Zpráva

4. Společná výzva MŽP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů

Rada kraje svým usnesením č. 32/2467 ze dne 19. 12. 2013 schválila vyhlášení dotačního programu 4. Společná výzva MŽP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů.

Vyhlašovatelem Programu je Ministerstvo životního prostředí a Moravskoslezský kraj s tím, že poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje a Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, zastoupený ředitelem Fondu.

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce na adrese podacího místa:

Moravskoslezský kraj – krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádosti o dotaci se podávají osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy.

Zahájení příjmu žádostí: 2. 1. 2014

Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2014 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve).

4. Společná výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory (formát PDF; velikost 98 kB)

Seznam podporovaných kotlů pro aktuální výzvu.
(Dovolujeme si Vás upozornit, že Seznam podporovaných kotlů je průběžně aktualizován Státním fondem životního prostředí ČR. V případě dotazů se proto, prosím, obraťte na e-mail: sod-svt@sfzp.cz, popř. tel.: 267 994 117)

Kontaktní osoby:

Moravskoslezský kraj

Ing. Jana Štěpánková, tel. 595 622 480, e-mail: jana.stepankova@msk.cz

Státní fond životního prostředí ČR

Mgr. Petra Danningerová, tel.: 595 198 443, e-mail: petra.danningerova@sfzp.cz

Zásady:

Podmínky společného programu na podporu výměny kotlů (formát PDF; 107 kB)

Přílohy XIII Směrnice Ministerstva životního prostředí (formát PDF; 100 kB)


Vzor náležitostí podání žádostí o dotaci uvedené na obálce (formát PDF; velikost 55 kB)

Přílohy:

frame-scrollup