Zpráva

Zpráva o III. ročníku konference o náhradní rodinné péči konané dne 22. listopadu 2013

Odborná konference k pěstounské péči již potřetí v Ostravě

Dne 22. 11. 2013 se v ostravské Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální uskutečnil již třetí ročník odborné konference Dejme dětem rodinu, pořádané Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava, organizacemi Centrum sociálních služeb, o.p.s. a Centrum psychologické pomoci, p.o., ve spolupráci s dalšími subjekty z neziskového sektoru. Nad konferencí, která byla zaměřena na zásadní změny v oblasti náhradní rodinné péče za období roku 2013, převzali záštitu Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, a Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora statutárního města Ostravy.

Ze statistických údajů vyplývá, že ke konci roku 2012 bylo v Moravskoslezském kraji umístěno celkem 943 dětí v ústavních zařízeních s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. I když v posledních letech počet dětí umístěných v ústavních zařízeních poklesl, je třeba i nadále vyvíjet soustavnou snahu, aby nalezl svůj domov v bezpečí vlastní nebo zprostředkované rodiny stále větší počet dětí pobývajících v ústavních zařízeních. Z tohoto důvodu se Moravskoslezský kraj rozhodl dlouhodobě informovat širokou veřejnost o možnostech náhradní rodinné péče formou celokrajské informační kampaně Dejme dětem rodinu, jejíž nedílnou součástí se staly i pravidelné odborné konference. Oficiálně byla informační kampaň Dejme dětem rodinu zahájena dne 22. 11. 2010 prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum psychologické pomoci. Během tří let se k informační kampani přidala jednotlivá města na území kraje. V této souvislosti nelze přehlédnout aktivity Statutárního města Ostravy. Ke spolupráci byly přizvány též neziskové organizace, které se ve své činnosti zabývají prací s ohroženými rodinami, jakož i s rodinami, ve kterých vyrůstají děti v náhradní rodinné péči.

Třetí ročník odborné konference Dejme dětem rodinu zahájil náměstek hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomír Recman. Ve svém projevu ke zúčastněným zhodnotil vývoj náhradní rodinné péče na území Moravskoslezského kraje za uplynulé období. Pozornost též věnoval možnosti pěstounů uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče s obecními úřady obcí s rozšířenou působností nebo s osobami pověřenými výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Následně vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Mgr. Daniel Rychlik představil účastníkům konference projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, v jehož rámci bude v Moravskoslezském kraji pilotně ověřováno zajištění vhodných služeb potřebných pro rodiny s ohroženými dětmi.

Další část konference byla věnována zkušenostem obecních úřadů obcí s rozšířenou působností s uzavíráním dohod o výkonu pěstounské péče. Představen byl jak model, kdy dohody uzavírá samotný obecní úřad obce s rozšířenou působností, tak též model, kdy dohody uzavírají osoby pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Z prezentovaných zkušeností orgánů sociálně-právní ochrany dětí vyplynulo, že se jako výhodnější jeví model uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče pověřenými osobami s navázáním úzké spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Své zkušenosti s výkonem pěstounské péče po novelizaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí předaly účastníkům konference též tři pěstounky. I přes počáteční obavy ze změn, které novela přinesla, vidí přijaté změny jako pozitivní. Zároveň kladně hodnotily spolupráci s organizacemi, se kterými uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče. Služby, které jsou rodinám nabízeny, považují za přínosné jak pro pěstouny, tak pro děti žijící v rodině.

Odpolední část konference byla věnována odbornému semináři, v němž PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. přednesl téma týkající se vývoje dítěte jak v náhradní rodinné péči, tak v rozpadajícím se rodinném prostředí.

Dle sdělení účastníků byla konference hodnocena jako úspěšná. Setkání odborníků jak v rámci kampaně Dejme dětem rodinu, tak též při jednotlivých jednáních o vzájemné spolupráci se jeví jako potřebné a užitečné. I když krajská informační kampaň Dejme dětem rodinu bude pokračovat v roce 2014 v pozměněné, rozšířené formě, lze předpokládat, že též na podzim roku 2014 bude uspořádán čtvrtý ročník odborné konference k náhradní rodinné péči.

frame-scrollup