Zpráva

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Právní úprava občanského zákoníku v § 971 odstavec 2 určuje, že v případě, že rodiče nemohou z vážných důvodů zabezpečit výchovu dětí na přechodnou dobu, svěří soud dítě do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to na dobu nejdéle šest měsíců.

Co je to zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)?

Jedno ze zařízení sociálně-právní ochrany. Poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které:

  • se ocitlo bez jakékoliv péče,
  • je ohroženo na zdraví či životě,
  • se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku,
  • je tělesně, duševně týrané nebo zneužívané,
  • se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.

Ochranou a pomocí se rozumí především uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotní péče a psychologické či jiné obdobné nutné péče (např. z důvodu nalezení bezprizorního dítěte na ulici, náhlé hospitalizace či úmrtí rodičů dítěte, za předpokladu, že momentálně není znám nikdo z rodiny či blízkých, kdo by se o dítě postaral).

Kdo může zřizovat a provozovat ZDVOP?

Obec nebo kraj v samostatné působnosti, pověřené osoby.

Jak se dítě dostane do ZDVOP?

Dítě může být umístěno do ZDVOP podle § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, na základě:

  • rozhodnutí soudu;
  • žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v tom případě je nutné, aby obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně podal návrh soudu na nařízení předběžného opatření - za předpokladu, že se mu nepodaří do 24 hodin zajistit souhlas rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte s pobytem v zařízení);
  • žádosti zákonného zástupce dítěte;
  • žádosti samotného dítěte.

Další informace pro zřizovatele ZDVOP

Pro bližší informace se můžete obracet také na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí:

Mgr. Žaneta Hečková
tel. č. 595 622 976, e.mail: zaneta.heckova@msk.cz

frame-scrollup