Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji

I. Název programu (kód)

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji (RRC/05/2015)

II. Jednotlivé dotační tituly

Dotační titul č. 1: „Podpora agroturistiky“

Dotační titul č. 2: „Podpora vodácké turistiky“

Dotační titul č. 3: „Podpora lázeňství“

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

 1. Cílem je podpora agroturistiky v Moravskoslezském kraji, která má podporovat hipoturistiku a turismus přívětivý k životnímu prostředí. Podpora této oblasti přinese významný multiplikační efekt pro další rozvoj turistiky v našem kraji (Dotační titul č. 1).
 2. Cílem je podpora organizacím, které se dlouhodobě zabývají rozvojem vodácké turistiky v MSK, organizují vodácké aktivity pro mládež i širokou veřejnost. (Dotační titul č. 2).
 3. Cílem je podpora lázní v Moravskoslezském kraji, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu v regionu (Dotační titul č. 3).
 4. Důvodem realizace tohoto dotačního programu je podpořit oblasti Moravskoslezského kraje s velkým potenciálem pro rozvoj určitých forem cestovního ruchu, a tím pomoci řešit alespoň z části nezaměstnanost a vybavenost těchto oblastí a zvýšit povědomí o turistických atraktivitách a návštěvnost v těchto oblastech.

Dotační titul č. 1: „Podpora agroturistiky“

Cílem je podpořit projekty investiční i neinvestiční, zaměřené na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v oblasti agroturistiky v Moravskoslezském kraji tak, aby vznikla ucelená síť agroturistických služeb. Z tohoto důvodu je nezbytná provázanost žadatelů (každý žadatel ideálně nabízí jinou službu). Budou podporovány tyto aktivity:

 1. rekonstrukce, vybudování či dobudování zařízení cestovního ruchu různých typů (naučné stezky, odpočívadla pro cyklisty, vybavení výletiště pro turisty, úvaziště pro koně v rámci služeb hipoturistiky, apod.),
 2. budování či rekonstrukce turistických a cykloturistických orientačních systémů a informačních zařízení, vč. přípravy jejich obsahů a grafického zpracování, podmínkou je alespoň 1 cizojazyčná mutace a dodržení základního návrhu grafiky dle přílohy č. 13,
 3. zhotovení propagačních tiskovin vztahujících se k poskytování služeb v oblasti agroturistiky (podmínkou je alespoň 1 cizojazyčná mutace),
 4. rekonstrukce, dobudování či vybavení farem, jízdáren, stájí atd. (např. vybavení nástroji pro ukázku práce na farmách – např. zpracování vlny, péče o hovězí dobytek,…; zřízení sociálního zařízení pro turisty; zajištění ochranných pomůcek pro turisty, bezbariérového přístupu apod.),
 5. zřízení půjčovny kol a koní v rámci agrofarem, jízdáren apod.

Podporovány nebudou aktivity týkající se budování či rekonstrukce ubytovacích kapacit, ani nákup zemědělské techniky (traktory, malotraktory, mulčovače apod.) či nákup pozemků.

Dotační titul č. 2: „Podpora vodácké turistiky“

Cílem je podpořit neinvestiční projekty, které pomohou zajistit hladký průběh vodáckých sjezdů a dobudovat drobnou infrastrukturu cestovního ruchu v oblasti vodácké turistiky. Budou podporovány tyto aktivity:

 1. zhotovení propagačních a informačních materiálů (např. propagační materiály vodáckých akcí – plakáty, letáčky, informační tabule, bannery apod.),
 2. zajištění vodní záchranné služby, zdravotnické služby a organizačních pracovníků při akcích podporujících vodáckou turistiku,
 3. pronájem chemického WC a odpadkových košů, úklidová služba při akcích podporujících vodáckou turistiku,
 4. údržba vodáckých zařízení (nástupiště apod.)

Dotační titul č. 3: „Podpora lázeňství“

Cílem je podpořit projekty neinvestičního charakteru, které pomohou zvýšit návštěvnost Moravskoslezského kraje. Budou podporovány tyto aktivity:

 1. tisk letáků a katalogů v českém a cizím jazyce (vč. grafiky a zpracování; jazyková mutace podmínkou), které budou kromě jiného obsahovat i popisy turistických zajímavostí Moravskoslezského kraje (minimálně 5 % z celkového rozsahu letáku či katalogu),
 2. výroba a zpracování informačních, resp. propagačních CD, DVD, ad. přenosných médií (flash disk), která budou kromě jiného obsahovat i popisy turistických zajímavostí Moravskoslezského kraje (minimálně 10 % z celkového rozsahu) - jazyková mutace podmínkou,
 3. video spoty, virtuální prohlídky, mobilní průvodce apod., které budou kromě jiného obsahovat i popisy turistických zajímavostí Moravskoslezského kraje (minimálně 10 % z celkového rozsahu) a které budou poskytnuty k užívání také Moravskoslezskému kraji - jazyková mutace podmínkou,
 4. velkoplošné tiskoviny, plakáty, roll-upy, bantexty, bannery, billboardy, megaboardy, světelná reklama ad. - jazyková mutace podmínkou,
 5. reklama v médiích (TV, rádio, sociální sítě, web) a na billboardech,
 6. aktualizace webových stránek, inovace softwarového vybavení webových stránek, aplikace pro mobilní propojení stránek v rámci jednotného systému lázní, a to vše vč. jazykových mutací,
 7. elektronické aplikace (čipový rezervační a objednávkový systém), bankovní systém pro platby zahraničních pacientů a hostů lázní (platební brána),
 8. infosystémy vnitřní i vnější vč. jazykových mutací (podmínka) v rámci areálu lázní,
 9. realizace fam tripů po Moravskoslezském kraji pro české i zahraniční odborníky - lékaře a další zdravotnický personál (uznatelnými náklady bude vstupné na atraktivity cestovního ruchu MSK, ubytování a doprava účastníků),
 10. pořádání vlastních konferencí (uznatelnými náklady bude nájem sálů, odměny lektorům či školitelům, drobné občerstvení, náklady na tlumočení),
 11. účast na odborných konferencích a veletrzích (uznatelnými náklady budou účastnické či vystavovatelské poplatky, pronájmy stánku, náklady na dopravu a ubytování, náklady na tlumočení).

V. Vymezení okruhu příjemců

Dotační titul č. 1: „Podpora agroturistiky“

 1. Příjemcem podpory jsou organizace poskytující služby vhodné pro agroturistiku, hipoturistiku apod., které vytváří ucelený okruh, resp. síť agroturistických služeb. Příjemcem podpory nemohou být zprostředkovatelé těchto služeb, tzn. cestovní kanceláře a agentury.
 2. Právní forma: fyzická osoba – podnikatel, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky.

Dotační titul č. 2: „Podpora vodácké turistiky“

 1. Příjemcem podpory jsou spolky, jež se prokazatelně zabývají rozvojem vodáctví na území MSK po dobu minimálně 5 let a prokazatelně organizují vodácké akce pro širokou veřejnost.
 2. Právní forma: spolky

Dotační titul č. 3: „Podpora lázeňství“

 1. Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty zajišťující lázeňskou péči v Moravskoslezském kraji:
  • Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik (IČ: 14450216)
  • AquaKlim, s.r.o. (IČ: 27849562)
  • Lázně Darkov, a.s. (IČ: 61974935)

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace je u:
  1. u dotačního titulu č. 1: 50.000,- Kč,
  2. u dotačního titulu č. 2: 50.000,- Kč,
  3. u dotačního titulu č. 3: 50.000,- Kč,
  maximální výše dotace je:
  1. u dotačního titulu č. 1: 500.000,- Kč,
  2. u dotačního titulu č. 2: 150.000,- Kč,
  3. u dotačního titulu č. 3: 300.000,- Kč,
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  6. další specifické doklady.
 7. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 8. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 9. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 6 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 10. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 6 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží).
 11. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace po nabytí účinnosti smlouvy, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce takto:
  • úhradou první splátky ve výši 50 % schválené maximální částky dotace do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, zbývající část dotace do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování za podmínek uvedených ve smlouvě.
 12. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by pro příjemce představovalo veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352)), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
 13. Realizace projektu může být:
  • u dotačních titulů č. 1 a č. 3 zahájena nejdříve 1. 9. 2015 a ukončení projektu musí být nejpozději do 31. 12. 2016;
  • u dotačního titulu č. 2 zahájena nejdříve 1. 1. 2015 a ukončení projektu musí být nejpozději do 31. 10. 2015.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pro dotační titul č. 1 pouze:
  • náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;
  • náklady na samostatné movité věci a soubory movitých věcí;
  • náklady na úpravu terénu (např. naučné stezky, hipostezky, zpevnění ploch u jezdeckých areálů apod.);
  • náklady na materiál;
  • náklady na vybudování turistických atrakcí (ukázky zemědělské činnosti, dílničky pro děti apod.);
  • náklady na tiskové, ediční a propagační služby;
  • náklady na inzertní služby v tisku (periodika) a médiích (TV, rozhlas);
  • náklady na výrobu mediálních reklamních produktů (foto, video, audio);
  • náklady na služby spojené s tvorbou a aktualizací webových stránek vč. mobilních aplikací – vč. jazykových mutací;
  • náklady na výrobu a realizaci vnitřního i vnějšího infosystému (např. infotabule, tabule s názvem atraktivity, orientační a informační zařízení turistického charakteru) v rámci farem, zemědělských areálů, jízdáren apod. – vč. jazykových mutací;
  • překladatelské služby v rámci jazykových mutací webových stránek, mobilních aplikací, tištěné a mediální reklamy;
  • náklady na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 3. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pro dotační titul č. 2 pouze:
  • náklady na externě zajišťované služby, práce,
  • náklady na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  • náklady na údržbu vodáckých zařízení,
  • náklady na tiskové, ediční a propagační služby,
  • náklady na pronájem WC a odpadkových košů, úklid po vodáckých akcích.
 4. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pro dotační titul č. 3 pouze:
  • náklady na externě zajišťované služby, práce a konzultace
  • náklady na inzertní služby v tisku (periodika) a médiích (TV, rozhlas),
  • náklady na výrobu a realizaci velkoplošné reklamy vč. světelné a dynamické,
  • náklady na výrobu mediálních reklamních produktů (foto, video, audio, IT technologie vč. mobilních aplikací),
  • náklady na služby spojené s tvorbou a aktualizací webových stránek vč. webových aplikací,
  • překladatelské služby v rámci jazykových mutací webových stránek, mobilních aplikací, tištěné a mediální reklamy,
  • náklady na tvorbu aplikací k rezervačnímu systému v rámci oficiálních webových stránek žadatele vč. čipových nosičů,
  • náklady na výrobu a realizaci vnitřního i vnějšího infosystému v rámci lázeňského areálu vč. jazykových mutací,
  • náklady na zhotovení a realizaci značení turistických atraktivit (např. infotabule, tabule s názvem atraktivity, orientační a informační zařízení turistického charakteru – vč. jazykových mutací),
  • náklady na dopravu, víza a ubytování (maximálně do 25 % poskytnuté dotace),
  • náklady na vstupné zahraničních účastníků fam tripů.
 5. Za neuznatelné náklady jsou považovány:
  • náklady na pořízení notebooků, kamer, fotoaparátů a jiného IT zařízení;
  • náklady na budování či rekonstrukci ubytovacích zařízení (pensionů, hotelů apod.);
  • náklady na pořízení či opravy zemědělské techniky (traktory a malotraktory, obráběče apod.);
  • náklady na nákup či pronájem pozemků;
  • ostatní náklady neuvedené v odst. 2–4 tohoto článku.
 6. Uznatelné náklady ve smyslu odst. 1–4 tohoto článku v sobě zahrnují i daň z přidané hodnoty, kterou si příjemce nemůže uplatnit formou nároku na odpočet daně z přidané hodnoty.
 7. Poskytovatel dotace – Moravskoslezský kraj – si vyhrazuje právo na odmítnutí některých nákladových položek uvedených v žádosti o poskytnutí dotace v nákladovém rozpočtu projektu, jež jsou neslučitelné se smysluplným naplněním předkládaného projektu. V takovém případě bude projekt předložen zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace sníženou o část dotace, jež měla být určena na úhradu odmítnutých nákladových položek, a ve smlouvě o poskytnutí dotace nebudou v nákladovém rozpočtu projektu tyto odmítnuté nákladové položky uvedeny. Pokud by v důsledku vypuštění těchto nákladových položek došlo k překročení maximálního procentního podílu dotace na uznatelných nákladech projektu, stanoveného pro tento dotační program (70 %), bude v součinnosti s žadatelem nákladový rozpočet projektu přepracován tak, aby maximální procentní podíl byl zachován.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou – termín realizace projektu, výše dotace a maximální procentuální podíl poskytovatele na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Příjemce je povinen viditelně uvádět při všech formách propagace projektu skutečnost, že jde o projekt, jehož realizace byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje (umístěním loga, informace o spolufinancování apod.) a plnit další podmínky povinné publicity stanovené ve smlouvě.
 4. Výdaje (náklady) musí být prokazatelně zaneseny v účetní evidenci žadatele a musí být doloženy prvotními účetními doklady. Realizaci celého projektu musí příjemce sledovat v účetní nebo daňové evidenci odděleně, a to v členění na náklady financované z prostředků dotace MSK a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.
 5. Příjemce je oprávněn použít k úhradě nákladů projektu i dotace z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiné zdroje, avšak v té části, v níž je náklad hrazen z dotace z tohoto dotačního programu, nesmí být financován z jiných zdrojů.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část (příloha č. 2 programu)
  2. Žádost o poskytnutí dotace – Projektová část (příloha č. 3 programu)
  3. Nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 programu)
  4. Čestné prohlášení (příloha č. 5 programu)
  5. Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  6. Prosté kopie dokladů o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce],
  7. Prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce]; podepsal­-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  8. minimálně 3 fotografie stávajícího stavu (např. nezpevněných ploch, prostoru pro vznikající úvaziště pro koně apod.) – platí pro dotační titul č. 1,
  9. předložení krátkého popisu dopadu projektu na podporu agroturistiky v dané oblasti, vč. mapky a určení vzdálenosti místa realizace projektu od nejbližšího nástupního místa na cyklo- nebo hipostezku - platí pro dotační titul č. 1,
  10. může být předložena partnerská smlouva s dalším subjektem poskytujícím agroslužby o spolupráci v oblasti agroturistiky (toto bude při hodnocení žádostí výhoda, nikoliv povinnost) – platí pro dotační titul č. 1.
 2. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 3. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami lze podat v jednom podepsaném originále prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (tj. odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu),
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu (tj. Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji – RRC/05/2015),
  3. plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou sídla,
  4. textem "Neotvírat – žádost o dotaci".

  Žádost o dotaci vč. všech příloh zašle žadatel současně na e-mail kontaktní osoby uvedené v čl. XI.

 4. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 5. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo pouze e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 6. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 3 vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 7. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 8. Jeden žadatel může v rámci tohoto dotačního programu podat pouze jednu žádost.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba 

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 25. 5. 2015 do 21. 6. 2015. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.
 2. Kontaktní osoba pro 1. a 2. dotační titul: Ing. Ema Havelková, MBA, tel. 595 622 314, e-mail: ema.havelkova@msk.cz
  Kontaktní osoba pro 3. dotační titul: Mgr. Andrea Pánková, tel. 595 622 528, e-mail: andrea.pankova@msk.cz

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Bude posouzeno, zda žádost splnila:
  1. Formální náležitosti – k doplnění případných nedostatků bude žadatel vyzván
  2. Přijatelnost
 2. Každá žádost o poskytnutí dotace předložená v rámci dotačního titulu č. 1 bude dále posouzena dle stanovených kritérií:
    Základní oblasti a jejich kritéria Hodnocení Počet bodů
    A. Agroturistické služby, prezentace
  A.1 Počet předložených partnerských smluv či dohod v rámci agroturistických služeb 0 partnerských smluv/dohod
  1 partnerská smlouva/dohoda
  2–3 partnerské smlouvy/dohody
  4 a více partnerských smluv/dohod
  0
  1
  2
  3
  A.2 Vlastní webové stránky a počet jejich jazykových mutací Subjekt vlastní web. stránky nemá
  Subjekt vlastní web. stránky má, ale jen v českém jazyce
  Subjekt vlastní web. stránky má v českém jazyce a 1 jazykové mutaci
  Subjekt vlastní web. stránky má v českém jazyce a 2 a více jazykových mutacích
  0
  1
  2
  3
  A.3 Vzdálenost k nejbližšímu nástupnímu místu na hipostezce či cyklostezce
  (musí být doloženo mapou)
  do 500 m
  501 m – 1000 m
  1001 m – 2000 m
  2001 m a více
  4
  3
  2
  1
    B. Rozpočet a efektivnost nákladů
  B.1 Rozpočet projektu je jasný a podrobný (bezchybnost, spoluúčast) ano
  ne
  1
  0
  B.2 Navrhované náklady jsou přiměřené ano
  ne
  1
  0
    Maximální možný počet dosažených bodů   12

  Výhodou u hodnocení je předložení partnerské smlouvy/dohody mezi žadateli tak, aby se služby v rámci agroturistiky vzájemně doplňovaly. Požadavky na partnerské smlouvy, informace k jejím náležitostem apod. mohou být žadateli konzultovány s administrátorem dotačního titulu na informačních schůzkách, které se budou konat v průběhu dubna až května 2015. Jejich termíny a místa konání budou:

  29. 4. 2015 8:30–9:00 Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, Ostrava, místnost E514

  6. 5. 2015 10:30–11:30 Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, Ostrava, místnost E514

  26. 5. 2015 12:30–13:30 Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, Ostrava, místnost E514

 3. Každá žádost o poskytnutí dotace předložená v rámci dotačního titulu č. 2 bude dále posouzena dle stanovených kritérií:
    Základní oblasti a jejich kritéria Hodnocení Počet bodů
    A. Vodácké akce
  A.1 Počet zrealizovaných veřejných sjezdů v roce 2014 0 veřejných sjezdů
  1–5 veřejných sjezdů
  6–10 veřejných sjezdů
  11–15 veřejných sjezdů
  16 a více veřejných sjezdů
  0
  1
  2
  3
  4
  A.2 Vlastní webové stránky a počet jejich jazykových mutací Subjekt vlastní web. stránky nemá
  Subjekt vlastní web. stránky má, ale jen v českém jazyce
  Subjekt vlastní web. stránky má v českém jazyce a 1 jazykové mutaci
  Subjekt vlastní web. stránky má v českém jazyce a 2 a více jazykových mutacích
  0
  1
  2
  3
    B. Rozpočet a efektivnost nákladů
  B.1 Rozpočet projektu je jasný a podrobný (bezchybnost, spoluúčast) ano
  ne
  1
  0
  B.2 Navrhované náklady jsou přiměřené ano
  ne
  1
  0
    Maximální možný počet dosažených bodů   9
 4. Každá žádost o poskytnutí dotace předložená v rámci dotačního titulu č. 3 bude dále posouzena dle stanovených kritérií:
    Základní oblasti a jejich kritéria Hodnocení Počet bodů
    A. Prezentace lázeňství v Moravskoslezském kraji
  A.1 Počet zrealizovaných zahraničních prezentací lázní v roce 2014
  (zahraniční veletrhy, zahraniční konference)
  0 prezentací
  1–5 prezentací
  6–10 prezentací
  11–15 prezentací
  16 a více prezentací
  0
  1
  2
  3
  4
  A.2 Vlastní webové stránky a počet jejich jazykových mutací Subjekt vlastní web. stránky nemá
  Subjekt vlastní web. stránky má, ale jen v českém jazyce
  Subjekt vlastní web. stránky má v českém jazyce a 1 jazykové mutaci
  Subjekt vlastní web. stránky má v českém jazyce a 2 a více jazykových mutacích
  0
  1
  2
  3
    B. Rozpočet a efektivnost nákladů
  B.1 Rozpočet projektu je jasný a podrobný (bezchybnost, spoluúčast) ano
  ne
  1
  0
  B. 2 Navrhované náklady jsou přiměřené ano
  ne
  1
  0
    Maximální možný počet dosažených bodů   9
 5. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 31. 12. 2015.
 6. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

V. Průběžné vyúčtování

V případě realizace projektu v období spadajícím do roku 2015 i roku 2016 má příjemce dotace povinnost zpracovat k 31. 12. 2015 průběžné vyúčtování realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. 2016; průběžné vyúčtování musí obsahovat popis postupu prací na projektu, průběžného naplňování účelového určení a zhodnocení dodržování závazných ukazatelů (pro průběžné vyúčtování nejsou předepsané žádné zvláštní formuláře). Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu. V rámci závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v  rámci průběžného vyúčtování

VI. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program. Příjemci dotace v rámci dotačního titulu č. 1 navíc předloží u závěrečného vyúčtování fotodokumentaci zrealizovaného projektu!

VII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 3.000.000,-- Kč.

Z toho je určeno na dotační titul č. 3 max. 900.000,-- Kč, na dotační titul č. 2 max. 300.000,-- Kč, zbylé finanční prostředky budou rozděleny na dotační titul č. 1.

IX. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

X. Seznam příloh dotačního programu

XI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 66/5368 ze dne 21. 4. 2015 a nabývá účinnosti dne 22. 4. 2015.

frame-scrollup