Zpráva

Základní informace

Základní povinnosti týkající se registrace, změn a značení exemplářů, včetně příslušných formulářů.

Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře podléhající registrační povinnosti je povinen do 30 dnů:

 • od nabytí exempláře, který nebyl dosud zaregistrován, požádat příslušný registrační úřad písemnou formou o vydání dokladu o registraci, případně o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností,
 • od nabytí exempláře, který již má vystavený doklad o registraci, případně výjimku ze zákazu obchodních činností, oznámit příslušnému registračnímu úřadu nabytí exempláře a předložit registrační list k vyznačení změny vlastnictví k exempláři,
 • hlásit příslušnému registračnímu úřadu změny týkající se registrovaného exempláře, jimiž je úhyn, ztráta, výpůjčka, nájem, prodej, koupě, darování, dodatečné označení exempláře, přírůstky a trvalý vývoz z České republiky.

Způsoby značení exemplářů:

 • Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen označit na své náklady exemplář podléhající registrační povinnosti nezaměnitelným způsobem nesnímatelnou značkou. Exemplář musí být označen již v době podání žádosti o vydání dokladu o registraci.

Metodická příručka jak značit exempláře CITES?

 • Pokud se s exemplářem neobchoduje a nedojde ke změně jeho vlastníka nebo dlouhodobého držitele, stanovený způsob nezaměnitelného označení se nevtahuje na:

o mláďata savců v období kojení, a to nejdéle do 6 měsíců stáří,

o vejce a mláďata ptáků, pokud zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří,

o vejce, jikry, zárodečná stádia a mláďata plazů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří.

 • Jiný způsob identifikace exempláře (fotografie) může být uznán pouze tehdy, pokud vlastník nebo dlouhodobý držitel prokáže, že by předepsané označení způsobilo újmu na zdraví exempláře nebo je neproveditelné vzhledem k fyzickým vlastnostem exempláře nebo druhu, nebo vzhledem k přirozenému chování, které je pro takový exemplář nebo druh typické.

Při dalších změnách (doplnění značení, určení pohlaví, změna adresy majitele, deponace apod.) je vlastník nebo dlouhodobý držitel povinen na příslušný registrační úřad zaslat:

 • Vyplněný formulář „Hlášení o změnách vztahujících se k registrovanému exempláři“
 • Originál registračního listu
 • Jedná-li se o exemplář zařazený do přílohy A (ES) (kolonka registračního listu č.8) je nutné přiložit i potvrzení ES o výjimce ze zákazu obchodních činností.

Přeznačování exempláře označeného nezaměnitelným způsobem

Změny značení exemplářů by měly být prováděny pouze ve velmi výjimečných případech a pokud je výměna značení nutná.

V případě, že je ze zdravotních důvodů nutné provést přeznačení exempláře, který je označen nezaměnitelným způsobem nesnímatelnou značkou (např. mikročipovým transpondérem nebo uzavřeným celistvým kroužkem) je při takovém přeznačení nutná přítomnost pracovníka orgánu ochrany přírody (krajský úřad, AOPK ČR, ČIŽP). Pokud u přeznačení přítomnost pracovníka orgánu ochrany přírody není možná je nutné průběh přeznačení zdokumentovat např. fotografiemi. Z dokumentace musí být zřejmá identita exempláře dle starého a nového označení a také nezbytnost změny značení.

Vyžadování analýz DNA k prokázání parentity u vybraných druhů CITES vědeckým orgánem CITES (AOPK ČR)

Podle čl. 59 odst. 2 nařízení č. 865/2006 může být výjimka ze zákazu obchodních činností dle čl. 8 odst. 3 písm. d) až g) nařízení č. 338/97 udělena pouze pokud vydávající orgán konzultuje AOPK ČR. AOPK ČR vyžaduje k vydání kladného stanoviska provedení parentitního testu DNA, který prokáže zda je exemplář skutečně potomkem žadatelem uvedeného rodičovského páru. Jde především o tyto druhy:

 • Amazoňan rudoocasý (Amazona brasiliensis)
 • Ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthinus)
 • Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
 • Amazoňan nádherný (Amazona pretrei)
 • Amazoňan rudooký (Amazona rhodocorytha)
 • Želva paprsčitá (Astrochelys radiata)
 • Želva pavoučí (Pyxis arachnoides)
 • Želva ploskoocasá (Pyxis planicauda)
 • Želva zploštělá (Malacochersus tornieri)

V souladu s čl. 55 nařízení č. 865/2006 může AOPK ČR požadovat provedení testu parentity i u jiných druhů zařazených v příloze A i B (ES) pokud považuje za nezbytné zjistit rodový původ exempláře.

Podrobnější informace k parentitním testům DNA (formát pdf, velikost 77 kB).

frame-scrollup