Zpráva

Zápis ze 9. jednání Pracovní skupiny pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním ze dne 12. 6. 2017

Přítomni: Romana Bélová, Jiří Drastík, Pavlína Hloušková, Lenka Holková, Martina Chlápková, Darja

Kuncová, Lenka Kuncová, Milena Tvrdoňová, Anna Hamelová

Hosté: Eva Žváčková, Gabriela Svobodová

Nepřítomni: Jana Plačková, Anna Hrachovcová, Kateřina Krčmářová, Zuzana Sklářová, Petr Surovka, Lukáš Spurný

Program:

 1. Úvod
 2. Podpora osob s atypickým chováním 
 3. Různé

Ad 1. Úvod  

Lenka Holková přivítala přítomné a nastínila program jednání. Uvedla, že programem jednání bude dohodnutí struktury metodiky. Současně uvedla potřebu nastavit, kdo bude metodiku zpracovávat a dohodnout jak daná práce bude organizačně vypadat. 

Ad 2. Podpora osob s atypickým chováním  

Následně se Pracovní skupina věnovala diskuzi nad strukturou metodiky a nad poskytnutým materiálem, viz Příloha č. 1 – STRUKTURA, konkrétně tím, co by v jednotlivých bodech mělo být zahrnuto: 

k bodu 1. Návaznost na strategické dokumenty, legislativa

 • Strategie reformy psychiatrické péče. (Lenka Kuncová)
 • Minimálně odkaz na materiálně-technický standard a dokumenty vycházející z transformace. (Gabriela Svobodová)
 • Národní strategie. (Romana Bélová)
 • Postupovat od evropských pramenů práva po dokumenty nejnižší „právní síly“ - regionální. (Martina Chlápková)  k bodu 2. Popis cílové skupiny / popis uživatele → popis nejčastějších projevů chování
 • Začít popis projevů od pozitivních; jít od potřeb k projevům; místo slovo „řád“ používat pravidla. Do úvodu dát pozitivní text, např. že se jedná o osoby, které potřebují pomoc a stávající systém na ně nemyslí a touto metodikou dochází k nápravě. Jinými slovy uvést smysl toho, proč se dokument zpracovává, včetně zahrnutí vhodného citátu. V rámci úvodní věty uvést, že tito lidé mají stejné potřeby, avšak z důvodu své nemoci je potřeba v určitých oblastech klást větší důraz. (Martina Chlápková)
 • Lenka Kuncová vyjádřila souhlas s uvedením pozitivního úvodního textu ve vztahu k osobám s atypickým chováním → uvedení skutečnosti, že v rámci stávajícího systému neexistuje vhodná podpora.
 • Darja Kuncová vyjádřila souhlas s uvedením důvodu, proč vzniká daná metodika a dále sdělila, aby bylo vydefinováno, co je problémové, stresové chování, jelikož všechny potřeby není možné ve výčtu uvést. 
 • Martina Chlápková vyjádřila souhlas s uvedením popisu potřeb. Uvedla, že by šla cestou popisu atypického chování → nevázat to k osobám s problémovým chováním. Následně navrhla změnu názvu této kapitoly na „Možnosti/charakteristika projevů atypického chování“.
 • Návrh podrobnějšího rozvedení, co jsou to projevy atypického chování a potřeby dát na začátek. (Jiří Drastík)

k bodu 3. Personální zajištění

 • V rámci skupiny bylo uvedeno, že personální zajištění by mělo být součástí metodiky, ale zařazeno by mělo být až po metodách práce. 
 • Uvést profil pracovníka, rozpracování kompetencí, optimální počty pracovníků. Využít již zpracované podklady, viz jednání 12. 6. 2017. (Martina Chlápková)
 • Počty pracovníků je potřeba uvést jasně → služba je poté drahá. (Anna Hamelová)
 • Poměr pracovník x klient by měl být 1:1, jak již bylo stanoveno v rámci dřívějších jednání. (Lenka Kuncová) k bodu 4. Metody práce s cílovou skupinou
 • Kapitolu započíst zmapováním. (Romana Bélová)
 • Má-li to být o metodách, je potřeba, aby to bylo zařazeno do rámce metod, které jsou terminologicky ukotveny. Možno použít obrázek o sanaci potřeb. (Martina Chlápková)
 • Jedná se o metody sociální práce. Potřebné jsou také terapeutické metody, které jsou však činěny ze strany odborníků.  Je potřeba uvést, že za předpokladu sledování potřeb, zajištění adekvátního prostředí a vzdělání pracovníků, je možné přejít k metodám → jestliže nefunguje toto, nebudou ani metody. (Darja Kuncová)
 • Držme se metod sociální práce, ještě však potřebujeme či můžeme využít…základní předpoklady pracovníků. Potřeba shodnout se, co se od výstupu skupiny čeká, a poté je možné volit metody → metodické doporučení při práci. (Martina Chlápková, Darja Kuncová)
 • Někde v úvodu zdůraznit individuální přístup. (Lenka Kuncová)
 • Individuální přístup je základní metodou sociální práce. Vhodnost zpracování výstupu za účasti metodika. Dále uvést, že je potřeba pracovat týmově, víceoborově → pracovník to nenese sám. (Martina Chlápková)
 • Příklad z praxe: V rámci služeb následné péče je krom klíčového pracovníka ještě patron. Klient tak má 2 „blízké“ lidi z řad pracovníků a vždy tak ví, že je na službě někdo „jeho“. (Lenka Kuncová)
 • Pracovní skupina se shodla, že ve výstupu musí být uvedeno, že máme základní metody sociální práce (zahrnující individuální přístup, plánování, případovou práci apod.), tým lidí kolem uživatelů služby a spoustu dalších metod (KBT apod.), které mohou být → možnost vyjmenování, uvedení odkazů, tipů na kvalitní odborníky apod. = základní a specifické metody práce, přičemž ty základní není třeba blíže popisovat, nýbrž jen vyjmenovat ty nejdůležitější.  
 • Popsat, jaké nároky kladou jednotlivé činnosti v návaznosti na požadavky na personál, minimální finanční zajištění služby  
 • Vyjádřena důležitost stanovit pro koho metodika bude (Martina Chlápková) → Využití pro strategické plánování, proto není třeba chodit do detailů. Je potřeba, aby bylo pochopeno, že se zabýváme důležitým problémem. (Jiří Drastík)
 • Uvést vysvětlení, proč je tato služba drahá. (Lenka Kuncová)
 • Uvést do závěru shrnutí. (Pavlína Hloušková) → Jasně uvést, že se jedná o osoby, kterým byl přiznán nízký stupeň PNP, přičemž však potřebují vysokou míru podpory. (Martina Chlápková)
 • Role komunikace – důležitý akcent → služba se prodraží, jelikož jsou potřeba specifické způsoby komunikace. (Darja Kuncová)
 • Návazné aktivity/na okolí případu → provázanost = samostatný bod metodiky, nikoli metoda.

(Martina Chlápková) → širší zázemí, role veřejného opatrovníka, spolupráce s lékaři. (Pavlína Hloušková) → samostatně za metody dát bod: formální (poskytovatelé) vs. neformální (sousedé) rovina podpory.  

 • Každý pracovník by měl mít 150 hodinový kurz krizové intervence. (Lenka Kuncová)
 • Možnost uvedení příkladů ze zahraničí do závěru. (Martina Chlápková) PRACOVNÍ SKUPINA SE SHODLA:
 • NA STRUKTUŘE VÝSTUPU: viz Příloha č. 2 – Flipchart
 • návrh výstupu zpracuje Martina Chlápková ve spolupráci s Romanou Bélovou, do 15. 6. 2018
 • Gabriela Svobodová doplní a zašle Martině Chlápkové strukturu dle doposud proběhlých jednání  Úkoly: 

Úkol č. 1: Doplnit strukturu dle již proběhlých jednání a zaslat Martině Chlápkové. 

ZO: Gabriela Svobodová

Termín: 31. 5. 2018

Místo a termín dalších jednání Pracovní skupiny: 

 • 10. jednání proběhne, dle domluvy členů Pracovní skupiny, v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, v místnosti F 202, v termínu 18. 6. 2018, od 7:30 hodin
 • 11. jednání proběhne, dle domluvy členů Pracovní skupiny, v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, v místnosti F 202, v termínu 7. 9. 2018, od 8:00 hodin Přílohy:

Příloha č. 1 – STRUKTURA
Příloha č. 2 - Flipchart

Zapsala: Eva Žváčková
Schválila: Lenka Holková, vedoucí Pracovní skupiny

Dne 28. 5. 2018

frame-scrollup