Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

I. Název programu (kód)

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 (RRC/05/2014)

II. Jednotlivé dotační tituly:

Dotační titul č. 1: "Podpora agroturistiky"

Dotační titul č. 2: "Podpora vodácké turistiky"

Dotační titul č. 3: "Podpora lázeňství"

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

 1. Cílem je podpora agroturistiky v Moravskoslezském kraji, která má podporovat turismus přívětivý k životnímu prostředí. Podpora této oblasti přinese významný multiplikační efekt pro další rozvoj turistiky v našem kraji (Dotační titul č. 1).
 2. Cílem je podpora organizacím, které se dlouhodobě zabývají rozvojem vodácké turistiky v MSK, organizují vodácké aktivity pro mládež i širokou veřejnost nebo společenské kulturní akce s vodáckou tématikou. (Dotační titul č. 2).
 3. Cílem je podpora lázeňství v Moravskoslezském kraji, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu v regionu (Dotační titul č. 3).
 4. Účelem programu je podpořit oblasti Moravskoslezského kraje s velkým potenciálem pro rozvoj určitých oblastí cestovního ruchu, a tím pomoci řešit alespoň z části nezaměstnanost, vybavenost těchto oblastí, zvyšování povědomí o turistických atraktivitách a návštěvnosti v těchto oblastech.

A) Dotační titul č. 1: "Podpora agroturistiky"

Cílem je podpořit projekty investiční i neinvestiční, zaměřené na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v oblasti agroturistiky v Moravskoslezském kraji tak, aby vznikla ucelená síť agroturistických služeb. Z tohoto důvodu je nezbytná provázanost žadatelů (každý žadatel ideálně nabízí jinou službu). Budou podporovány tyto aktivity:

 1. rekonstrukce, vybudování či dobudování zařízení cestovního ruchu různých typů (naučné stezky, odpočívadla pro cyklisty, vybavení výletiště pro turisty, úvaziště pro koně v rámci služeb hipoturistiky, apod.),
 2. budování či rekonstrukce turistických a cykloturistických orientačních systémů a informačních zařízení, vč. přípravy jejich obsahů a grafického zpracování, podmínkou je alespoň 1 cizojazyčná mutace a dodržení základního návrhu grafiky dle přílohy č. 13)
 3. zhotovení propagačních tiskovin vztahujících se k poskytování služeb v oblasti agroturistiky,
 4. rekonstrukce, dobudování či vybavení farem, jízdáren, stájí atd. (např. vybavení nástroji pro ukázku práce na farmách – např. zpracování vlny, péče o hovězí dobytek,…; zřízení sociálního zařízení pro turisty apod.),
 5. zřízení půjčovny kol, čtyřkolek a koní v rámci agrofarmy, jízdáren apod.,

B) Dotační titul č. 2: "Podpora vodácké turistiky"

Cílem je podpořit projekty neinvestiční projekty, které pomohou zajistit hladký průběh vodáckých sjezdů, dobudovat drobnou infrastrukturu cestovního ruchu v oblasti vodácké turistiky a dále společenské akce zaměřené na vodáckou turistiku. Budou podporovány tyto aktivity:

 1. zhotovení propagačních a informačních materiálů (např. propagační materiály vodáckých akcí – plakáty, letáčky, informační tabule, bannery apod.),
 2. zajištění vodní záchranné služby, zdravotnické služby a organizačních pracovníků při akcích podporujících vodáckou turistiku,
 3. pronájem chemického WC a odpadkových košů, úklidová služba při akcích podporujících vodáckou turistiku,
 4. organizační náklady na kulturní "vodácké" akce (zejména materiál, ceny, kulturní program, zajištění kyvadlové dopravy, honoráře účinkujícím apod.).

C) Dotační titul č. 3: "Podpora lázeňství"

Cílem je podpořit projekty neinvestičního a investičního charakteru, které pomohou zvýšit návštěvnost Moravskoslezského kraje. Budou podporovány tyto aktivity:

 1. tisk letáků a katalogů v českém i cizím jazyce (vč. grafiky a  zpracování), které budou kromě jiného obsahovat i popisy turistických zajímavostí Moravskoslezského kraje (minimálně 5 % z celkového rozsahu letáku či katalogu),
 2. velkoplošné tiskoviny, plakáty, roll-upy, bantexty, bannery, billboardy, megaboardy, světelná reklama ad.
 3. výroba a zpracování informačních, resp. propagačních CD, DVD, ad. přenosných médií (flash disk), které budou kromě jiného obsahovat i popisy turistických zajímavostí Moravskoslezského kraje (minimálně 10 % z celkového rozsahu),
 4. video spoty, virtuální prohlídky, fotobanky, mobilní průvodce apod., které budou kromě jiného obsahovat i popisy turistických zajímavostí Moravskoslezského kraje (minimálně 10 % z celkového rozsahu) a které budou poskytnuty k užívání také Moravskoslezskému kraji,
 5. reklama v médiích (TV, rádio, sociální sítě, web),
 6. mobilní propagační stánek, mobilní prezentační pódium,
 7. drobné propagační předměty,
 8. webové stránky (tvorba a aktualizace vč. jazykových mutací), inovace softwarového vybavení webových stránek, aplikace pro mobilní propojení stránek v rámci jednotného systému lázní, a to vč. jazykových mutací,
 9. elektronické aplikace (čipový rezervační a objednávkový systém), bankovní systém pro platby zahraničních pacientů a hostů lázní (platební brána),
 10. infosystémy vnitřní i vnější vč. jazykových mutací v rámci areálu lázní, značení památek v nejbližším okolí lázní,
 11. realizace famtripů po Moravskoslezském kraji pro české i zahraniční odborníky - lékaře a další zdravotnický personál (uznatelnými náklady bude vstupné na atraktivity cestovního ruchu MSK, ubytování a doprava účastníků),
 12. pořádání vlastních konferencí (uznatelnými náklady bude nájem sálů, odměny lektorům či školitelům, drobné občerstvení, náklady na tlumočení),
 13. účast na odborných konferencích a veletrzích (uznatelnými náklady budou účastnické či vystavovatelské poplatky, pronájmy stánku, náklady na dopravu a ubytování, náklady na tlumočení).

V. Vymezení okruhů příjemců

A) Dotační titul č. 1: "Podpora agroturistiky"

 1. Příjemcem podpory jsou organizace poskytující služby vhodné pro agroturistiku, hipoturistiku apod., které vytváří ucelený okruh, resp. síť agroturistických služeb. Příjemcem podpory nemohou být zprostředkovatelé těchto služeb, tzn. např. cestovní kanceláře a agentury.
 2. Právní forma: fyzická osoba – podnikatel, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky, příspěvkové organizace.

B) Dotační titul č. 2: "Podpora vodácké turistiky"

 1. Příjemcem podpory jsou svazky obcí, občanská sdružení, jež se prokazatelně zabývají rozvojem vodáctví na území MSK po dobu minimálně 5 let a prokazatelně organizují vodácké akce pro širokou veřejnost.
 2. Právní forma: svazek obcí, spolky

C) Dotační titul č. 3: "Podpora lázeňství"

 1. Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty zajišťující lázeňskou péči v Moravskoslezském kraji:
  • Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik (IČ: 14450216)
  • AquaKlim, s. r. o. (IČ: 27849562)
  • Lázně Darkov, a. s. (IČ: 61974935)

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje a musí mít pozitivní dopad na turistiku v Moravskoslezském kraji.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace je u:
  1. u dotačního titulu č. 1: 50.000,- Kč,
  2. u dotačního titulu č. 2: 50.000,- Kč,
  3. u dotačního titulu č. 3: 50.000,- Kč,
  maximální výše dotace je:
  1. u dotačního titulu č. 1: 500.000,- Kč,
  2. u dotačního titulu č. 2: 100.000,- Kč
  3. u dotačního titulu č. 3: 300.000,- Kč,
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně ve výši 70 % u všech dotačních titulů.
 3. V tomto dotačním programu budou poskytovány dotace investiční i neinvestiční (dle čl. IV).
 4. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 7. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace po nabytí účinnosti smlouvy, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce takto:
  • úhradou první splátky ve výši 50 % schválené maximální částky dotace do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, zbývající část dotace do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování za podmínek uvedených ve smlouvě.
 8. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 9. Předložení dokladů uvedených v odst. 8 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 10. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 8 písm. b) až d) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 11. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec, lhůta stanovená v odst. 8 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 12. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 13. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 8 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo ze zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 14. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace, administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 8 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží).
 15. Finanční prostředky dotace budou příjemci poskytnuty formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet, a to způsobem stanoveným ve smlouvě.
 16. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by pro příjemce představovalo veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352)), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
 17. Realizace projektu mohla být zahájena nejdříve 1. 1. 2014. Ukončení projektu musí být:
  • u dotačních titulů č. 1 a 3 nejpozději do 30. 9. 2015
  • u dotačního titulu č. 2 nejpozději do 31. 12. 2014

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelný náklad projektu je náklad, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele nebo z jiných finančních zdrojů, za současného splnění všech níže uvedených podmínek:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu, jeho zaměřením a pouze na aktivity podpořené příslušným dotačním titulem,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pouze:
  1. náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (za neuznatelný náklad se považuje pořízení notebooků, kamer, fotoaparátů a jiného IT zařízení),
  2. náklady na materiál,
  3. náklady na externě zajišťované služby, práce a konzultace,
  4. náklady na tiskové, ediční a propagační služby,
  5. náklady na inzertní služby v tisku (periodika) a médiích (TV, rozhlas),
  6. náklady na výrobu a realizaci velkoplošné reklamy vč. světelné a dynamické,
  7. náklady na výrobu drobných reklamních předmětů (merchandising),
  8. náklady na výrobu mediálních reklamních produktů (foto, video, audio, IT technologie vč. mobilních aplikací),
  9. náklady na služby spojené s tvorbou a aktualizací webových stránek vč. webových aplikací),
  10. překladatelské služby v rámci jazykových mutací webových stránek, mobilních aplikací, tištěné a mediální reklamy,
  11. náklady na tvorbu aplikací k rezervačnímu systému v rámci oficiálních webových stránek žadatele vč. čipových nosičů,
  12. náklady na platby za bankovní služby zahraničních plateb pacientů a hostů lázní za lázeňské a wellness služby k účtu žadatele (účet uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace),
  13. náklady na výrobu mobilního reklamního stanu a pódia vč. ceny za dopravu při dodání do sídla žadatele,
  14. náklady na výrobu a realizaci vnitřního i vnějšího infosystému v rámci lázeňského areálu vč. jazykových mutací,
  15. náklady na zhotovení a realizaci značení turistických atraktivit (např. infotabule, tabule s názvem atraktivity, orientační a informační zařízení turistického charakteru – vč. jazykových mutací),
  16. náklady na dopravu, víza a ubytování (maximálně do 25 % poskytnuté dotace) – pouze u dotačního titulu č. 3,
  17. náklady na vstupné zahraničních účastníků famtripů – pouze u dotačního titulu č. 3,
  18. náklady na rekonstrukce, opravy a údržbu,
  19. náklady na samostatné movité věci a soubory movitých věcí,
  20. náklady na úpravu terénu (např. naučné stezky, hipostezky apod.),
  21. náklady na vybudování a provoz turistických atrakcí (ukázky zemědělské činnosti apod.),
  22. náklady na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  23. náklady na odměny účinkujícím – pouze u dotačního titulu č. 2,
  24. náklady na drobné občerstvení při konferencích (maximálně do výše 5 % poskytnuté dotace) – pouze u dotačního titulu č. 3,
  25. náklady na účastnické či vystavovatelské poplatky, náklady na pronájem sálů pro konference, náklady na prezentační stánky – pouze u dotačního titulu č. 3.
 3. Ostatní náklady jsou neuznatelné.
 4. Uznatelné náklady ve smyslu odst. 1 a 2 tohoto článku v sobě zahrnují i daň z přidané hodnoty, kterou si příjemce nemůže uplatnit formou nároku na odpočet daně z přidané hodnoty.
 5. Poskytovatel dotace – Moravskoslezský kraj – si vyhrazuje právo na odmítnutí některých požadovaných nákladů ze strany žadatele neslučitelných se smysluplným naplněním předkládaného projektu. V takovém případě bude projekt předložen zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace sníženou o část dotace, jež měla být určena na úhradu odmítnutých nákladů.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů.
 2. Základní závazné ukazatele realizace projektu jsou: investiční a neinvestiční charakter dotace, rozpočet uznatelných nákladů, maximální procentuální podíl dotace poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu a minimální procentuální podíl finančních prostředků příjemce na celkových uznatelných nákladech projektu, termín zahájení a ukončení projektu (doba realizace projektu) a účelové určení.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 4. Příjemce je povinen viditelně uvádět při všech formách propagace projektu skutečnost, že jde o projekt, jehož realizace byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje (umístěním loga, informace o spolufinancování apod.) a plnit další podmínky povinné publicity stanovené ve smlouvě.
 5. Výdaje (náklady) musí být prokazatelně zaneseny v účetní evidenci žadatele a musí být doloženy prvotními účetními doklady. Realizaci celého projektu musí příjemce sledovat v účetní nebo daňové evidenci odděleně, a to v členění na náklady financované z prostředků dotace MSK a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.
 6. Příjemce je oprávněn použít k úhradě nákladů projektu i dotace z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiné zdroje, avšak v té části, v níž je náklad hrazen z dotace z tohoto dotačního programu, nesmí být financován z jiných zdrojů.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část (příloha č. 2 programu)
  2. Žádost o poskytnutí dotace – Projektová část (příloha č. 3 programu)
  3. Nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 programu)
  4. Čestné prohlášení (příloha č. 5 programu)
  5. Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  6. Prosté kopie dokladů o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce],
  7. Prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce], podepsal-li žádost zástupce žadatele, též kopie dokladu o jeho oprávnění jednat jménem žadatele,
  8. U dotačního titulu č. 2 - zvláštní příloha, která bude obsahovat popis základních oblastí, jež budou posuzovány dle čl. XII odst. 1 písm. c)
  9. U dotačního titulu č. 1 – předložení krátkého popisu dopadu projektu na podporu agroturistiky v dané oblast. Dobrovolně může být předložena partnerská smlouva s další agrofarmou o spolupráci v oblasti agroturistiky (toto bude při hodnocení žádostí výhoda, nikoliv povinnost).
 2. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 1 písm. e) až g) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 3. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na krajský úřad, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 4. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost písemně a současně i v elektronické podobě na CD.
 5. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami v jednom podepsaném originále a na CD lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  2. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  3. textem "Neotvírat - žádost o dotaci".
 6. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 7. Žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo pouze e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. po termínu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky,
  budou z dalšího posuzování vyloučeny.
 8. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 5 vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 9. Termín pro odstranění nedostatků dle odst. 8:

  Žadatelé budou e-mailem nebo telefonicky vyzváni k odstranění nedostatků. Pokud nebudou nedostatky odstraněny do 3 pracovních dní od vyzvání administrátorem včetně (v případě zaslání poštou je termín zachován, bude-li poslední den termínu zásilka převzata k poštovní přepravě) žádost bude vyřazena z dalšího posuzování.

 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 11. Jeden žadatel může v rámci tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost.

XI. Kontaktní osoba a termín předkládání žádostí

 1. Výzva k podání žádostí o dotaci trvá:
  • pro dotační titul č. 1: od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2014 včetně. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě,
  • pro dotační tituly č. 2 a 3: od 24. 4. 2014 do 30. 4. 2014 včetně. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.
 2. Administrátorem programu je odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 3. Kontaktní osoba
  • pro dotační tituly č. 1 a 2:
   Ing. Ema Havelková, MBA, tel. 595 622 314, e-mail: ema.havelkova@msk.cz
  • pro dotační titul č. 3:
   Mgr. Andrea Pánková,, tel. 595 622 528, e-mail: andrea.pankova@msk.cz

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádost bude posuzována, zda splnila:
  1. Formální náležitosti – k doplnění případných nedostatků bude žadatel vyzván
  2. Přijatelnost
  3. Každá žádost o poskytnutí dotace předložená v rámci dotačního titulu č. 2 bude dále posouzena. Posuzovány budou dvě základní oblasti dle stanovených kritérií:
     Základní oblasti a jejich kritéria Hodnocení Počet bodů
     A. Roční návštěvnost atraktivity    
   A. 1 Počet organizovaných veřejných sjezdů na území Moravskoslezského kraje v roce 2013 1 – 3 sjezdů/rok
   4 – 6 sjezdů/rok
   7 – 9 sjezdů/rok
   10 a více sjezdů/rok
   1
   2
   3
   4
   A. 2 Návštěvnost kulturní "vodácké" akce do 500 osob
   501 – 1000 osob
   1001 – 5000 osob
   Více než 5000 osob
   1
   2
   3
   4
     B. Rozpočet a efektivnost nákladů    
   B. 1 Rozpočet projektu je jasný a podrobný (bezchybnost, spoluúčast) ano
   ne
   1
   0
   B. 2 Navrhované náklady jsou přiměřené ano
   ne
   1
   0
     Maximální možný počet dosažených bodů   6
  4. Každá žádost o poskytnutí dotace předložená v rámci dotačního titulu č. 1 bude dále posouzena z hlediska vzdálenosti od páteřních hipostezek, které jsou uvedeny na http://mapy.msk.cz/tms/rrc_hipo/. Výhodou u hodnocení je předložení partnerské smlouvy mezi žadateli tak, aby se služby v rámci agroturistiky vzájemně doplňovaly. Požadavky na partnerské smlouvy, informace k jejím náležitostem apod. mohou být žadateli konzultovány s administrátorem dotačního titulu na informačních schůzkách, které se budou konat v průběhu května až června 2014. Jejich termíny a místa konání budou:
   • 9. 5. 2014 od 10:30 hod na Krajském úřadě v Ostravě, ul. 28. října 117
   • 21. 5. 2014 od 10:30 hod na Městském úřadě v Krnově, Hlavní náměstí 1
 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace.
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stánkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program. V rámci závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování. Závěrečné vyúčtování musí být doručeno kromě písemné formy ještě elektronicky na adresu kontaktní osoby.
 2. Příjemce je povinen nejpozději do 14 dnů od předložení závěrečného vyúčtování předložit poskytovateli čestné prohlášení, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně poskytovatele, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu (finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě České republiky). Současně musí předložit poskytovateli originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den jejich předložení, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti; tuto povinnost nemá, pokud požadované doklady poskytovateli předložil spolu s podepsanou smlouvou ve lhůtě kratší než 6 měsíců před předložením čestného prohlášení dle předchozí věty.
 3. V případě, že projekt bude víceletý, je žadatel povinen:
  • zpracovat k 31. 12. 2014 průběžné vyúčtování realizace projektu,
  • předložit průběžné vyúčtování zpracované na předepsaných formulářích a doložené kopiemi účetních dokladů včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. 2015, a to včetně elektronické verze,
  • uvést v průběžném vyúčtování postup prací na projektu, popis průběžného naplňování účelového určení a zhodnocení dodržování závazných ukazatelů.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody neudělení dotace se jednotlivým uchazečům nesdělují. Jednotliví uchazeči mohou žádat o dotaci pouze v rámci jednoho dotačního titulu.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje

Příloha č. 2 – Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část

Příloha č. 3 – Žádost o poskytnutí dotace – Projektová část

Příloha č. 4 – Nákladový rozpočet projektu

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení

Příloha č. 6 – Závěrečné vyúčtování projektu – Obecná část

Příloha č. 7 – Závěrečné vyúčtování projektu – Uznatelné náklady / výdaje

Příloha č. 8 – Závěrečné vyúčtování projektu – Zdroje financování

Příloha č. 9 – Závěrečné vyúčtování projektu – Přehled o úhradách

Příloha č. 10 – Závěrečné vyúčtování projektu – Oznámení o vrácení finančních prostředků

Příloha č. 11 – Úřední záznam o osobním podání dokumentu

Příloha č. 12 – Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Příloha č. 13 – Základní návrh grafiky

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 42/3149 ze dne 24. 4. 2014 a nabývá účinnosti dne 24. 4. 2014.

frame-scrollup