Zpráva

Studie vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny

Cílem studie je získání potřebných údajů o území pro územní plánování, zejména pro zpracování zásad územního rozvoje, pro rozhodování územně samosprávných celků při umisťování větrných elektráren na svém území a především pro příslušné orgány ochrany přírody při posuzování krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dále také poskytnutí objektivních informací nejen investorům, ale především obcím a jejich občanům, kteří mohou být výstavbou větrných elektráren dotčeni.
frame-scrollup