Zpráva

Podmínky dotačního programu

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015

I. Název programu (kód)

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015 (ŠMS/M)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účelové určení)

 1. Využití volného času dětí a mládeže
  • Podpora akcí krajského, celostátního a mezinárodního charakteru
  • Podpora pravidelné, celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží, která je určena co nejširšímu spektru dětí a mládeže

  Žadateli mohou být pouze právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže od 6 do 26 let.

 2. Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením
  • Podpora zvyšování vzdělanosti a rozvoj dalších kompetencí osob se zdravotním postižením (zajištění kurzů, seminářů pro osoby zdravotně postižené).

  Žadateli mohou být pouze právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání osob se zdravotním postižením.

  Maximální částka vyhrazená v rozpočtu poskytovatele na tuto oblast je 100.000 Kč.

Nepodporované projekty

 • Jednorázové akce sportovního charakteru
 • Projekty spolufinancované z prostředků fondů EU

IV. Vymezení okruhů příjemců

O dotace v tomto dotačním programu nemohou žádat:

 • politické strany a politická hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů,
 • příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovateli jsou kraje,
 • organizační složky státu, zařízení státu mající obdobné postavení jako organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu a státní podniky,
 • obce,
 • fyzické osoby, včetně OSVČ,
 • subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je podnikání ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • nadace a nadační fondy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše poskytnuté dotace na projekt je 30.000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je 100.000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 70 %, spoluúčast žadatele je min. 30 % z celkových uznatelných nákladů na projekt.
 2. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 3. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 4. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 3 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 5. Realizace projektu bude zahájena nejdříve dne 1. 1. 2015, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2015.
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána.
 7. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen "smlouva"), jejíž nedílnou součástí bude jako příloha celkový nákladový rozpočet projektu.
 8. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 9. V případě, že žadatelem o dotaci bude příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 6 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 10. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 11. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 6 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 12. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo příjemce odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního příjemce dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 13. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 6 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti. Předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu se sníží tak, aby procentuální podíl na uznatelných nákladech projektu zůstal nezměněn. Nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 14. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelný náklad projektu je náklad, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele nebo z jiných finančních zdrojů, za současného splnění všech níže uvedených podmínek:
  1. vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  2. byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a podmínkami dotačního programu,
  3. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
  4. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  1. náklady na materiál vč. věcných odměn s výjimkou finančních odměn a darů, nákup potravin,
  2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 3.000 Kč vč. do 40.000 Kč včetně - např. movité věci),
  3. náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 7.000 Kč vč. do 60.000 Kč včetně - např. software),
  4. spotřeba energie (el  energie, vodné, stočné, plyn) vč. úhrad, které budou hrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, jde-li o úhrady za období, které spadá do období realizace projektu (ustanovení odst. 1 písm. a) tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno). Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování dotace je nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie
  5. náklady na opravy a udržování,
  6. cestovné tuzemské i zahraniční na základě cestovních příkazů. Za uznatelný náklad se nepovažuje základní náhrada při použití vozidla příjemce nebo soukromého vozidla zaměstnance příjemce, kapesné, úhrada taxi,
  7. náklady na služby s výjimkou externě zajišťovaných účetních služeb, právních služeb, konzultací, auditorských služeb a bankovních služeb,
  8. osobní náklady, a to pouze ve formě dohod o provedení práce v maximální výši 20 % z požadované výše dotace, vznikly-li v období realizace projektu a byly uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu (ustanovení odst. 1 písm. a) tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno).

Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné, např.: splátky úvěrů vč. úroků; leasingu vč. akontace; celní, správní, soudní a bankovní poplatky; poplatky za telefonní hovory, nákup telefonních kupónů a paušální poplatky za internet vč. zavedení přípojky; provize; daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům dle písm. a) – e), a g) v případě, že příjemce dotace není plátcem této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně); náklady na reprezentaci a pohoštění (pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům akcí, soustředění a výcvikových táborů); pojištění majetku.

Nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 3 dotačního programu, nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou - příjemce dotace, název projektu, výše dotace, maximální procentuální podíl poskytovatele na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech, období realizace projektu.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. žádost o poskytnutí dotace - obecná část, projektová část (příloha č. 2 programu),
  2. nákladový rozpočet projektu (příloha č. 3 programu)
  3. čestné prohlášení (příloha č. 4 programu)
  4. prosté kopie aktuálních dokladů o právní osobnosti a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  5. prosté kopie dokladů o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. d) tohoto odstavce),
  6. prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. d) tohoto odstavce), podepsal-li žádost zástupce žadatele, též kopie dokladu o jeho oprávnění jednat jménem žadatele,
  7. prosté kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu.
 2. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 3. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami lze podat prostřednictvím datové schránky, nebo v jednom podepsaném originále prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18  OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  4. textem "Neotvírat – žádost o dotaci".

  Nebude-li žádost podána prostřednictvím datové schránky, je nutno současně zaslat e-mailem na adresu ivana.odstrcilikova@msk.cz. Žádost o poskytnutí dotace - obecná část, projektová část (příloha č. 2 programu),  nákladový rozpočet projektu (příloha č. 3 programu).

 4. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 5. Uzávěrka pro podávání žádostí je 5. 12. 2014 včetně. Lhůta pro podání žádosti je dodržena, bude-li v poslední den této lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě, v případě osobního podání žádosti na krajský úřad převzata podatelnou krajského úřadu.
 6. Žadatel musí v době podání žádosti existovat nejméně jeden rok.
 7. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně jeden projekt.
 8. Při porušení omezení uvedeného v odst. 7 tohoto článku budou z posuzování vyloučeny všechny došlé žádosti od žadatele.
 9. Předložené žádosti budou z dalšího posuzování vyloučeny, pokud:
  1. jsou v rozporu s tímto programem,
  2. jsou podány jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo pouze e-mailem),
  3. jsou doručeny na jiné adresy,
  4. jsou podány po termínu pro předložení žádosti,
  5. nebudou podepsány všemi osobami, které musejí za žadatele podepsat smlouvu o poskytnutí dotace v požadované výši,
  6. by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 10. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 11. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 12. Při porušení povinnosti žadatele předložit úplnou žádost, včetně kopií dokladů uvedených v odst. 1 tohoto článku, bude žádost z posuzování vyloučena.

X. Kontaktní osoba

Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Bc. Ivana Odstrčilíková, tel. 595 622 441, e-mail: ivana.odstrcilikova@msk.cz

Odborné dotazy týkající se projektu:

Mgr. Bc. Renáta Solská, tel: 595 622 238, e‑mail: renata.solska@msk.cz

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce monitorovací pracovní skupinou, zřízenou radou kraje, a to bodovým hodnocením dle uvedených kritérií:
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Maximálně možné bodové ohodnocení
  1. soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem a rozvojovými dokumenty Moravskoslezského kraje, přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj max. 5
  2. cílová skupina, její velikost, složení, aktivní zapojení max. 5
  3. kvalita projektu, inovace, nápaditost, udržitelnost projektu, srozumitelnost, věcná a časová proveditelnost, max. 15
  4. nezbytnost požadovaných nákladů v souladu k činnostem projektu, adekvátnost položek rozpočtu. max. 10
  Celkové bodové ohodnocení projektu max. 35 bodů
 2. Monitorovací pracovní skupina může navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem. Procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se v takovém případě nemění; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje.

XII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Závěrečné ustanovení

 1. Poskytnutí dotací je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015.
 2. Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody neudělení dotace se jednotlivým uchazečům nesdělují.
 3. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

XV. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Příloha č. 2 Žádost o poskytnutí dotace - obecná část, projektová část

Příloha č. 3 Nákladový rozpočet projektu

Příloha č. 4 Čestné prohlášení

Příloha č. 5 Závěrečné hodnocení projektu

Příloha č. 6 Závěrečné vyúčtování projektu – Neinvestiční náklady/výdaje

Příloha č. 7 Závěrečné vyúčtování projektu – Zdroje financování

Příloha č. 8 Závěrečné vyúčtování projektu – Přehled o úhradách plateb

Příloha č. 9 Závěrečné vyúčtování projektu – Oznámení o vrácení finančních prostředků

Příloha č. 10 Úřední záznam o osobním podání dokumentu

Příloha č. 11 Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

XVI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 55/4257 ze dne 4. 11. 2014 a nabývá účinnosti dne 4. 11. 2014.

frame-scrollup