Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

I. Název programu + kód

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 (RRC/02/2015)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu

Cílem dotačního programu je podpořit Turistická informační centra v Moravskoslezském kraji (dále jen TIC v MSK) jako hlavní informační místa pro turisty v těchto aktivitách:

 1. řešení otázek webových stránek TIC, jejich jazykových mutací a dále aktualizace a šíření dat moderními technologiemi (hlavní cíl dotačního programu),
 2. tvorba a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje.

Důvodem poskytování dotací je podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování informačních služeb v oblasti cestovního ruchu v kraji a zahájení zajišťování systematické součinnosti a spolupráce TIC na marketingových aktivitách kraje.

IV. Vymezení okruhu příjemců podpory

 1. Příjemcem podpory jsou certifikovaná turistická informační centra (dále jen TIC) na území Moravskoslezského kraje splňující podmínky uvedené v odst. 4 tohoto článku.
 2. Právní formy: právnické osoby, fyzické osoby.
 3. V případě existence více poboček jednoho TIC si může TIC podat pouze jednu žádost o dotaci.
  Výstupy mohou však být použity pro kteroukoliv pobočku TIC.
 4. Kritéria, která musí TIC pro udělení dotace splnit:
  1. poskytování informací o cestovním ruchu je převažující náplní TIC,
  2. TIC je připojeno k internetové síti,
  3. TIC má nezbytné technické vybavení (telefonní linka, počítač s tiskárnou, kopírka, event. fax), e-mail, webové stránky vlastní nebo implementované do stránek zřizovatele,
  4. TIC je otevřeno veřejnosti celoročně, min. 5 dní v týdnu, 8 hodin denně, v sezóně po dobu min. 4 měsíců (zvolí si TIC samo) otevřeno min. 1 den o víkendu v rozsahu min. 6 hodin,
  5. TIC shromažďuje informace z oblasti cestovního ruchu, vede databázi, kterou průběžně aktualizuje. K základním druhům sledovaných informací patří informace o místních institucích, kulturních a historických památkách, veřejných službách, dopravní informace, informace o turistických cílech v okolí, ubytovacích a stravovacích zařízeních, kulturních a sportovních akcích apod. ze své oblasti působnosti, kterou doloží na jednoduché mapce. Tyto informace má zveřejněny na svých webových stránkách.
  6. zaměstnanec TIC je schopen poskytnout informace alespoň v jednom světovém jazyce. TIC, které má 3 a více pracovníků (zaměstnanců nebo brigádníků), musí poskytnout informace minimálně ve 2 různých světových jazycích,
  7. TIC vede denní statistiku návštěvnosti (počet návštěvníků),
  8. pokud název TIC neobsahuje slovo „turistické“, musí být na viditelném místě (nejlépe na dveřích nebo na výloze) uveden nápis „Turistické informační centrum“. Rozlišují se tím TIC od informačních center obcí a měst ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ekologických aktivit, dopravních podniků apod. (doloží fotografií),
  9. je řádně označeno logotypem (zelené „I“) – doloží fotografií vchodu do TIC s označením,
  10. jsou-li webové stránky TIC implementovány do stránek zřizovatele, musí být na homepage stránek zřizovatele řádně a zřetelně umístěn logotyp - zelené „I“, který umožňuje prolink na turistické informace daného regionu na stránkách TIC.

TIC doloží spolu s žádostí o dotaci také osvědčení o certifikaci jednotné klasifikace TIC ČR vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2015 nebo kopii žádosti o udělení certifikace jednotné klasifikace TIC ČR pro rok 2015, pokud certifikát pro tento rok nevlastní. Prostá kopie certifikátu „Jednotné klasifikace TIC ČR“ pro rok 2015 bude součástí závěrečného vyúčtování dotace.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Maximální výše dotace na projekt činí 50.000 Kč.
 2. Minimální výše dotace na projekt činí 25.000 Kč.
 3. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 80 %.
 4. Dotace bude neinvestiční.
 5. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 6. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 7. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 6 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 8. Projekt žadatele bude spočívat v realizaci některých následujících činností:
  1. Webové stránky TIC a činnosti s tím související:
   1. Aktualizace vlastních webových stránek a vytváření jejich jazykových mutací. Stránky budou obsahovat nejvýznamnější přírodní a kulturní památky daného regionu s odkazem na aktuální kulturní dění v kraji (kalendář akcí), nabídku ubytovacích a po-případě též stravovacích zařízení pro turisty; důraz bude kladen na přehlednost těchto stránek jak pro tuzemské, tak pro zahraniční klienty. Anglická a polská jazyková mutace je povinná. Další jazykové mutace, které nejsou povinné, mohou být financovány z dotace pouze za podmínky, že byly vytvořeny obě výše uvedené mutace.
   2. Aktualizace webových stránek TIC implementovaných do stránek zřizovatele - na homepage stránek zřizovatele musí být řádně a zřetelně umístěn logotyp - zelené „I“, který umožňuje prolink na turistické informace daného regionu na stránkách TIC. Stránky TIC budou obsahovat nejvýznamnější přírodní a kulturní památky daného regionu s odkazem na aktuální kulturní dění v kraji (kalendář akcí), nabídku ubytovacích a po-případě též stravovacích zařízení pro turisty; důraz bude kladen na přehlednost těchto stránek jak pro tuzemské, tak pro zahraniční klienty. Anglická a polská jazyková mutace je povinná. Další jazykové mutace, které nejsou povinné, mohou být financovány z dotace pouze za podmínky, že byly vytvořeny obě výše uvedené mutace.
   3. Zřízení vlastních webových stránek a jejich aktualizace tak, aby splňovaly požadavky dle bodu i. (včetně jazykových mutací).
  2. Činnosti vztahující se k webovým stránkám Moravskoslezského kraje:

   Doplňování a aktualizace informací týkajících se ubytování a stravování na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci „Návštěvník“ – www.msregion.cz podle struktury informací, která je na webu stanovena. Tyto činnosti bude žadatel provádět povinně; mezi uznatelné náklady projektu mohou být zařazeny jen tehdy, splňují-li webové stránky TIC všechny požadavky dle písm. a) bodu i. nebo ii., popř. je v rámci realizace projektu splní.

  3. Ostatní činnosti nevztahující se k webovým stránkám:
   1. podpora multimediálních produktů a moderních technologií v oblasti cestovního ruchu vztahujících se k dané turistické oblasti, např. mobilní průvodce (vč. jazykových mutací), navigační systémy (pravidelná terénní aktualizace informací pro databázi TIC, GPS) aj.,
   2. vzdělávání zaměstnanců TIC (školení v oblasti práce s PC v kategoriích programů využívaných pro cestovní ruch, jazykové kurzy, marketingové kurzy a kurzy bez-bariérového cestovního ruchu apod.),
   3. propagační materiály tištěné i elektronické (monitory, prezentační spoty, virtuální prohlídky, fotobanky),
   4. úhrada ročního poplatku za certifikaci jednotné klasifikace TIC ČR vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2015.

  Žadatel musí prioritně uskutečnit činnosti uvedené pod písm. a).

  Činnosti uvedené pod písm. b) jsou povinné pro každého žadatele. Náklady na jejich zajištění může žadatel zařadit mezi uznatelné náklady projektu pouze v případě, že webové stránky TIC splňují všechny požadavky dle písm. a) bodu i. nebo ii., popř. je v rámci realizace projektu splní.

  Činnosti uvedené pod písm. c) mohou být financovány v rámci projektu pouze v případě, že webové stránky TIC splňují všechny požadavky dle písm. a) bodu i. nebo ii., popř. je v rámci realizace projektu splní, a zároveň jsou žadatelem zajišťovány činnosti dle písm. b), a to buď v rámci projektu, nebo mimo něj.

  Žadatel, který realizuje projekt, je povinen podporovat propagaci aktivit Moravsko-slezského kraje (lyžařské běžecké trasy, Beskydská a Jesenická magistrála, SingleTrails Bílá, Moravskoslezský geocaching, projekty TECHNO TRASA a FAJNE LÉTO, „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ ad.) formou poskytování informací - umístění propagačních materiálů v prostorách daného TIC a jejich bezplatné poskytování návštěvníkům TIC, umístění elektronických verzí propagačních materiálů na stránkách TIC.

 9. Žadatel musí v době podání žádosti o dotaci mít vlastní webové stránky nebo stránky implementované do stránek zřizovatele (vč. povinné anglické jazykové mutace) a tyto stránky musejí být funkční a dostupné. V opačném případě bude jeho žádost o poskytnutí dotace z dalšího posuzování vyřazena.
 10. Vybraným a schváleným žadatelům bude poskytnuta dotace po podpisu smlouvy, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, takto:
  1. jednoletý projekt (realizace probíhá v jednom kalendářním roce, nanejvýš do 31. 12. 2015):
   1. 50 % schválené dotace do 30 dnů od nabytí účinnosti dotační smlouvy
   2. doplatek ve výši maximálně 50 % schválené dotace do 30 dnů od doložení bezchybného závěrečného vyúčtování celého projektu,
  2. víceletý projekt (realizace probíhá ve více rozpočtových letech, nanejvýš do 29. 2. 2016):
   1. 50 % schválené dotace do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
   2. doplatek ve výši maximálně 50 % schválené dotace do 30 dnů od doložení bezchybného závěrečného vyúčtování celého projektu.
  3. Výše doplatku bude stanovena tak, aby byl zachován procentní podíl poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu, doložených v rámci závěrečného vyúčtování.

 11. Realizace projektu může být zahájena nejdříve 1. 1. 2015. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 29. 2. 2016, nedojde-li k prodloužení doby realizace projektu formou dodatku k  dotační smlouvě. Prodloužení doby realizace projektu je možné pouze jednou; k žádosti o  prodloužení je nutno doložit kopie účetních dokladů prokazujících, že k úhradě uznatelných nákladů projektu již bylo použito první splátky dotace nejméně z jedné poloviny.
 12. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise /EU/č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno dne 24. 12. 2013 v Úředním věstníku Evropské unie v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu, jeho zaměřením a s aktivitami předloženého projektu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.
 2. Za uznatelné náklady budou při splnění podmínek uvedených v odst. 1 považovány:
  1. náklady na vytvoření, popř. aktualizaci webových stránek a jejich jazykových mutací podle čl. VI odst. 8 písm. a),
  2. osobní náklady zaměstnanců, které vznikly v přímé souvislosti s doplňováním a aktualizací dat na webových stránkách kraje v sekci „Návštěvník“ podle čl. VI odst. 8 písm. b), a to formou odměny nad rámec mzdy zaměstnance,
  3. mzdové náklady sezónních pracovníků realizujících činnosti podle čl. VI odst. 8 písm. a), b),
  4. náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k realizaci činností podle čl. VI odst. 8 písm. c),
  5. náklady na externě zajišťované školení a vzdělávací kurzy zaměstnanců TIC (za uznatelné se nepovažují náklady na reprezentaci, občerstvení a cestovné) – k realizaci činnosti podle čl. VI odst. 8 písm. c) bodu ii.,
  6. náklady na tiskové, ediční a propagační služby a náklady na materiál k realizaci propagační činnosti podle čl. VI odst. 8 písm. c) bodu iii.
  7. náklady na roční certifikační poplatek za jednotnou certifikaci TIC ČR vydanou agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2015 podle čl. VI odst. 8 písm. c) bodu iv.
 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů.
 2. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou:
  1. neinvestiční charakter dotace,
  2. rozpočet uznatelných nákladů,
  3. maximální procentuální podíl dotace poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu,
  4. termín zahájení a ukončení projektu,
  5. účelové určení.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 4. Výdaje (náklady) musí být prokazatelně zaneseny v účetnictví žadatele a musí být doloženy prvotními účetními doklady.
 5. Poskytnutá dotace musí přispět ke zkvalitnění stávajících poskytovaných služeb a nesmí nahradit ani část rozpočtu určeného na provoz TIC.
 6. Projekt, na jehož realizaci byla poskytnuta dotace z tohoto dotačního programu, může být spolufinancován z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiných fondů, avšak uznatelné náklady projektu, k jejichž úhradě má být použita dotace z tohoto dotačního programu, nesmí být financovány z jiných zdrojů dotací.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. žádost o poskytnutí dotace - Obecná část (příloha č. 2 programu),
  2. žádost o poskytnutí dotace - Projektová část (příloha č. 3 programu),
  3. nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 programu),
  4. čestné prohlášení (příloha č. 5 programu),
  5. prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  6. prosté kopie dokladů o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce),
  7. prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce]; podepsal­-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  8. Další specifické přílohy:
   1. osvědčení o jednotné certifikaci vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR platné pro rok 2015, nebo kopie žádosti o udělení certifikátu CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2015, pokud certifikát na tento rok nevlastní,
   2. fotografie vchodu do TIC s označením zeleného „I“,
   3. fotografie nápisu „Turistické informační centrum“ umístěného na TIC.
 2. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 1 písm. e) až g) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 3. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 4. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost v listinné podobě a současně i v elektronické podobě na CD.
 5. Žádost se všemi vyplněnými přílohami v jednom podepsaném originále spolu s CD lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. názvem příslušného odvětvového odboru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu),
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou (sídlem, popř. bydlištěm),
  4. textem „Neotvírat – žádost o dotaci“.
 6. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 7. Žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny.

 8. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 5 vykazovat jiné nedostatky než uvedené v odst. 7 tohoto článku, vyzve poskytovatel žadatele e-mailem k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní do 3 dnů od výzvy (rozhodující je razítko pošty nebo podací razítko podatelny), bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 10. Název projektu musí být uveden v českém jazyce.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 23. 3. do 7. 4. 2015 včetně. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.
 2. Administrátorem programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad – odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 3. Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Pánková, tel.: +420 595 622 528, e-mail: andrea.pankova@msk.cz

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Bude posouzeno, zda žádost splnila:
  1. formální náležitosti – k doplnění případných nedostatků bude žadatel vyzván,
  2. přijatelnost – viz aktivity čl. VI odst. 8.

  Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému (maximálně 100 bodů):

  Hodnotící kritéria

  Počet bodů

  Certifikát jednotné klasifikace TIC ČR vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR platný pro rok 2015 – TIC certifikát již vlastní, nežádá o jeho udělení v době podání žádosti.

  50

  Vlastní webové stránky – jedná se o webové stránky vlastní, nikoli stránky implementované do stránek zřizovatele apod. Tyto stránky jsou plně funkční již v době podání žádosti o dotaci a není plánována jejich tvorba z dotace.

  20

  Jazyková mutace webových stránek v anglickém a polském jazyce: stránky v těchto povinných mutacích již existují v době podání žádosti o dotaci a není plánováno jejich pořízení z dotace.

  20

  Jazyková mutace webových stránek v nepovinných jazycích – německý jazyk, ruský jazyk, italský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk nebo jiný jazyk. Stránky v těchto mutacích již existují v době podání žádosti o dotaci a není plánováno jejich pořízení z dotace.

  10

 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 25. 6. 2015.
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a  na webových stánkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).
 4. Jestliže částka, kterou tvoří součet požadovaných dotací z žádostí, jež splnily kritéria dle odst. 1 tohoto článku, přesáhne částku určenou pro tento dotační program v rozpočtu kraje, bude výše dotací poskytnutých žadatelům oproti jejich žádostem poměrně zkrácena. Minimální výše dotace dle čl. VI odst. 2 nemusí být v takovém případě zachována.

XII. Doklady předkládané žadatelem spolu s podepsaným písemným návrhem smlouvy

 1. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslán.
 2. V případě, že žadatelem o dotaci je obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odstavci 1 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 3. Předložení dokladů uvedených v odst. 1 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno, a v takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 4. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 1 písm. b) – d) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 5. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 6. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle tohoto článku ve stanovené lhůtě, nebo z před-ložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.

XIII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace.

  Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program (příloha č. 6 – 10 programu).

  Příjemce je povinen spolu se závěrečným vyúčtováním:

  1. předložit poskytovateli čestné prohlášení, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně poskytovatele, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu (finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě České republiky),
  2. předložit poskytovateli originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den jejich předložení, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (dále jen „doklady o bezdlužnosti“); povinnost předložit doklady o bezdlužnosti nemá, pokud požadované doklady poskytovateli předložil spolu s podepsanou smlouvou ve lhůtě kratší než 6 měsíců před předložením čestného prohlášení dle písm. a),
  3. předložit prostou kopii certifikátu „Jednotné klasifikace TIC ČR vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2015“ pokud nebyla doložena spolu se žádostí o dotaci,
  4. předložit poskytovateli kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (faktury, výdajové pokladní doklady, výpisy z účtů, kopie účetních dokladů týkajících se mzdových nákladů), seřazené a oddělené podle jednotlivých položek vyúčtování, a kopie dohod o provedení práce s pracovníky vykonávajícími činnosti při realizaci projektu, jejichž práce byla hrazena z dotace,
  5. zaslat vzorky tištěných propagačních materiálů pořízených v rámci projektu,
  6. zaslat na CD/DVD kopii elektronických propagačních materiálů pořízených v rámci projektu (prezentační spoty, virtuální prohlídky, fotobanky),
  7. zaslat fotodokumentaci navigačních systémů pořízených v rámci projektu.

Příjemce je povinen nejpozději v den předložení závěrečného vyúčtování mít funkční webové stránky TIC, jež byly zřízeny nebo aktualizovány v rámci projektu (včetně jazykových mutací).

Porušení výše uvedených povinností spojených s předložením závěrečného vyúčtování je z hlediska porušení rozpočtové kázně považováno za porušení podmínky předložit závěrečné vyúčtování.

Příjemce musí v rámci závěrečného vyúčtování projektu prokázat skutečnost, že uznatelné náklady projektu byly prokazatelně a jednoznačně vynaloženy v přímé souvislosti s realizací projektu a že k uskutečnění dokladovaného plnění skutečně došlo.

V případě, že předložené účetní doklady tyto skutečnosti neprokáží, vyzve administrátor písemně příjemce, aby je dodatečně prokázal v náhradním termínu do 15 kalendářních dnů. Pokud i po tomto termínu nebudou uvedené skutečnosti prokázány, budou tyto náklady považovány za neuznatelné. V případě, že na jejich úhradu byly použity finanční prostředky dotace, pak budou považovány za neoprávněně použité se všemi právními důsledky.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 1.000.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje

Příloha č. 2 Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část

Příloha č. 3 Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část

Příloha č. 4 Nákladový rozpočet projektu

Příloha č. 5 Čestné prohlášení

Příloha č. 6 Závěrečné vyúčtování projektu - Obecná část

Příloha č. 7 Závěrečné vyúčtování projektu - Uznatelné náklady / výdaje

Příloha č. 8 Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování

Příloha č. 9 Přehled o úhradách

Příloha č. 10 Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků

Příloha č. 11 Úřední záznam o osobním podání dokumentu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 62/4940 ze dne 17. 2. 2015 a nabývá účinnosti dne 17. 2. 2015.

frame-scrollup