Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013

I. Název programu (kód)

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013 (RRC /03/2013)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účelové určení)

Cílem tohoto dotačního programu (dále jen "Program") je:

 • podpora spolupráce a transferu znalostí mezi vysokými školami, případně výzkumnými organizacemi[ⁱ] malými a středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje, které splňují definici dle nařízení komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), dále jen "nařízení (ES) č. 800/2008", na straně druhé, prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na inovační vouchery[²] (dotační titul 1, DT1), na straně jedné, a
 • podpora výzkumných a vývojových aktivit (dále jen VaV) podniků se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na spolufinancování osobních nákladů, na nově vytvořená pracovní místa ve VaV (dotační titul 2, DT2).

A. Dotační titul 1 – neinvestiční dotace

Poskytování dotací malým a středním podnikům se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje, které splňují definici dle nařízení (ES) č. 800/2008 (dále "podniky"), jimž vysoká škola nebo výzkumná organizace (dále "poskytovatel znalostí") na základě smlouvy o dílo popř. smlouvy o poskytnutí znalostí zajistí transfer znalostí[³] v oblasti vědy a výzkumu.

Podmínky poskytnutí dotace:

 • podnik nesmí mít u poskytovatele znalostí majetkový podíl, ani se podílet na jeho řízení. V opačném případě budou žádosti z dalšího posuzování vyřazeny,
 • výše podpory bude poskytována dle velikosti podniku takto:

  - střední podnik &ndsah; vlastní podíl min. 30 %, max. 70 % dotace

  - malý podnik – vlastní podíl min. 20 %, max. 80 % dotace

 • maximální výše dotace na jeden projekt je 400.000 Kč,
 • realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt,
 • cena za provedení výzkumu a vývoje není hrazena výlučně žadatelem o dotaci nebo žadatel není jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje,
 • podpora bude poskytována v režimu de minimis (ve smyslu nařízení Komise /ES/ č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku EU, dne 28. 12. 2006, v částce L 379),
 • na dotační titul 1 je určeno cca 82 % z celkového objemu finančních prostředků Programu.

B. Dotační titul 2 – neinvestiční dotace

Poskytování dotací malým a středním podnikům se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje, které splňují definici dle nařízení (ES) č. 800/2008 (dále "podniky") na spolufinancování nákladů na nově vytvořená pracovní místa ve VaV vzniklá nejdříve od 1. 1. 2013.

Podmínky poskytnutí dotace:

 • podnik musí uplatnit výsledky VaV aktivit v podobě konkrétních inovací,
 • příjemce dotace se zaváže k udržení vytvořených pracovních míst po dobu 2 let od ukončení realizace projektu,
 • v případě ukončení pracovního poměru během trvání podpory nebo nejpozději do 2 let od ukončení realizace projektu uchazeč vrátí vyplacenou dotaci v plné výši poskytovateli,
 • mzdové náklady na VaV pracovníky nebudou moci uplatnit firmy, které na jejich financování použijí jiné veřejné prostředky,
 • jeden žadatel bude moci obdržet dotaci na max. jedno vytvořené pracovní místo ve VaV,
 • vytvořená pracovní místa budou znít jmenovitě na konkrétní osoby,
 • vytvořená pracovní místa ve VaV, která budou předmětem podpory, budou pouze v pracovním poměru (nezkrácený pracovní úvazek), není povolena pracovní činnost VaV pracovníků na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • maximální výše dotace je 50 % nákladů na jedno pracovní místo, maximálně však 300.000 Kč
 • podpora bude poskytována v režimu de minimis (ve smyslu nařízení Komise /ES/ č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku EU, dne 28. 12. 2006, v částce L 379)
 • na dotační titul 2 je určeno cca 18 % z celkového objemu finančních prostředků Programu.

Indikátory programu v rámci DT2 – výsledek VaV:

 • prototyp,
 • poloprovoz,
 • ověřená technologie,
 • funkční vzorek, apod.), k jehož dosažení se žadatel ve své koncepci VaV zaváže,
 • vytvořené pracovní místo (vytvořená pracovní místa), k jehož udržení se žadatel zavázal.

Dané indikátory se budou hodnotit průběžně (jednou ročně) a na závěr období udržitelnosti (tj. po 2 letech po ukončení realizace projektu).

IV. Vymezení okruhu příjemců podpory

A. V rámci dotačního titulu 1

 • Žadatelem a příjemcem dotace mohou být právnické osoby, které jsou malými nebo středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje, které splňují definici dle nařízení (ES) č. 800/2008.

B. V rámci dotačního titulu 2

 • Žadatelem a příjemcem dotace mohou být právnické osoby, které jsou malými nebo středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje, které splňují definici dle nařízení (ES) č. 800/2008,
 • podnik musí vlastnit živnostenské oprávnění na výzkumně-vývojové činnosti

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje, nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje, nebo mít pozitivní vliv na rozvoj Moravskoslezského kraje, resp. socioekonomické ukazatele kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Projekt, na jehož realizaci bude poskytnuta dotace z Programu, nesmí být financován z žádných jiných programů, fondů a grantů Moravskoslezského kraje nebo EU. Zároveň nesmí příjemce žádat o dotaci na realizaci projektu, na nějž byla poskytnuta dotace z Programu, od jiných institucí nebo organizací a nebo od jiných subjektů dotaci obdržet.
 2. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 3. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 2 tohoto článku budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 4. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace na základě smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce takto: část dotace ve výši 50 % schválené dotace vyplacena do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, zbývající část dotace (max. do výše schválené zastupitelstvem kraje) bude vyplacena do 60 kalendářních dnů od doručení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu.
 5. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem (povinnosti dle odst. 5 písm. a) – e) tohoto článku platí pro všechny žadatele v rámci obou dotačních titulů:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátek se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  6. v rámci dotačního titulu 1 žadatel dále předloží smlouvu o dílo popř. smlouvu o poskytnutí znalostí, uzavřenou s poskytovatelem znalostí, jejímž předmětem je transfer znalostí v oblasti vědy a výzkumu.
 6. Předložení dokladů uvedených v odst. 5 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 7. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 8. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 5 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 9. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor k podpisu smlouvy náhradního žadatele dle pořadí v seznamu náhradníků, pokud bude seznam náhradníků stanoven.
 10. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 5 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží). Tento odstavec se nevztahuje na dotační titul 2.
 11. Realizace dotovaného projektu může být zahájena nejdříve od 1. 1. 2013.
 12. Realizace dotovaného projektu musí být ukončena do 30. 9. 2014.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace a podmínkami tohoto Programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu v přímé souvislosti s prováděním projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, uvedeném ve smlouvě,
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  1. u dotačního titulu 1 pouze neinvestiční náklady, které žadatel uhradí poskytovateli znalostí, se kterým uzavřel smlouvu o dílo popř. smlouvu o poskytnutí znalostí; konkrétně jsou to náklady na:

   - vývoj produktu/procesu/služby,

   - testování měření,

   - studie proveditelnosti,

   - přístup k výzkumnému zařízení,

   - navrhování prototypů,

   - analýza vhodnosti použití materiálu,

   - design produktu,

   - tvorba byznys plánu k inovativnímu produktu,

   - posouzení ekonomického dopadu,

   - analýza trhu/marketingová strategie,

   - inovační/technologický audit,

   - nastavení nového byznys nebo management modelu podniku,

   - optimalizace operačních procesů podniku.

  2. dotačního titulu 2 pouze:

   mzdové náklady výzkumného pracovníka včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění

   náklady na certifikovaná odborná školení výzkumného pracovníka

 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Základní závazné ukazatele pro realizaci projektu:
  1. rozpočet uznatelných nákladů projektu,
  2. maximální procentuální podíl dotace poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu a minimální procentuální podíl finančních prostředků příjemce na celkových uznatelných nákladech projektu, pokud to příslušný dotační titul vyžaduje,
  3. termín zahájení a ukončení realizace projektu,
  4. účelové určení.
 2. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního Programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost o dotaci (příloha č. 3 a 4) a projektový záměr (v případě DT 1) nebo koncepci VaV (v případě DT2) – bližší podrobnosti jsou uvedeny dále u jednotlivých dotačních titulů.
 2. Dále žadatel předloží:
  1. nákladový rozpočet projektu (příloha č. 5 a 6),
  2. čestné prohlášení (příloha č. 7),
  3. prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  4. prosté kopie dokladů o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce),
  5. prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce], podepsal-li žádost zástupce žadatele, též kopie dokladu o jeho oprávnění jednat jménem žadatele,
  6. kopie Osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, že je žadatel plátcem DPH – pouze pokud je žadatel plátcem DPH,
  7. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 3. V rámci dotačního titulu 1 žadatel dále předloží:
  • smlouvu o spolupráci[⁴] na poskytování služeb v rámci smluvního výzkumu mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí. Ve smlouvě musí být specifikovány: předmět plnění, cena, harmonogram, odborná způsobilost poskytovatele znalostí (specifikovat konkrétně: osoby a zařízení, resp. technologie), existence výsledků VaV, způsob ověření jejich dosažení, úprava práv a povinností k výsledkům a jejich využití
  • projektový záměr (v rozsahu min. tří stran formátu A4), ve kterém budou uvedeny informace týkající se:
   • obecného cíle projektu (poslání, proč se projekt realizuje, jaký problém řeší)
   • specifického cíle projektu (co se musí konkrétně udělat, aby došlo k vyřešení problému),
   • cílové skupiny,
   • přínosu pro cílové skupiny,
   • zdůvodnění potřebnosti projektu,
   • klíčové aktivity projektu,
   • harmonogram projektu,
   • rizika projektu,
   • monitorovacích indikátorů projektu,
   • realizačního týmu,
   • udržitelnosti projektu,
   • stupně inovace produktu, procesu nebo služby,
   • přínosu projektu ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele.
  • žadatel musí dále prokázat, že nebude cena za provedení výzkumu a vývoje hrazena výlučně žadatelem nebo žadatel není jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje (čl. III. písm. A programu), tato skutečnost může být uvedena např. ve smlouvě o spolupráci na poskytování služeb v rámci smluvního výzkumu. V opačném případě bude žádost o dotaci vyřazena z důvodu nezpůsobilost projektu.
  • doklad o velikosti podniku – počet zaměstnanců a výše ročního obratu dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008
 4. V rámci dotačního titulu 2 žadatel dále předloží:
  • koncepci VaV minimálně na 3 roky, která bude obsahovat:
   • stručné představení podniku a jejich podnikatelských aktivit (výrobní sortiment,služby, apod.)
   • popis dosavadních VaV aktivit a jejich uplatnění (faktické – u firem dlouhodobě realizujících VaV aktivity, předpokládané – u firem začínajících v oblasti VaV) v podobě inovací v konkrétních výrobcích, technologiích a službách, příp. ve výrobních procesech
   • plánované VaV aktivity na příští 3 roky a předpokládaný způsob využití jejich výsledků (nové produkty, služby, technologie, příp. související zvýšení produktivity a/nebo snížení nákladů, zvýšení kvality, apod.)
   • popis plánovaných VaV aktivit pracovníků, na které je požadována podpora: v případě začínajících pracovníků způsob jejich zapojení do výzkumného týmu v jednotlivých letech realizace výzkumných aktivit a s tím související plán jejich odborného rozvoje; v případě výzkumníků s praxí způsob jejich zapojení do výzkumného týmu a popis očekávaných, příp. již dosažených výsledků u těchto pracovníků; budou doloženy životopisy VaV pracovníků
   • popis existujícího a plánovaného technického vybavení pro VaV
   • rozpočet nákladů na VaV a transfer jeho výsledků po dobu tří let a zdroje financování (předmětný dotační program + další zdroje)
   • dopad VaV aktivit a na ně navazujících inovačních procesů na zvýšení technologické náročnosti a přidané hodnoty výroby, tržní potenciál inovovaných produktů, technologií a služeb ve vztahu k existujícím či potenciálním zákazníkům v ČR i zahraničí, přínos VaV aktivit a na ně navazujících inovačních procesů pro Moravskoslezský kraj (tvorba unikátního know-how soustředěného v kraji, které neexistuje či není k dispozici v jiných regionech, ať českých či zahraničních, tvorba nových návazných pracovních míst ve firmě jako takové, příp. v dalších firmách podél dodavatelského řetězce, využití studentů pro výzkumný projekt, tzn. spolupráce s univerzitou, apod.).

   Pozn.: V případě, že podnik provozuje více podnikatelských činností, stačí zpracovat výše uvedené body koncepce VaV pouze za tu podnikatelskou činnost, v rámci níž bude daný výzkumný pracovník, na kterého je žádáno o dotaci, zaměstnán; u každého z uvedených bodů koncepce VaV bude stanoven max. povolený rozsah – smyslem bude, aby žadatelé popsali své VaV záměry a zejména konkrétní VaV aktivity výzkumných pracovníků, na které žádají o dotaci, srozumitelně, výstižně a přehledně včetně konkrétních plánovaných výstupů a výsledků.

 5. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 6. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost včetně všech povinných příloh písemně a současně i v elektronické podobě - na CD (v elektronické podobě budou pouze soubory editovatelné).
 7. Žádost včetně všech vyplněných příloh v jednom podepsaném originále spolu s CD lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na sekretariátu odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou (sídlem nebo místem podnikání),
  4. textem "Neotvírat – žádost o dotaci",
  5. v případě podání více žádostí jedním žadatelem bude každá žádost doručena v samostatné obálce.

  Žádost o dotaci nelze podat prostřednictvím datové schránky.

  Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obdrží žadatel písemný doklad o převzetí.

 8. Žádosti:
  1. předložené v rozporu s tímto Programem,
  2. předložené jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. doručené po termínu pro předložení žádostí,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. u nichž by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. jejichž žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny.

 9. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1–4 tohoto článku vykazovat jiné formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 11. Žadatelé mohou v rámci Programu podat v dotačním titulu 1 maximálně dvě žádosti o dotace, v dotačním titulu 2 maximálně jednu žádost o dotaci. V případě podání více žádostí, budou posuzovány pouze první z výše zmíněného přípustného počtu doručených žádostí. Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení nebudou posuzovány a budou vráceny zpět žadateli.

X. Kontaktní osoba a termín předkládání žádostí

 1. Uzávěrka doručení žádostí je 19. 4. 2013.
 2. Administrátorem Programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad – Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 3. Kontaktní osoba: Ing. Roman Honeš, tel. 595 622 461, e-mail: roman.hones@msk.cz

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Po provedení formální kontroly, která bude provedena na odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, budou žádosti o dotace předloženy Výběrové komisi, která bude složena ze tří členů. Tato komise vyhodnotí realizovatelnost projektů po technické (stupeň inovace), marketingové (uplatnitelnost produktu na trhu, zajištění odbytu) a ekonomické stránce (posouzení finančních zdrojů, výnosnosti, doby návratnosti investice, udržitelnosti atp). Hlavním podkladem pro hodnocení bude zpracovaný projektový záměr (u DT1) nebo koncepce VaV (u DT2).
 2. Výběrová komise zpracuje za každý dotační titul zvlášť seznam projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků doporučí k rozhodnutí o poskytnutí dotace, dále seznam náhradních projektů a seznam projektů, které nedoporučuje k poskytnutí dotace.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí, případně neposkytnutí dotace na předložené projekty a o seznamu náhradníků. Podkladem pro rozhodnutí bude stanovisko Výběrové komise. Výběrová komise bude složena ze 3 členů.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

XII. Průběžné a závěrečné vyúčtování

 1. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemce povinen doložit:
  • přehled o úhradách. V případě, že příjemce předkládá v pořadí další vyúčtování (závěrečné), bude přehled o úhradách obsahovat i údaje z předchozího předloženého průběžného vyúčtování,
  • kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních nákladů projektu).
 2. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační Program. V rámci závěrečného vyúčtování není příjemce povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování.
 3. Příjemce je povinen nejpozději do 3 týdnů od předložení závěrečného vyúčtování předložit poskytovateli čestné prohlášení, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně poskytovatele, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu (finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě České republiky). Současně musí předložit poskytovateli originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den jejich předložení, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti; tuto povinnost nemá, pokud požadované doklady poskytovateli předložil spolu s podepsanou smlouvou ve lhůtě kratší než 6 měsíců před předložením čestného prohlášení dle předchozí věty.
 4. Příjemce dotace doloží jako přílohu závěrečného vyúčtování popis výsledků, nebo výstupy projektu, na jejichž realizaci byla dotace poskytnuta včetně stručného popisu dalšího využití výstupu projektu.
 5. Příjemce dotace v rámci DT2 předloží vždy k 31.12. daného roku průběžnou zprávu, ve které vyhodnotí plnění daných indikátorů a na závěr období udržitelnosti míst po dobu 2 let od ukončení realizace projektu, tj. k datu 30. 9. 2016 po 2 letech od ukončení realizace projektu závěrečnou zprávu.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody neudělení dotace se jednotlivým žadatelům nesdělují.
 2. Na poskytovatele se vztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

XV. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1: Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dotační titul 1)

Příloha č. 2: Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dotační titul 2)

Příloha č. 3: Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část

Příloha č. 4: Žádost o poskytnutí dotace – Projektová část

Příloha č. 5: Nákladový rozpočet projektu – dotační titul 1

Příloha č. 6: Nákladový rozpočet projektu – dotační titul 2

Příloha č. 7: Čestné prohlášení

Příloha č. 8: Závěrečné vyúčtování projektu – Obecná část

Příloha č. 9: Závěrečné vyúčtování projektu – Uznatelné náklady/výdaje

Příloha č. 10: Závěrečné vyúčtování projektu – Zdroje financování

Příloha č. 11: Závěrečné vyúčtování projektu – Přehled o úhradách[⁵]

Příloha č. 12: Závěrečné vyúčtování projektu – Oznámení o vrácení finančních prostředků

XVI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 10/699 ze dne 5. 3. 2013 a nabývá účinnosti dne 12. 3. 2013.


[1] § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Inovační voucher – jednorázová podpora poskytnutá podnikateli na spolupráci s vysokou školou nebo výzkumnou organizací, která je založena na transferu znalostí.

[3] Pro účely tohoto dotačního titulu je transfer znalostí definován jako přenos poznatků vědecké nebo technologické povahy, které jsou pro podnikatelské subjekty nové a ne běžně dostupné. Získaná znalost musí současně vést k posílení konkurenceschopnosti podnikatele, a to zejména tím, že napomůže inovaci jeho produktu, procesu nebo služby.

[4] Nabytí účinnosti této smlouvy může být odloženo do nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem a příjemcem.

[5] Tato příloha se použije i pro účely průběžného vyúčtování.

frame-scrollup