Zpráva

Zpráva o II. ročníku konference o náhradní rodinné péči konané dne 22. listopadu 2012

  • Dne 22. listopadu 2012 se v budově Vyšší odborné školy sociální v Ostravě konala konference s názvem "Dejme dětem rodinu", završující druhý ročník celokrajské stejnojmenné kampaně, informující občany kraje o možnostech náhradní rodinné péče. Více než sto padesát sociálních pracovníků, pěstounů i studentů sociálních oborů mělo možnost vyslechnout zkušenosti odborníků z České republiky i ze Slovenska, kteří se ve svých příspěvcích věnovali aktuálním otázkám náhradní rodinné péče, psychickému vývoji dítěte v ústavní výchově a postupům při práci orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
  • Patronát nad letošním ročníkem konference převzali náměstek primátora Statutárního města Ostravy Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. a ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. Ten ve svém úvodním slovu připomenul devadesáté výročí narození prof. Zdeňka Matějčka, který se od sedmdesátých let minulého století nemalou měrou zasloužil o rozvoj náhradní rodinné péče v tehdejším Československu. Zmínil též životní motto pana profesora: "Rozumět znamená pomáhat", se kterým souvisí též aktivity Moravskoslezského kraje na podporu pěstounství. Pan ředitel neopomenul ocenit práci všech odborníků Moravskoslezského kraje v oblasti náhradní rodinné péče, když k zúčastněným pronesl: "Jen díky Vaší snaze pomáhat dětem, které nepotkalo v nejzranitelnějším období jejich života štěstí a potřebovaly Vaši pomoc, mohu s obdivem prohlásit, že z 10 000 dětí umístěných v pěstounské a osobní poručenské péči v celé České republice je 1 800 těchto dětí umístěno v Moravskoslezském kraji. V Moravskoslezském kraji žije též 20 % pěstounů z celé republiky".
  • Po úvodních slovech již předstoupili před zaplněný sál přednášející se svými příspěvky. Jako první seznámila Mgr. Barbora Szpernolová, vedoucí poradny pro náhradní rodinnou péči v Ostravě, publikum s problematikou vnímání biologických rodičů v očích a myslích dětí, pěstounů i odborníků. Setkávání s původní rodinnou dítěte bývá pro pěstounskou rodinu často zátěžová situace, která se neobejde bez doprovázení ze strany proškolených odborníků.
  • V dalším příspěvku představila známá slovenská odbornice v oblasti náhradní rodinné péče PhDr. Marika Kerekešová, PhD. slovenské zkušenosti s pěstounskou péčí na přechodnou dobu. Právě ze slovenských dlouholetých zkušeností s využíváním těchto profesionálních rodin lze čerpat podněty pro zavádění profesionálního pěstounství v českém prostředí.
  • Všemi očekávaný příspěvek přednesl PhDr. Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí. Představil ve stručnosti základní body dlouho projednávané novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a to zvláště s ohledem na části týkající se náhradní rodinné péče.
  • Celý dopolední program konference následně završil příspěvek Mgr. Kamily Návratové, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru školství, mládeže, sportu a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy a Mgr. Edity Kozinové, předsedkyně Unie center pro rodinu a komunitu. V tomto společném příspěvku se věnovaly spolupráci orgánů sociálně-právní ochrany dětí a neziskovými organizacemi na území Statutárního města Ostravy.
  • Po polední přestávce měli účastnici konference možnost prodiskutovat přednesená témata spolu s přednášejícími ve workshopech. Diskuse, které se stávají pravidelnou součástí setkání odborníků, přinesly i nyní neocenitelný zdroj podnětů pro další práci i témata pro další výzkumnou činnost. Práci v těchto tvůrčích dílnách spolu s celou konferencí zhodnotil v závěru PaedDr. Zdeněk Moldrzyk, ředitel Centra psychologické pomoci, příspěvkové organizace kraje.
  • Jak z vyjádření účastníků druhého ročníku konference Dejme dětem rodinu, tak hlavně z úspěchů probíhající stejnojmenné kampaně na území kraje, lze usoudit, že odkaz prof. Zdeňka Matějčka se daří v Moravskoslezském kraji bezezbytku naplňovat, a že dětem, které se ocitly bez možnosti vyrůstat ve vlastní rodině, je nabídnuta pomoc ve formě kvalitní náhradní rodinné péče.
frame-scrollup