Zpráva

1. Společná výzva MŽP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů

Rada kraje svým usnesením č. 18/1406 ze dne 20. 6. 2013 schválila vyhlášení dotačního programu 1. Společná výzva MŽP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů.

Vyhlašovatelem Programu je Ministerstvo životního prostředí a Moravskoslezský kraj s tím, že poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje a Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, zastoupený ředitelem Fondu.

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce na adrese podacího místa:

Moravskoslezský kraj – krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádosti o dotaci se podávají osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy.

Ukončení přijímání žádostí: 29. 11. 2013 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve).

1. Společná výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory (formát PDF; velikost 96 kB)

Seznam podporovaných kotlů pro aktuální výzvu.
(Dovolujeme si Vás upozornit, že Seznam podporovaných kotlů je průběžně aktualizován Státním fondem životního prostředí ČR. V případě dotazů se proto, prosím, obraťte na e–mail: sod-svt@sfzp.cz, popř. tel.: 267 994 117)

Kontaktní osoby:

Moravskoslezský kraj

Ing. Jana Štěpánková, tel. 595 622 480, jana.stepankova@msk.cz

Státní fond životního prostředí ČR

Mgr. Petra Danningerová, tel.: 595 198 443, petra.danningerova@sfzp.cz

Zásady:

Podmínky společného programu na podporu výměny kotlů (formát PDF; 107 kB)

Přílohy XIII Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 6/2010 (formát PDF; 98 kB)


Vzor náležitostí podání žádostí o dotaci uvedené na obálce (formát PDF; velikost 58 kB)

Přílohy:

frame-scrollup