraveni žít v přirozeném prostředí?

 • pokud ano → co vše je potřeba pro to udělat?
 • pokud ne → přichází na řadu pobytová služba – co je třeba udělat a jakým způsobem?

více viz Příloha č. 1 Otázky k řešení

Z další diskuze vyplynulo následující:

 • pro možnost nastavení modelu podpory je potřeba vycházet z potřeb dotčených osob;
 • principiálně je vždy třeba vycházet z potřeb;
 • potřeba pohlížet na danou problematiku multidisciplnárně → může to být o potřebách, ale také o zdravotním důvodu → lidé, jimiž se zabýváme, se mohou ve svém chování cítit spokojeně, avšak způsobují jím problémy ve svém okolí → i toto je potřeba řešit;
 • s potřebami materiální povahy umíme pracovat → je potřeba zabývat se tím, kdy nechat klienta se rozhodnout a kdy a co činit za něj;
 • potřeba eliminovat příčiny vzniku nepohody klienta;
 • problematikou zajištění sociální služby pro člověka se závažnými poruchami chování se zabývala již Pracovní skupina pro kvalitu v MSK i Pracovní skupina pro transformaci a členům Pracovní skupiny pro úkol byly zaslány oba podklady společně se zápisem z 1. jednání Pracovní skupiny dne 10. 3. 2017

Posléze se Pracovní skupina zabývala definováním specifických potřeb osob s atypickým chováním, viz Příloha č. 2. 

Ad 3. Různé Úkoly: 

Úkol č. 1: Připravit na příští setkání již definované potřeby – ze zápisů pracovních skupin. Nachystané zaslat s předstihem členům Pracovní skupiny. 

ZO: Gabriela Svobodová

Termín: 10. 11. 2017

Místo a termín dalších jednání: 

 • 7. jednání proběhne, dle domluvy členů Pracovní skupiny, v prostorách Domova Přístav, Holvekova 612/38A, Ostrava – Kunčičky, v termínu 14. 11. 2017, od 9:30 hodin
 • 8. jednání proběhne, dle domluvy členů Pracovní skupiny, v prostorách Domova Přístav, Holvekova 612/38A, Ostrava – Kunčičky, v termínu 14. 12. 2017, od 9:30 hodin

Přílohy: Příloha č. 1 – Otázky k řešení
               Příloha č. 2 - Potřeby

Zapsala: Eva Žváčková 

Schválila: Lenka Holková, vedoucí Pracovní skupiny

 

Dne 31. 10. 2017

frame-scrollup