Zpráva

Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Dne 20. 5. 2004 vzala na vědomí rada kraje informaci o zpracování Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje. Koncepce ve své vizi konkretizuje krajské priority a stanovuje cíle, kterých chce kraj dosáhnout při ovlivňování vývoje energetického hospodářství ve výhledu příštích 20 let v podmínkách tržně orientované ekonomiky. Koncepce respektuje cíle státní energetické politiky a státní energetické koncepce (schválené usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. 3. 2004) a popisuje kromě hospodárného nakládání s energií i koncepční využívání potenciálu obnovitelných energií a dosažení jejich většího využívání. Koncepce je závazným podkladem pro územní plánování.

Celý průběh zpracování uvedené koncepce byl koordinován řídícím výborem. O postupných krocích i průběžných výsledcích byli v rámci tzv. Komunikační strategie informováni představitelé obcí, kraje, příslušné orgány státní správy včetně pracovníků obcí vykonávajících přenesenou působnost, představitelé provozovatelů energetických zdrojů i distributorů energie, odborná i zainteresovaná veřejnost. Nad rámec v té době platného zákona o posuzování vlivů na životní prostředí rozhodla rada kraje svým usnesením č. 35/2502 ze dne 23. 10. 2003 o zpracování tzv. Strategického posouzení vlivů na životní prostředí koncepčních materiálů Moravskoslezského kraje, které zahrnovalo rovněž uvedenou koncepci a bylo zpracováno podle platné Metodiky Ministerstva životního prostředí.
frame-scrollup