Zpráva

Podmínky dotačního programu „Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje 2015-2016“

I. Název programu (kód)

Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje 2015-2016 (RRC/07/2015)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Účelem poskytování dotací v tomto dotačního programu je podpora jednotlivých destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, která navazuje na vybudování a financování aktivit destinačních managementů z prostředků ROP Moravskoslezsko. Důvodem podpory stanoveného účelu je udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů vyplývajících ze Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2015-2020 v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Příjemci podpory mohou být právnické osoby provozující destinační managementy turistických oblastí Moravskoslezského kraje.

Vymezení příjemců, tj. 6 destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje:

 • Turistická oblast Beskydy-Valašsko: Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s., IČ 29392055,
 • Turistická oblast Jeseníky-Východ: Euroregion Praděd, IČ 69594074,
 • Turistická oblast Opavské Slezsko: Statutární město Opava, IČ 00300535, nebo spolek, jedním z jehož zakladatelů je statutární město Opava,
 • Turistická oblast Ostravsko: Statutární město Ostrava, IČ 00845451,
 • Turistická oblast Poodří - Moravské Kravařsko: Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, o.p.s., IČ 02111942,
 • Turistická oblast Těšínské Slezsko: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, IČ 44741031.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity pro území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 5.000.000 Kč. Z toho:
  1. na paušální část dotací celkem 2.400.000 Kč,
  2. na část dotací na aktivity 2.600.000 Kč.

  Dojde-li k navýšení rozpočtových prostředků vyčleněných na tento dotační program, budou tyto dodatečné prostředky určeny na část dotací dle písm. b.

 2. Dotace bude mít neinvestiční charakter a bude rozdělena na 2 části, a to na:
  1. paušální část dotace na provoz určenou na mzdy, nájem, energii, telefony, spotřební kancelářský materiál, cestovné na zasedání poradního sboru, cestovné na aktivity síťování partnerů, služby související s provozem společnosti (účetnictví apod.). Maximální výše paušální části dotace je 25.000 Kč/1 měsíc. Příjemce dotace může v žádosti o zaslání splátky paušální části dotace uvést i nižší částku. Paušální část dotace je možno požadovat za období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2016;
  2. část dotace na aktivity destinačního managementu turistické oblasti vyplývající z akčního plánu krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Maximální výše této části dotace pro 1 příjemce je až 700.000 Kč. Tato část dotace se vypočítá takto: žadatel obdrží 4.333,33 Kč za každý bod získaný při hodnocení projektu plus částku vypočtenou jako součin podílu bodů získaných žadatelem při hodnocení projektu a součtu bodů získaných všemi žadateli a rozdílu mezi disponibilní částkou pro část dotací na aktivity (odst. 1 písm. b. tohoto článku) a částkou tvořenou součtem částek získaných jednotlivými žadateli na základě bodového hodnocení jejich projektů. Tato část dotace však nepřesáhne částku požadovanou na aktivity destinačního managementu v žádosti o dotaci. Dojde-li k navýšení rozpočtových prostředků ve smyslu odst. 1 tohoto článku, zvýší se maximální výše této části dotace pro jednoho příjemce a částka za bod získaný při hodnocení projektu poměrně.
 3. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů v případě části dotace určené na aktivity destinačního managementu turistické oblasti maximálně ve výši 70 %.
 4. Paušální část dotace na provoz není vázána na doložení uznatelných nákladů projektu. Náklady na provoz se neuvádějí v nákladovém rozpočtu projektu.
 5. Splátky dotace:
  1. Paušální část dotace na provoz bude vyplácena v měsíčních splátkách na základě pravidelných písemných žádostí ze strany příjemce dotace.
  2. Část dotace na aktivity destinačního managementu turistické oblasti:

   poskytovatel poskytne příjemci tuto část dotace ve třech splátkách, a to takto:

   • 1. splátka ve výši 50 % maximální částky dotace na aktivity destinačního managementu bude na účet příjemce převedena do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy;
   • 2. splátka ve výši 20 % maximální částky dotace na aktivity destinačního managementu bude na účet příjemce převedena do 30 dnů ode dne předložení bezchybného průběžného vyúčtování (průběžné vyúčtování bude předloženo do 30. 6. 2016);
   • 3. splátka, tj. zbývající část dotace na aktivity destinačního managementu, bude na účet příjemce převedena do 30 dnů ode dne předložení bezchybného závěrečného vyúčtování (závěrečné vyúčtování bude předloženo do 28. 2. 2017).
 6. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 7. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 8. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 7 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 9. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 10. Předložení dokladů uvedených v odst. 9 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 11. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 9 písm. b) až d) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 12. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec, lhůta stanovená v odst. 9 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 13. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 14. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 9 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 15. Projekt bude realizován v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2016.
 16. Příjemce je spolu se žádostí o splátku povinen předložit poskytovateli čestné prohlášení, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně poskytovatele, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu (finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě České republiky), a originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den jejich předložení, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (dále jen „doklady o bezdlužnosti“); povinnost předložit doklady o bezdlužnosti nemá, pokud požadované doklady poskytovateli předložil spolu s podepsanou smlouvou nebo předchozí žádostí o splátku ve lhůtě kratší než 6 měsíců před předložením čestného prohlášení. Poruší-li příjemce povinnost dle předchozí věty, bude výplata splátky, o niž požádal, pozdržena až do jejího splnění.
 17. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl a byl příjemcem uhrazen v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2016 (toto časové vymezení se netýká paušální části dotace, kterou je možno požadovat za období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2016).
 2. Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku jsou uznatelnými náklady projektu pouze náklady příjemce vyplývající z akčního plánu krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., a ze Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2015-2020:
  1. internet – rozvoj a modernizace vlastních webových stránek včetně jazykových mutací;
  2. další moderní informační technologie a e-marketing;
  3. press tripy a fam tripy;
  4. veletrhy cestovního ruchu a roadshow;
  5. venkovní reklamu;
  6. tištěné propagační materiály;
  7. propagační akce;
  8. masová média (tisk, rozhlas, televize);
  9. realizaci statistik cestovního ruchu ve vlastní turistické oblasti;
  10. účast nebo realizace workshopů, konferencí a jiných podobných vzdělávacích akcí;
  11. dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti osob podílejících se na realizaci aktivit akčního plánu (vyjma zaměstnanců organizací destinačního managementu, kteří pobírají mzdu/plat);
  12. tvorbu produktů;
  13. cestovné v rámci aktivit příjemce schválených v seznamu aktivit tohoto dotačního programu.

   Výpočet cestovních nákladů bude proveden podle předpisu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a zahraniční stravné se stanoví dle základní sazby stanovené pro příslušný stát prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 242/2014 Sb.);

  14. apod.
 3. Ostatní náklady jsou neuznatelné.
 4. Podmínkou pro získání paušální části dotace je, že příjemce musí plnit po celou dobu realizace projektu tyto aktivity:
  1. účast na poradním orgánu krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., ve stanovených termínech (min. 1× za měsíc);
  2. pravidelné porady s manažerem turistické oblasti v místě jeho určení – F2F (podle požadavku Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., max. 24 hodin za 1 kvartál);
  3. plnění úkolů Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., ve vztahu k aktivitám CzechTourism – koordinátor CzechTourism (max. 24 hodin za 1 kvartál, reakce na zadané úkoly nejpozději do 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů);
  4. komunikace s krajskou destinační společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., prostřednictvím komunikační platformy Trelo a aplikace WD My Cloud (reakce nejpozději do 3 po sobě jdoucích pracovních dnů);
  5. zadání min. 3 novinek z dané turistické oblasti na portál Kudy z nudy zasláním e-mailu na redakci Kudy z nudy 1× za kvartál;
  6. koordinace aktivit směrem k turistickým informačním centrům a dalším subjektům cestovního ruchu s ohledem na Strategii řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2015-2020 a komunikace s turistickými informačními centry podpořenými z dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji“;
  7. poskytování dostupných statistik dané turistické oblasti Moravskoslezskému kraji jednou za každých i započatých šest měsíců realizace projektu;
  8. vyplňování jednoduchého kvartálního reportu se stručným souhrnem aktivit;
  9. umístění propagačních materiálů Moravskoslezského kraje a Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., ve svém sídle a na svých akcích podporovaných z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 5. Neplnění aktivit uvedených v odst. 4 bude považováno za méně závažné porušení podmínek ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvody za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následovně:
  1. v případě neúčasti příjemce na jednání poradního orgánu 3.000 Kč za každou neúčast;
  2. v případě neúčasti příjemce na pravidelných poradách 3.000 Kč za každou neúčast;
  3. v případě nereagování na zadané úkoly ve vztahu k aktivitám CzechTourism nejpozději do 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů 4 % z paušální části dotace na provoz na kvartál;
  4. v případě nekomunikování s krajskou destinační společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., prostřednictvím komunikační platformy Trelo a aplikace WD My Cloud (reakce nejpozději do 3 po sobě jdoucích pracovních dnů) 5.000 Kč za každý měsíc, kdy došlo k porušení povinnosti;
  5. v případě, že příjemce nezadá min. 3 novinky z dané turistické oblasti na portál Kudy z nudy zasláním e-mailu na redakci Kudy z nudy 1× za kvartál 10 % z paušální části dotace na provoz na kvartál;
  6. v případě nekoordinace aktivit směrem k turistickým informačním centrům a dalším subjektům cestovního ruchu s ohledem na Strategii řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2015-2020 a nekomunikace s turistickými informačními centry podpořenými z dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji“ 1.500 Kč;
  7. v případě neposkytování dostupných statistik dané turistické oblasti 1.500 Kč za každé porušení povinnosti;
  8. v případě nevyplnění jednoduchého kvartálního reportu se stručným souhrnem aktivit 1.500 Kč za každé porušení povinnosti;
  9. v případě neumístění propagačních materiálů Moravskoslezského kraje a Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., ve svém sídle a na svých akcích podporovaných z rozpočtu Moravskoslezského kraje 5.000 Kč za každé neumístění.

  Součet odvodů za porušení rozpočtové kázně dle tohoto odstavce nepřesáhne součet dosud vyplacených splátek paušální částky dotace.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou – příjemce dotace, název a popis projektu dle žádosti, výše dotace a maximální procentuální podíl poskytovatele na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část (příloha č. 2 programu),
  2. Žádost o poskytnutí dotace – Projektová část (příloha č. 3 programu),
  3. Nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 programu). Nákladový rozpočet nesmí obsahovat náklady na provoz, na jejichž krytí je určena paušální část dotace.
  4. Čestné prohlášení (příloha č. 5 programu),
  5. Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  6. Prosté kopie dokladů o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce],
  7. Prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce]; podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  8. Další specifické přílohy: Seznam aktivit, na něž se žádá o dotaci (příloha č. 13 programu). Aktivity musí vyplývat z akčního plánu krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
 2. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 1 písm. e) až g) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 3. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 4. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami lze podat prostřednictvím datové schránky, nebo v jednom podepsaném originále prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  4. textem "Neotvírat – žádost o dotaci".
 5. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 6. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 7. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 4 vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 8. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 13. 7. do 17. 7. 2015 včetně.
 2. Kontaktní osoba:
  Mgr. Blanka Sabová, DiS., referent pro cestovní ruch
  odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
  E-mail: blanka.sabova@msk.cz
  Telefon: 595 622 728

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Formální náležitosti žádosti o dotaci bude hodnotit odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 2. Seznam aktivit, na něž žadatel žádá o dotaci (příloha č. 13 programu), bude hodnotit odborná komise (expertní panel) složená z odborníků z oblasti cestovního ruchu a marketingu. Odborná komise může jednotlivé aktivity nedoporučit k poskytnutí dotace, popř. navrhnout snížení uznatelných nákladů na tyto aktivity.
 3. Kvalifikační kritérium, které musí být splněno: Soulad navržených nosných témat cestovního ruchu jednotlivých turistických oblastí se Strategií řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2015-2020. Nebude-li kvalifikační kritérium splněno, projekt nebude dále hodnocen.
 4. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému
  Hodnotící kritéria Počet bodů celkem 100
  Aktivity destinačních managementů v souladu s aktivitami akčního plánu krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Max. 50
  Význam aktivit pro Moravskoslezský kraj, které nemusí být v přímém souladu s akčním plánem Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., ale jsou v souladu se Strategií řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2015-2020. Max. 30
  Zhodnocení zvolených aktivit každé turistické oblasti a zapojení podnikatelských subjektů do jednotlivých aktivit příjemce dle specifické přílohy č. 13 - Seznam aktivit, na něž se žádá o dotaci.
  Pro účely žádosti postačí vyjmenovat partnery, kteří budou do aktivit (produktu) zapojeni a jakým způsobem. Následně bude do závěrečné zprávy dokládáno, zda se partner aktivit účastnil/í a jakým způsobem.
  Max. 20
 5. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 17. 9. 2015.
 6. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu). Nákladový rozpočet projektu, který je přílohou smlouvy, se oproti nákladovému rozpočtu uvedenému v žádosti o dotaci upraví, bylo-li rozhodnuto, že na některou z aktivit nebude poskytnuta dotace nebo že se sníží výše uznatelných nákladů na aktivitu.

XII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 5.000.000 Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 69/5758 ze dne 9. 6. 2015 a nabývá účinnosti dne 10. 6. 2015.

frame-scrollup