Zpráva

Dotační program na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji

Rada kraje na své schůzi dne 14. 12. 2011 usnesením č. 99/6400 schválila následující podmínky Dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji na rok 2012.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
Termín podání žádosti o dotaci je do 27. 1. 2012.

Upozorňujeme na změnu znění dotační smlouvy (doplnění odstavce 3. v článku V. smlouvy), která byla provedena v návaznosti na změnu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 102/6533 ze dne 24. 1. 2012.

Kontakt:

Mgr. Roxana Macháčková, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 595 622 694, e-mail: roxana.machackova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji

Přílohy:

frame-scrollup