Zpráva

Nejčastěji kladené dotazy - Společný program kraje a Ministerstva ŽP na podporu výměny ručně plněných kotlů na tuhá paliva

Čeho se dotační program týká?

Podstatou „Společného dotačního programu“ je výměna stávajících ručně plných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní plně automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu.

Co musí splňovat nový kotel?

  • pouze plně automatické přikládání
  • palivo – uhlí nebo uhlí a biomasa (nikoliv samostatně na biomasu)
  • emisní parametry třídy 3 vyplývající z ČSN EN 303-5
  • výkon max. 50 kWt

Mohu si požádat o dotaci v případě, že v rodinném domě mám kromě starého kotle na tuhá paliva také kotel na plyn?

Ano.

Dle článku IX. „Společného dotačního programu“ žadatel bude provozovat nový kotel se zdrojem se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry než ten, na který získal podporu v rámci „Společného dotačního programu“.

Jak vysokou dotaci mohu dostat?

Dotace je max. 60.000 Kč, a to dle uznatelných nákladů projektu, kterými jsou nákup a instalace nového kotle.

Např.

Cena při koupi a instalaci kotle je 57.000 Kč – žadatel obdrží dotaci 57.000 Kč

Cena při koupi a instalaci kotle je 60.000 Kč a vyšší (např. 90.000 Kč) – žadatel obdrží 60.000 Kč

Kdy mohu podat žádost o dotaci?

V současné době již byla vyhlášena 1. Výzva k podávání žádostí, která je zveřejněna na webových stránkách Moravskoslezského kraje, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR a současně je zveřejněn také formulář žádosti o dotaci. Tyto žádosti mohou být podávány na podatelnu KÚ MSK nejdříve od 1. 2. 2012.

Musím vyměnit kotel ještě před podáním žádosti?

Ne.

V rámci „Společného dotačního programu“ je podporován nákup a instalace nového kotle provedené od Vyhlášení výzvy pro příjem žádostí do 9 měsíců od vyrozumění o poskytnutí dotace.

Jak postupovat při vyřizování dotace?

V současné době je vyhlášen „Společný dotační program“, jehož podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR.

Příjem žádostí začne od 1. 2. 2012. Po kladném vyrozumění o poskytnutí dotace bude mít žadatel 9 měsíců na realizaci tzn. koupi a instalaci nového kotle, včetně likvidace stávajícího kotle, a to vše v souladu s podmínkami dotačního programu. Do 9 měsíců od vyrozumění o poskytnutí dotace musí žadatel předložit Krajskému pracovišti Státního fondu životního prostředí Ostrava kompletní doklady ke kontrole před podpisem smlouvy. Po kontrole bude s žadatelem podepsána trojstranná smlouva o poskytnutí dotace a následně mu bude dotace vyplacena.

Na co se dotace nevztahuje?

Např.:

  • na koupi nového plynového kotle, elektrického kotle, kotle čistě na biomasu, tepelná čerpadla atd.
  • na proplacení již instalovaných kotlů před vyhlášením Výzvy pro příjem žádostí

Kdo má na dotaci nárok, jaké jsou základní podmínky?

Nárok na dotaci má fyzická osoba nepodnikatel, která vlastní rodinný dům užívaný k bydlení v Moravskoslezském kraji, využívá k vytápění této nemovitosti kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním a chce tento kotel vyměnit za plně automatický nový kotel na uhlí nebo kombinaci paliv uhlí a biomasa, jenž splňuje mezní emisní úrovně a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5, emisní třídy 3, nedovoluje ruční přikládání bez dodatečných úprav, a bude jeho žádost podpořena. Tím jsou uvedeny vlastně základní podmínky. Mezi další podmínky patří, že si pořídí a instaluje kotel až po vyhlášení výzvy k podávání žádostí, nejpozději však do devíti měsíců od vyrozumění o podpoření žádosti. V této lhůtě musí doložit potřebné doklady na Krajské pracoviště státního fondu životního prostředí České republiky. Pokud bude po kontrole zjištěno, že vše proběhlo řádně, bude s žadatelem podepsána trojstranná dotační smlouva a pak mu bude vyplacena dotace ve výši jeho nákladů na realizaci projektu, maximálně však ve výši 60.000,- Kč.

Odkdy, dokdy a kde mají lidé žádosti podávat?

Žádosti je možné podávat na podatelnu krajského úřadu od vyhlášení výzvy tj. od 1.2.2012, a to do vyčerpání alokace ve výši 20.000.000,- Kč nebo nejpozději do data uvedeného ve výzvě. O vyčerpání alokace budou občané Moravskoslezského kraje informováni na webových stránkách Moravskoslezského kraje, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky.

Kde zmohou zájemci získat informace a žádosti?

Žadatelé o dotaci se mohou obracet s žádostmi o informace k dotačnímu programu na kontaktní osoby, jež jsou uvedeny u zveřejněných podmínek dotačního programu na webových stránkách Moravskoslezského kraje.

Jak bude zajištěno, aby někdo nemohl dotaci zneužít?

V rámci "Společného programu" jsou nastaveny kontrolní mechanismy, které tomu budou zabraňovat a spočívají především v tom, že bude provedena předběžná kontrola realizace výměny kotlů a budou probíhat po dobu 15 let následné kontroly podpořených nových kotlů, jestli je provozuje příjemce dotace v souladu s podmínkami programu. V dotační smlouvě se zaváže příjemce dotace, že umožní tuto kontrolu na místě. V případě, že bude podpořený nový kotel provozován v rozporu s podmínkami programu, bude muset příjemce dotace dotaci vrátit.

Kdy dostanu dotaci – až kotel koupím, nebo předem?

Dotaci obdrží žadatel po realizaci projektu (tzn. po koupi a instalaci kotle).

Platí dotace pro celý kraj?

Dotace platí pro celý Moravskoslezský kraj.

Jak starý musí být ten starý kotel, abych měl nárok na dotaci? 

V rámci dotačního programu není uvedeno stáří kotle, jedná se o výměnu stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva

Jak mám zlikvidovat starý kotel, abych vyhověl podmínkám?

Znehodnocení kotle provádí instalační firma při instalaci nového kotle, která vystaví žadateli prohlášení o jeho znehodnocení. Znehodnocením kotle se rozumí, provedení takového zásahu, který znemožní jeho další používání (např. proříznutí tělesa autogenem).

Mohu si vybrat kotel podle sebe, nebo existuje nějaký seznam kotlů, na které je možné dotaci získat?

Žádný oficiální seznam výrobců ani výrobků nebyl v rámci "Společného dotačního programu" zveřejněn. Bude podporován kotel, který splní podmínky dotačního programu. Jedná se tedy o kotel na uhlí nebo v kombinaci na uhlí a biomasu (nikoliv samostatně na biomasu), který si pouze automaticky přikládá, splňuje emisní úrovně a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5 emisní třídy 3 a je do tepelného výkonu 50 kW (malý spalovací zdroj).

Zvládnu žádost vyplnit sám? Pomůže mi někdo na úřadě?

Na krajském, nebo i na městských úřadech? Žádost je formalizovaný dokument, který nebude mít občan problém vyplnit sám. Žadatelé o dotaci se mohou obracet s žádostmi o informace k dotačnímu programu a k formuláři žádosti na kontaktní osoby, jež jsou uvedeny u zveřejněných podmínek dotačního programu na webových stránkách Moravskoslezského kraje.

Jaké další doklady kromě žádosti budu muset předložit?

K žádosti bude nutné doložit platný certifikát výrobku (prohlášení o shodě) k vybranému kotli, pokud je v době podání žádosti znám a dále v případě více spoluvlastníků rodinného domu také písemný souhlas většiny spoluvlastníků.

Jak dlouho musím dotovaný kotel provozovat a co mi hrozí, když jej používat nebudu?

Žadatel se zaváže při podpisu trojstranné smlouvy o poskytnutí podpory řádně provozovat, nezcizit a udržovat nový kotel podpořený z Programu po dobu 15 let. V případě, že uvedený kotel nebude používán musí žadatel prokázat, že v daném rodinném domě provozoval kotel se stejnými nebo lepšími emisními parametry.

Proč je pole v kolonce rodné číslo u druhého žadatele zvýrazněno černě?

Rodné číslo v případě, že se jedná o společné jmění manželů, vyplní pouze jeden z manželů, a to ten, který bude podepisovat žádost.

frame-scrollup