Zpráva

Podmínky dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2014

I. Název programu (kód)

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014 (RRC/12/2014), (dále jen „Program“).

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účelové určení)

 • podpora klastrových organizací a vysokých škol prostřednictvím poskytování účelových neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Komunitárních programů 2014 – 2020, programu Horizont 2020, programů ERA-Net (European Research Area Network), Eureka, Kontakt II, Gesher, a programů TA ČR –ALFA, GAMA, DELTA, EPSILON.

Projektem se pro účely tohoto dotačního programu rozumí pořízení projektové dokumentace (dále jen „PD“) na realizaci plánovaného záměru.

PD se rozumí veškerá odborná dokumentace, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci na plánovaný záměr, který bude předložen ve výzvách do výše zmíněných programů; např. dokumentace podrobně popisující předmět plánovaného záměru, dopracování nezbytných analýz a průzkumů dokládajících potřebnost realizace plánovaného záměru, zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtu, zpracování analýzy nákladů a výnosů, popř. zjednodušeného finančního plánu, zpracování studie proveditelnosti apod.

Při rozhodování o podání žádosti o dotaci z tohoto programu a při stanovení termínu dokončení projektu a následného předložení závěrečného vyúčtování, by měl příjemce ve svém vlastním zájmu přihlížet k požadavkům na projekt a PD, daným jednotlivými programy, a dále k aktuálním termínům stanoveným pro předkládání žádostí o dotace do těchto programů. Příjemce má povinnost předložit PD zpracovanou v rámci tohoto programu do příslušného programu a vyhovět kritériím přijatelnosti.

Předmětem podpory je zpracování PD v následujících oblastech:

 • Komunitární programy 2014-2020,
 • Horizont 2020,
 • program ERA-Net (European Research Area Network),
 • program Eureka,
 • program Kontakt II,
 • program Gesher,
 • programy TA ČR – ALFA, GAMA, DELTA, EPSILON.

IV. Vymezení okruhu příjemců podpory

Při rozhodování o podání žádosti o dotaci by měl příjemce ve vlastním zájmu přihlížet k definicím příjemců podpory, stanoveným v rámci jednotlivých programů, aby vyhověl kritériím přijatelnosti, stanoveným pro tyto programy.

 • klastrové organizace se sídlem na území moravskoslezského kraje
 • vysoké školy se sídlem na území Moravskoslezského kraje

V. Lokalizace programu

Dotace může být použita pouze na realizaci projektu na záměr plánovaný v Moravskoslezském kraji anebo výstupy projektu musí být využity v územním obvodu Moravskoslezského kraje. Příjemci dotace musí mít své sídlo na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena na celé tisícikoruny.
 2. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 1 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace zaokrouhlenou na celé tisícikoruny směrem dolů.
 3. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace po podpisu smlouvy, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce ve splátkách takto:
  • úhradou první splátky ve výši 50 % celkové schválené částky dotace ve lhůtě do 30 dnů  ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace,
  • úhradou druhé splátky ve výši maximálně 50% schválené částky dotace do 60 dnů ode dne předložení kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování celého projektu. Výše druhé splátky bude stanovena tak, aby byl dle smlouvy o poskytnutí dotace zachován procentní podíl poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu, doložených v rámci závěrečného vyúčtování a maximální výše dotace.
 4. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního zástupce (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů) současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána.
 5. Předložení dokladů uvedených v odst. 4 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 6. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 7. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 4 tohoto článku ve stanovené lhůtě, nebo z předložených dokladů vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu neslnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků, schváleného zastupitelstvem kraje.
 8. Realizace projektu, tj. zpracování PD, může být zahájena nejdříve dnem 1. 1. 2015, tj. dnem účinnosti uznatelných nákladů projektu.
 9. Realizace projektu, tj. zpracování PD, musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2015. Závěrečné vyúčtování k tomuto projektu bude předloženo vždy nejpozději do 2 kalendářních měsíců od termínu ukončení realizace projektu, nejpozději však do 29. 2. 2016.
 10. Žadatel je povinen poskytovateli ve lhůtě do 31. 12. 2016 písemně doložit, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace, byla předložena do příslušného programu, uvedeného v článku III. a splnila kritéria přijatelnosti. V opačném případě je žadatel povinen v téže lhůtě poskytnutou dotaci vrátit[ⁱ]. Nedodržení této povinnosti bude poskytovatelem posuzováno jako porušení rozpočtové kázně.
 11. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské Unie, dne 24. 12. 2013, v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami tohoto Programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu v přímé souvislosti s prováděním projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, stanoveném ve smlouvě,
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pouze náklady vedoucí k vypracování následujících dokumentací v oblastech programů, uvedených v článku III:
  • předběžná studie proveditelnosti, studie proveditelnosti
  • projektové fiše, studie, analýzy, průzkum trhu, marketingový průzkum, výzkum zájmu a posudky vedoucí k přípravě povinných příloh žádosti o dotaci do programů, uvedených v článku III,
  • náklady na vypracování žádosti o dotaci z programů, uvedených v článku III, kompletace povinných příloh a další činnosti, vedoucí k odevzdání žádosti do maximální výše 50.000 Kč,
  • náklady na překladatelskou činnost v souvislosti s vypracováním a podáním žádosti
  • osobní náklady[²] na zaměstnance v pracovním poměru a na zaměstnance vykonávající práce mimo pracovní poměr, které vznikly v přímé souvislosti s projektem; bude-li příjemce v rámci realizace projektu hradit z prostředků dotace náklady spojené s dohodami o provedení práce nebo dohodami o pracovní činnosti, musí příjemce poskytovateli doložit:
   • jaký druh práce zaměstnanec vykonal, včetně prokázání konečného výstupu,
   • počet odpracovaných hodin, včetně způsobu jejich evidence,
   • skutečnost, že vykonaný druh práce nemohl realizovat jinými prostředky, či vlastními zaměstnanci v pracovním poměru,
   • zákonné odvody do sociálního fondu a jiných.
 3. Daň z přidané hodnoty, vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Základní závazné ukazatele pro realizaci projektu:
  • charakter dotace - neinvestiční,
  • rozpočet uznatelných nákladů projektu,
  • maximální procentuální podíl dotace poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu a minimální procentuální podíl finančních prostředků příjemce na celkových uznatelných nákladech projektu,
  • termín zahájení a ukončení projektu,
  • účelové určení.
 2. Minimální a maximální výše dotace:
  • minimální výše dotace je 20.000 Kč
  • maximální výše dotace je stanovena maximálně do výše 150.000 Kč
 3. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů (zpracování PD), které bude spolufinancovat do výše  maximálně 50 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu.
 4. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy; za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů.
 5. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 6. Projekt, na jehož realizaci bude poskytnuta dotace z tohoto dotačního programu, nesmí být financován z žádných jiných programů, fondů a grantů Moravskoslezského kraje nebo EU (náklady tohoto projektu nesmí již být v rámci rozpočtů jiných projektů, financovaných z těchto jiných zdrojů, uváděny jako náklady uznatelné).

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část (příloha č. 2 programu)
  2. Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část (příloha č. 3 programu)
  3. Nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 programu),
  4. Čestné prohlášení (příloha č. 5 programu)
  5. Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  6. Prosté kopie dokladů o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce),
  7. Prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního zástupce [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce] současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat smlouvy),
  8. Další povinné přílohy:

   ha. kopie Osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, zda je žadatel plátcem DPH - pouze pokud je žadatel plátcem DPH,

   hb. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,

   hc. seznam všech organizací či institucí (příp. jiných dotačních programů), od kterých žadatel obdržel na realizaci projektu, tj. přípravu PD, dotaci, nebo u kterých na realizaci předkládaného projektu dotaci požaduje; pokud nepožaduje na realizaci předkládaného projektu dotaci od jiných subjektů, tento seznam bude nahrazen čestným prohlášením, ve kterém tuto skutečnost žadatel uvede.

 2. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 3. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost písemně a současně i v elektronické podobě na CD.
 4. Žádost včetně všech vyplněných příloh v jednom podepsaném originále spolu s CD lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na sekretariátu odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v zalepené obálce, která bude zřetelně označena:

  1. názvem odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu krajského úřadu,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou (sídlem nebo místem podnikání),
  4. textem "Neotvírat - žádost o dotaci",

  Žádost o dotaci nelze podat prostřednictvím datové schránky.

 5. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obdrží žadatel písemný doklad o převzetí.
 6. Žádosti:
  1. předložené v rozporu s tímto programem,
  2. předložené jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo pouze e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. doručené po termínu pro předložení žádostí,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. u nichž by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. jejichž žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny.

 7. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1 - 3 tohoto článku vykazovat jiné formální nedostatky, bude žadatel telefonicky, popř. e-mailem vyzván k jejich odstranění v náhradním termínu, nejpozději však do tří pracovních dnů. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 8. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 9. Žadatelé mohou podat v rámci programu maximálně jednu žádost. V případě podání více žádostí, bude posuzována pouze první doručená žádost. Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení nebudou posuzovány.

X. Kontaktní osoba a termín předkládání žádostí

 1. Uzávěrka doručení žádostí je dne 15. 1. 2015 do 14:00 hodin.
 2. Administrátorem programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 3. Kontaktní osoba: Bc. Pavla Tichá, tel. 595 622 734, e-mail: pavla.ticha@msk.cz

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Výběr žádostí bude realizován na základě systému bodového hodnocení předkládaného projektu dle hodnotících kritérií (příloha č. 11 programu). Návrh na přidělení dotace projedná Komise rady kraje pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch.
 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům.
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program (příloha č. 6 - 10 programu). V rámci závěrečného vyúčtování je příjemce povinen předložit kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  • formální správnosti
  • dodržení účelového určení,
  • dodržení závazných ukazatelů,
  • celkové účetní evidence projektu,
  • uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu,
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody neudělení dotace se jednotlivým uchazečům nesdělují.

XV. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje
 • Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část
 • Příloha č. 3 - Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část
 • Příloha č. 4 - Nákladový rozpočet projektu
 • Příloha č. 5 - Čestné prohlášení
 • Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování projektu - Obecná část
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Uznatelné náklady / výdaje
 • Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
 • Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách
 • Příloha č. 10 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních  prostředků
 • Příloha č. 11 - Hodnotící kritéria

XVI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 57/4551 ze dne: 11. 12. 2014 a nabývá účinnosti dne: 15. 12. 2014


[1] Poskytnutou dotaci nemusí žadatel vracet pouze v případě, že v období od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2016 nebude vyhlášena ani jedna výzva do příslušného programu a plánovaný záměr žadatele tak nebude moci být z tohoto důvodu realizován.

[2] V případě osobních nákladů na zaměstnance v pracovním poměru se za uznatelné náklady považují:

 • základní mzda. Výše základní mzdy je uznatelná až do výše platového tarifu stanoveného pro nejvyšší platový stupeň platové třídy, odpovídající druhu vykonávané práce. Pro tyto účely se stanovení platového tarifu řídí právními předpisy upravujícími výše platů,
 • příplatky. Výše příplatků je uznatelná až do výše příplatků, stanovené v souladu s právními předpisy upravujícími výše platů, kromě příplatků za vedení a osobních příplatků, které se za uznatelný náklad nepovažují,
 • zákonné mzdové odvody, související se základní mzdou a příplatky dle  článku VII  odst. 2
frame-scrollup