Zpráva

Zápis ze 8. jednání Pracovní skupiny pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním ze dne 6. 2. 2018

Přítomni: Romana Bélová, Jana Plačková, Jiří Drastík, Lenka Holková, Kateřina Krčmářová, Darja Kuncová, Lenka Kuncová, Petr Surovka, Milena Tvrdoňová, Anna Hamelová, Lukáš Spurný

Hosté: Eva Žváčková, Gabriela Svobodová, Michal Potocký

Nepřítomni: Pavlína Hloušková, Anna Hrachovcová, Martina Chlápková, Zuzana Sklářová

Program:

 1. Úvod
 2. Podpora osob s atypickým chováním                      
 3. Různé

Ad 1. Úvod

Lenka Holková přivítala přítomné a nastínila program jednání. Následně uvedla, že z hlediska materiálního zázemí již Pracovní skupina určité mantinely nastavila. Poté připomněla očekávaný výstup Pracovní skupiny uvedený v úvodním dopise: „Klíčovým očekávaným výstupem pracovní skupiny bude vytvoření modelu (metody) práce s těmito osobami (myšleno osoby s atypickým chováním) v pobytových zařízeních sociálních služeb“ a v souvislosti s tímto navrhla vytvoření podskupiny Pracovní skupiny (8-10 zástupců pobytových sociálních služeb), která by připravila návrh metodiky práce v pobytových sociálních službách, při jehož vytváření se bude vycházet z výstupů již zpracovaných Pracovní skupinou. Daný návrh by poté byl Pracovní skupině představen a konzultován. Poté si vzala slovo Gabriela Svobodová a doplnila, že daný návrh na vytvoření podskupiny vychází z již dříve diskutované myšlenky, že členové Pracovní skupiny jsou v různých rolích (veřejní opatrovníci, poskytovatelé pobytových sociálních služeb, poskytovatelé terénních sociálních služeb, zástupci zdravotnictví atd.), což přináší velký rozsah pohledů i roztříštěnost přístupů, a proto by bylo vhodné vydiskutovat si přístup a metody práce uplatňované přímo v oblasti pobytových sociálních služeb, diskutovat dosavadní zkušenosti v menší skupině, za přítomnosti pouze pobytových sociálních služeb, pro které je připravovaná metodika mířená.

Následně Michal Potocký uvedl, že zkušenost s vytvořením podskupiny již máme z Pracovní skupiny pro kvalitu a vyzval přítomné k diskuzi o vytvoření podskupiny a o tom, kam se Pracovní skupina dosud dostala a kam chce jít dál.

Ad 2. Podpora osob s atypickým chováním

Následně se Pracovní skupina věnovala diskuzi nad vytvořením podskupiny a dalším směrem práce Pracovní skupiny:

VÝSTUPY Z DISKUZE:

ØPetr Surovka vyjádřil souhlas s vytvořením podskupiny. Následně sdělil, že doposud nevnímá posun Pracovní skupiny.

 • Anna Hamelová vyjádřila souhlas s vytvořením podskupiny. Následně vyjádřila potřebu ukotvení v tom, zda chceme vytvářet ideální stav nebo stav ufinancovatelný → jak do služeb dostat terapeuty. Vznesla dotaz, zda může kraj stejným způsobem (projektem), jako proškolil supervizory, vyškolit také terapeuty, a to s působností pro celý Moravskoslezský kraj. Současně uvedla, že by nemělo být zapomínáno na osoby, které nejsou v sociálních službách. Dále vyjádřila absenci služeb mezi sociální a zdravotní službou.

ØDarja Kuncová uvedla potřebu terapeutických přístupů u osob s atypickým chováním, potřebu mít k tomu zaměstnance a dostatek financí na jejich podporu, proškolení a ohodnocení → promítnutí těchto potřeb do metodiky. Vyjádřila důraz na nepodkročitelnost a na potřebu řešení vypovídání smluv při hospitalizaci uživatele služby. Dále sdělila, že ideální by bylo do dané podskupiny přizvat i osoby ze služeb, které danou problematiku aktuálně řeší ve vztahu ke zdravotnímu stavu apod. → těžko vymahatelná zdravotní péče u osob s atypickým chováním. Dalším uvedeným tématem k řešení bylo téma dětí s problémovým chováním, mentálním postižením, kdy škola odmítá tyto děti vzdělávat, i přes skutečnost neplnění školní docházky (místo 4 hodin ve škole pouze 2), kdy poté dobu, kdy má být dítě vzděláváno ve škole zajišťuje sociální služba (finančně náročné) → z těchto osob se následně stávají „nálepkáři“ (stigmatizace). Mnohokrát ve službě poskytující podporu osobám s problémovým chováním nastává situace, kdy zaměstnanci mají obavu ve službě být → policie již odmítá k častým incidentům jezdit, lékař odmítá uživatele služby do PN → potřeba režimového opatření.

 • Kateřina Krčmářová poděkovala za minulé jednání Pracovní skupiny i za provedený zápis. Vyjádřila, že nevnímá takovou potřebu metodiky pro stávající a nově vznikající služby, nýbrž vnímá potřebu popisu podmínek a metod práce → co bude zadáním vytvořené podskupiny? Uvedla, že problém je nedostupnost terénních služeb, v neadekvátní podpoře. Sdělila, že vytvořený model bude podkladem pro další práci. Následně uvedla, že jako zadání podskupiny vnímá výčet toho, co se v praxi poskytovatelům v pobytových službách osvědčilo. 
 • Lenka Kuncová vyjádřila absenci koncepce bydlení, absence dostatku bytů pro tuto cílovou skupinu. Následně uvedla, že ve zdravotnických službách zůstávají osoby, kde již posun není možný (např. osoba ve věku kolem 50 let, s diagnózou alkoholové demence).
 • Gabriela Svobodová uvedla dvě linie problematiky, kterou je třeba řešit:

1. stávající sociální služby, které mají problémy → říct, co je třeba udělat, abychom s osobami s atypickým chováním mohli pracovat

2. reagovat na reformu psychiatrické péče a řešit osoby hospitalizované v PN → hledat způsoby, jak je dostat do běžného života.

 • Lenka Holková uvedla, že v PN jsou hospitalizováni lidé s různými diagnózami. Je potřeba řešit ty osoby, u nichž dochází k častým přesunům mezi službou a PN → osoby, které svým chováním narušují kolektivní soužití. Současně sdělila, že je potřeba nezapomínat na to, že se nebavíme pouze o příspěvkových organizacích kraje, ale také o dalších službách MSK.
 • Jiří Drastík vyzval skupinu, aby již neřešila cílovou skupinu PS, jelikož v opačném případě by se skupina opět vrátila na začátek. Sdělil, že je potřeba mít paletu sociálních služeb, které budou umět reagovat adekvátně, a na které se bude možné obrátit z hlediska podpory osob s atypickým chováním. Vyjádřil tak potřebu vyspecifikovat paletu služeb nasedající na potřeby osob, v co nejširším měřítku → každá služba by měla pracovat jinak.
 • Romana Bélová vyjádřila souhlas s nastavením modelu.

ZADÁNÍ / POŽADOVANÝ VÝSTUP PODSKUPINY → návrh metodiky/modelu (vycházející ze zkušenosti/z osvědčeného) práce s osobami s atypickým chováním v pobytových sociálních službách, a to službách stávajících i nově vznikajících s důrazem na potřebu přechodu, zabývající se např.:

 • metodami práce
 • nastavením terapie
 • zázemím pobytové sociální služby
 • vazbou na další obory
 • způsobem multidisciplinární práce,
 • riziky, popisem situací – co a jak udělat, aby se předešlo „přehazování“ klienta.
 • Daný výstup by měl být dostatečně podložen. (Michal Potocký)

Vytvoření podskupiny Pracovní skupiny:

pro 11 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 členů

Návrh na vytvoření podskupiny byl schválen všemi přítomnými členy Pracovní skupiny.

Složení podskupiny Pracovní skupiny:

Pracovní skupina souhlasila, že nabídka spolupráce v rámci podskupiny bude zaslána následujícím organizacím:

Náš svět, p. o.; Domov NaNovo, p. o.; Benjamín, p. o.; Harmonie, p. o.; Sagapo, p. o.; Domov Přístav; Slezská diakonie; Fontána, p. o.

Ad 3. Různé

 • V rámci diskuze byl vznesen dotaz na finanční náročnost hospitalizace, výjezdů rychlé záchranné služby za účasti policie. (Anna Hamelová)
 • V reakci na výše uvedený dotaz vyplynula potřeba přizvat na jednání Pracovní skupiny zástupce z oblasti zdravotnictví, který může vysvětlit, jak funguje hospitalizace, výjezd RZS.

Úkoly:

Úkol č. 1: Oslovit, výše uvedené organizace s žádostí o jmenování 1-2 osob ohledně účasti ve vytvořené podskupině Pracovní skupiny.

ZO: Gabriela Svobodová

Termín: 15. 2. 2018

Místo a termín jednání vytvořené podskupiny:

 • 1. jednání podskupiny proběhne v prostorách Domova Přístav, Holvekova 612/38A, Ostrava – Kunčičky, v termínu 6. 3. 2018, od 9:30 hodin
 • 2. jednání podskupiny proběhne v prostorách Domova Přístav, Holvekova 612/38A, Ostrava – Kunčičky, v termínu 3. 4. 2018, od 9:30 hodin

Místo a termín dalších jednání Pracovní skupiny:

 • 9. jednání proběhne, dle domluvy členů Pracovní skupiny, v prostorách Domova Přístav, Holvekova 612/38A, Ostrava – Kunčičky, v termínu 9. 5. 2018, od 9:30 hodin

 

Zapsala: Eva Žváčková

Schválila: Lenka Holková, vedoucí Pracovní skupiny

 

Dne 8. 3. 2018

frame-scrollup