Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012

I. Název programu (kód)

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 (RRC /04/2012)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

II. Cíle a priority programu (účelové určení)

Cílem tohoto dotačního programu (dále Program) je:

 • zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů a přednášek realizovaných v Moravskoslezském kraji prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací (dotační titul 1),
 • podpora talentovaných studentů prvních ročníků bakalářského studia vysokých škol v Moravskoslezském kraji prostřednictvím poskytování dotací v prvních dvou semestrech prvního ročníku (dotační titul 2),
 • podpora spolupráce všech typů podniků a vysokých škol, nebo výzkumných organizací[1] v Moravskoslezském kraji prostřednictvím neinvestičních dotací (dotační titul 3),
 • podpora výzkumných a vývojových aktivit formou poskytování účelových dotací v oborech výzkumu: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy (dotační titul 4),
 • podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia (dotační titul 5).

A. Dotační titul 1 – neinvestiční dotace

 • Zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů nebo přednáškové činnosti, realizovaných vysokými školami, výzkumnými organizacemi a nemocnicemi, jež mají formu příspěvkové organizace
 • Příjemce v rámci závěrečného vyúčtování doloží, že uhradil zahraničnímu odborníkovi mzdu/odměnu, náklady na ubytování a cestovní náklady.
 • Počet zahraničních odborníků zapojených do projektu není omezen.
 • Na dotační titul 1 je určeno cca 14,5 % z celkového objemu finančních prostředků Programu.

B. Dotační titul 2 – neinvestiční dotace

 • Poskytování dotací nadaným vysokoškolským studentům prvních ročníků bakalářského studia, studujícím na vysokých školách v Moravskoslezském kraji.
 • Podmínkou pro poskytnutí dotace je řádné studium v prezenční formě a aktivní plnění veškerých studijních povinností v rámci studia oboru, které bude podpořeno dotací.
 • Dotace se vztahují na všechny obory vysokých škol v Moravskoslezském kraji.
 • Student může požádat o dotaci pouze v rámci studia na jedné vysoké škole v Moravskoslezském kraji, jejíž je studentem,
 • V případě, že student, kterému bude dotace poskytnuta, nebude pokračovat ve studiu v 2. semestru prvního ročníku, je povinen o této skutečnosti informovat poskytovatele nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne ukončení nebo přerušení studia a poskytnutou dotaci v plné výši vrátit na účet poskytovatele ve lhůtě, stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace.
 • V případě, že student pokračuje ve studiu 2. semestru prvního ročníku studia, je povinen předložit poskytovateli průběžnou zprávu a doložit splnění všech studijních povinností, stanovených pro 1. semestr studia.
 • Po ukončení 2. semestru prvního ročníku studia student předloží poskytovateli závěrečnou zprávu a doloží splnění všech studijních povinností, stanovených pro 2. semestr studia,
 • Dotace mohou obdržet studenti prvních ročníků bakalářského studia, kteří v rámci studia na střední škole splnili tyto podmínky:
  • reprezentant České republiky na mezinárodní úrovni (např. matematické, fyzikální, biologické, chemické aj. olympiády, soutěže)
  • umístění v celostátních kolech národních olympiád do třetího místa (pro středoškolskou mládež – kategorie A, B, C), nebo u uměleckých oborů účast ve významných mezinárodních soutěžích, získání mezinárodních ocenění (akceptovatelnost uvedené soutěže posoudí poskytovatel dotace).
 • Dotace bude poskytnuta na osobu ve výši 35.000 Kč/semestr.
 • Na dotační titul 2 je určeno cca 3 % z celkového objemu finančních prostředků Programu.

C. Dotační titul 3 – neinvestiční dotace

 • Poskytování dotací všem právnickým osobám (dále „podniky“), jimž vysoká škola nebo výzkumná organizace se sídlem v Moravskoslezském kraji na základě smlouvy poskytne službu nebo proces v oblasti výzkumu.
 • Podnik nesmí mít majetkový podíl ve vysoké škole nebo výzkumné organizaci, jež má na základě smlouvy poskytnout službu nebo proces, ani se podílet na jejím řízení. Tyto žádosti budou z dalšího posuzování vyřazeny.
 • Výše podpory bude poskytována dle velikosti podniku takto:
  • velký podnik - vlastní podíl min. 60%, max. 40% dotace
  • střední podnik - vlastní podíl min. 30%, max. 70% dotace
  • malý podnik - vlastní podíl min. 20%, max. 80% dotace
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 400.000 Kč. V případě, že v rámci projektu příjemce zaměstná studenta vysoké školy, jež poskytuje službu nebo proces, na realizaci projektu (pro komunikaci s VŠ, zapojení výsledků služby nebo procesu do praxe apod.), činí maximální výše dotace 480.000 Kč (netýká se klastrových organizací).
 • Podpora bude poskytována v režimu de minimis (ve smyslu nařízení Komise /ES/ č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku EU, dne 28. 12. 2006, v částce L 379).
 • Na dotační titul 3 je určeno cca 50 % z celkového objemu finančních prostředků Programu.
 • V případě, že finanční požadavky v žádostech o poskytnutí dotace přesáhnou finanční objem prostředků určených na tento dotační titul, budou příjemci dotace vybíráni losem za účasti notáře.

D. Dotační titul 4 – neinvestiční dotace a investiční dotace

 • Minimální výše poskytnuté dotace je stanovena ve výši 100.000,- Kč a maximální výše dotace je 1.000.000,- Kč pro jeden projekt.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 90 %, minimální podíl příjemce na uznatelných nákladech je 10%.
 • Dotace bude poskytována na úhradu investičních i neinvestičních nákladů projektu, přičemž investiční náklady projektu musí tvořit minimálně 20% celkových nákladů projektu. Výjimku tvoří projekty s celkovými náklady pod 300.000,-- Kč, u nichž míra investičních nákladů není stanovena.
 • Žádosti o dotaci na projekty, které byly předmětem žádostí do Programu na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v roce 2009, 2010 a 2011, jsou nepřijatelné a budou z posuzování vyřazeny.
 • Podpora bude poskytována v režimu de minimis (ve smyslu nařízení Komise /ES/ č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku EU, dne 28. 12. 2006, v částce L 379), s výjimkou projektů zaměřených na základní výzkum. Základním výzkumem pro účely tohoto dotačního titulu se rozumí experimentální a teoretická práce vynakládaná zásadně za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi.
 • Na dotační titul 4 je určeno cca 25 % z celkového objemu finančních prostředků Programu.

E. Dotační titul 5 – neinvestiční dotace

 • Poskytování příspěvků špičkovým studentům prezenčního doktorského studia a příplatků ke mzdě absolventům doktorského studia (do 2 let od absolutoria), studujícím nebo pracujícím na plný pracovní úvazek na vysokých školách v Moravskoslezském kraji.
 • Příspěvky se vztahují na všechny obory vysokých škol v Moravskoslezském kraji.
 • Příspěvky, popř. příplatky ke mzdě, mohou obdržet studenti popř. absolventi, kteří mají excelentní výsledky vědecké práce, podílí se na řešení významných vědeckých úkolů a publikovali nejméně 1 článek v impaktovaném časopisu nebo v časopisu s recenzním řízením podobného významu nebo vydali monografii.
 • V rámci dotačního titulu 5 se bude poskytovatel finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů, které bude spolufinancovat maximálně 90 %, minimální podíl příjemce na uznatelných nákladech je 10%.
 • Výše příspěvku, resp. příplatků bude poskytnuta na osobu max. do výše 70.000 Kč/rok.
 • V případě, že bude alokace na dotační titul překročena, stanoví Komise pro vědu, výzkum a vysoké školy pořadník na základě zdůvodnění výjimečnosti studentů.
 • Na dotační titul 5 je určeno cca 7,5 % z celkového objemu finančních prostředků Programu.

IV. Vymezení okruhu příjemců podpory

A. V rámci dotačního titulu 1

Žadatelem a příjemcem dotace může být: vysoká škola, výzkumná organizace, nemocnice, jež má formu příspěvkové organizace. Příjemce musí mít sídlo na území Moravskoslezského kraje.

B. V rámci dotačního titulu 2

Žadatelem a příjemcem dotace jsou fyzické osoby, studující v prvním ročníku vysoké školy se sídlem v Moravskoslezském kraji.

C. V rámci dotačního titulu 3

Žadatelem a příjemcem dotace mohou být právnické osoby, které jsou malými, středními nebo velkými podniky[2].

D. V rámci dotačního titulu 4

Žadatelem a příjemcem dotace jsou právnické osoby bez ohledu na právní formu, jejichž hlavní činností je výzkum nebo vývoj a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií (vysoké školy, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace zabývající se výzkumnými aktivitami).

E. V rámci dotačního titulu 5

 • Žadatelem a příjemcem dotace jsou vysoké školy se sídlem v Moravskoslezském kraji.
 • Vysoká škola bude podávat souhrnnou žádost za všechny studenty a absolventy doktorského studia, kteří splňují zde uvedené podmínky a žadatel je navrhuje na poskytnutí příspěvku nebo příplatku ke mzdě. Příjemce nese odpovědnost za dodržení dotačních podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace a v těchto podmínkách Programu. V rámci realizace bude příjemce vyplácet studentům příspěvek, resp. absolventům doktorského studia příplatek ke mzdě. Jejich proplacení doloží poskytovateli v závěrečném vyúčtování.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje, nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje, nebo mít pozitivní vliv na rozvoj Moravskoslezského kraje, resp. socioekonomické ukazatele kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 2. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 3. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 2 tohoto článku budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 4. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace na základě smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce takto:
  • u dotačního titulu 1, 3 a 4 bude část dotace ve výši 50% schválené dotace vyplacena do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, zbývající část dotace (max. do výše schválené zastupitelstvem kraje) bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od doručení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu,
  • u dotačního titulu 2 bude 50 % dotace vyplaceno do 30 kalendářních dnů od doložení průběžné zprávy, zbývajících 50 % dotace do 30 kalendářních dnů od doložení závěrečné zprávy,
  • u dotačního titulu 5 bude dotace vyplacena do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace,
 5. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem (povinnosti dle odst. 5 písm. a) – d) tohoto článku neplatí pro žadatele v dotačním titulu 2):
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  6. u dotačního titulu 2 příjemce dále předloží potvrzení o studiu.
 6. Předložení dokladů uvedených v odst. 5 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 7. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 8. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 5 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta..
 9. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor k podpisu smlouvy náhradního žadatele dle pořadí v seznamu náhradníků, v případě, že seznam náhradníků bude stanoven.
 10. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 5 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží). Tento odstavec se nevztahuje na dotační titul 2.
 11. Realizace dotovaného projektu může být zahájena nejdříve od 1. 1. 2012.
 12. Realizace dotovaného projektu v rámci dotačních titulů 1, 3, 4, 5 musí být ukončena do 30. 9. 2013, v rámci dotačního titulu 2 do 31. 10. 2013.
 13. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise/ES/č.1998/2006 ze dne 15. 12. 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku EU, dne 28. 12. 2006, v částce L 379), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VI. Uznatelné náklady projektu (neplatí pro dotační titul 2)

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon ofinanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace a podmínkami tohoto Programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu v přímé souvislosti s prováděním projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, uvedeném ve smlouvě,
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  1. dotačního titulu 1 pouze osobní náklady (mzda a odvody za sociální a zdravotní pojištění), resp. odměna a náklady na ubytování a cestovní náklady - dotace na uznatelné náklady vynaložené v souvislosti s realizací projektu/pracovní činností bude poskytnuta do výše max. 70 % celkem vyplacené částky, která bude zahraničnímu odborníkovi hrazena po dobu max. tří měsíců po sobě jdoucích v maximální výši takto:

   Osobní náklady (příplatek ke mzdě/mzda + odvody na soc. a zdravotní pojištění ze mzdy, uplatňované v rámci projektu ):

   • uznatelnými náklady pro pobyt zahraničního odborníka jsou stanoveny max. do výše 8000,-- Kč na jeden člověkoden (tzn. osmihodinový pracovní den)

   Náklady na ubytování:

   • na pobyt zahraničního odborníka budou uznatelnými náklady – úhrada za ubytování max. do výše 1.500,-- Kč/osoba/ den.

   Cestovní náklady:

   • cestovní náklady zahraničního odborníka budou uznatelnými náklady do výše 15.000,-- Kč/osoba.
  2. u dotačního titulu 3 pouze náklady na:
   • vývoj produktu/procesu/služby,
   • testování měření,
   • studie proveditelnosti,
   • přístup k výzkumnému zařízení,
   • navrhování prototypů,
   • analýza vhodnosti použití materiálu,
   • design produktu,
   • tvorba byznys plánu k inovativnímu produktu,
   • posouzení ekonomického dopadu,
   • analýza trhu/marketingová strategie,
   • inovační/technologický audit,
   • nastavení nového byznys nebo management modelu firmy,
   • optimalizace operačních procesů firmy.
   • náklady na mzdy studenta, který je na projekt zaměstnán.
  3. u dotačního titulu 4 pouze:

   investiční náklady:

   • náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

   neinvestiční náklady:

   • spotřeba materiálu (např. odborná literatura, příručky a vzdělávací materiál apod.; za uznatelné náklady se nepovažují náklady na PHM),
   • drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
   • tuzemské a zahraniční cestovné,
   • jiné služby (např. expertní služby, vzdělávání, přednášky, apod.; za uznatelné náklady se nepovažují náklady na reprezentaci, propagaci a občerstvení),
   • osobní náklady zaměstnanců výše mzdy odpovídá max. mzdě vyplacené za prosinec 2011, navýšené o inflaci stanovenou ČSÚ,
   • osobní náklady na zaměstnance vykonávající práce mimo pracovní poměr, které vznikly v přímé souvislosti s projektem; bude-li příjemce v rámci realizace projektu hradit z prostředků dotace náklady spojené s dohodami o provedení práce, nebo dohodami o pracovní činnosti, musí příjemce poskytovateli doložit:
   • jaký druh práce zaměstnanec vykonal včetně prokázání konečného výstupu,
   • počet odpracovaných hodin včetně způsobu jejich evidence,
   • skutečnost, že vykonaný druh práce nemohl realizovat jinými prostředky či vlastními zaměstnanci v pracovním poměru.
  4. u dotačního titulu 5 pouze osobní náklady (navýšení mzdy absolventa doktorského studia včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění)/příspěvky studentům.
 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Základní závazné ukazatele pro realizaci projektu:
  1. charakter dotace - investiční nebo neinvestiční,
  2. rozpočet uznatelných nákladů projektu (neplatí pro dotační titul 2),
  3. maximální procentuální podíl dotace poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu a minimální procentuální podíl finančních prostředků příjemce na celkových uznatelných nákladech projektu, pokud to příslušný dotační titul vyžaduje,
  4. termín zahájení a ukončení realizace projektu,
  5. účelové určení.
 2. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního Programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů (platí pro dotační tituly 1, 3, 4 a 5). Příjemce je povinen dodržet závazné ukazatele projektu (platí pro dotační titul 2).
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 4. Projekt, na jehož realizaci bude poskytnuta dotace z Programu, nesmí být financován z žádných jiných programů, fondů a grantů Moravskoslezského kraje nebo EU. Zároveň nesmí příjemce žádat o dotaci na realizaci projektu, na nějž byla poskytnuta dotace z Programu, od jiných institucí nebo organizací a nebo od jiných subjektů dotaci obdržet.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část
  2. žádost o poskytnutí dotace - Projektová část,
  3. nákladový rozpočet projektu,
  4. čestné prohlášení,
  5. prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  6. prosté kopie dokladů o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce),
  7. prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce], podepsal-li žádost zástupce žadatele, též kopie dokladu o jeho oprávnění jednat jménem žadatele,
  8. Další povinné přílohy:
   ha. kopie Osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, že je žadatel plátcem DPH – pouze pokud je žadatel plátcem DPH,
   hb. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
   hc. u dotačního titulu 1 žadatel předloží v rámci žádosti o dotaci seznam zahraničních odborníků, které navrhuje podpořit, jejich profesní životopisy, rozpis výše osobních nákladů, nákladů na ubytování dle jednotlivých měsíců pobytu a jednotlivých odborníků a cestovních nákladů,
   hd. u dotačního titulu 2 žadatel předloží pouze doklady, uvedené v odst. 1 písm. a), b) a hb) tohoto článku.
   he. u dotačního titulu 3 žadatel předloží v rámci žádosti o dotaci smlouvu s vysokou školou nebo výzkumnou organizací, jejímž předmětem bude poskytnutí služby nebo procesu v oblasti výzkumu, které mají být hrazeny z dotace[3], a doklad o velikosti podniku – počet zaměstnanců a výše ročního obratu dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008,
   hf. u dotačního titulu 5 uvede žadatel (příslušná vysoká škola) v žádosti:
   • zdůvodnění poskytnutí příspěvku, popř. příplatku ke mzdě,
   • doloží jmenný seznam osob, pro které žádá o příspěvek/příplatek ke mzdě, a popíše jejich výstupy vědecké práce, účast na projektech,
   • dále žadatel doloží, že každá z osob, pro které žádá o příspěvek/příplatek ke mzdě, publikovala nejméně 1 článek v impaktovaném časopisu nebo v časopisu s recenzním řízením nebo vydali monografii,
   • v případě příplatku ke mzdě pracovní smlouvu na plný pracovní úvazek, zahrnující celé období čerpání dotace.
 2. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 3. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost písemně a současně i v elektronické podobě - na CD.
 4. Žádost včetně všech vyplněných příloh v jednom podepsaném originále spolu s CD lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na sekretariátu odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA
  a to v obálce označené:

  Žádost o dotaci nelze podat prostřednictvím datové schránky.

  Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obdrží žadatel písemný doklad o převzetí.

  1. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou (sídlem nebo místem podnikání),
  4. textem "Neotvírat – žádost o dotaci“,
  5. v případě podání více žádostí jedním žadatelem bude každá žádost doručena v samostatné obálce.
 5. Žádosti:
  1. předložené v rozporu s tímto Programem,
  2. předložené jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. doručené po termínu pro předložení žádostí,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. u nichž by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. jejichž žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny.

 6. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1 - 4 tohoto článku vykazovat jiné formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou.
 7. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 8. Žadatelé mohou v rámci Programu podat v dotačním titulu 3 maximálně tři žádosti o dotace, v dotačním titulu 1, 2, a 5 maximálně jednu žádost, v dotačním titulu 4 maximálně dvě žádosti o dotace. V případě podání více žádostí, budou posuzovány pouze první z výše zmíněného přípustného počtu doručených žádostí. Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení nebudou posuzovány a budou vráceny zpět žadateli.

X. Kontaktní osoba a termín předkládání žádostí

 1. Uzávěrka doručení žádostí je do 23. 3. 2012 do 12:00 hodin; pro dotační titul 2 je uzávěrka doručení žádostí do 12. 10. 2012 do 12:00 hod.
 2. Administrátorem Programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad – Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 3. Kontaktní osoba: Ing. Roman Honeš, tel. 595 622 461, e-mail: roman.hones@msk.cz.

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotace budou předloženy k projednání Komisi rady kraje pro vědu, výzkum a vysoké školy (dále jen „Komise“). V případě, že finanční požadavky v žádostech do dotačních titulů 2 a 5 přesáhnou finanční objem prostředků určených na tyto dotační tituly, bude Komise v případě dotačního titulu 2 provádět hodnocení s přihlédnutím na umístění v soutěžích uvedených v podmínkách Programu a v případě dotačního titulu 5 s přihlédnutím na výjimečnost studentů doktorského studia. Návrh na přidělení dotace bude radě kraje předkládat Komise.
 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty,o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům.
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. Příspěvkové organizace kraje budou o přidělení dotace vyrozuměny dopisem, ve kterém budou informovány o zvýšení závazného ukazatele a jehož součástí bude celkový nákladový rozpočet projektu. Příspěvkové organizace kraje musí ve všech aspektech dodržet podmínky dotačního programu. Ustanovení tohoto dotačního programu, v nichž se hovoří o smlouvě“, platí pro „dopis“ ve vztahu k příspěvkovým organizacím kraje přiměřeně.

XII. Průběžné a závěrečné vyúčtování

 1. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemce povinen doložit:
  • přehled o úhradách. V případě, že příjemce předkládá v pořadí další vyúčtování (závěrečné), bude přehled o úhradách obsahovat i údaje z předchozího předloženého průběžného vyúčtování,
  • kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních nákladů projektu).
 2. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační Program. V rámci závěrečného vyúčtování není příjemce povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování.
 3. U dotačních titulů 1, 3 a 4 je příjemce povinen nejpozději do 3 týdnů od předložení závěrečného vyúčtování předložit poskytovateli čestné prohlášení, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně poskytovatele, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu (finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě České republiky). Současně musí předložit poskytovateli originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den jejich předložení, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti; tuto povinnost nemá, pokud požadované doklady poskytovateli předložil spolu s podepsanou smlouvou ve lhůtě kratší než 6 měsíců před předložením čestného prohlášení dle předchozí věty.
 4. Příjemce dotace doloží jako přílohu závěrečného vyúčtování popis výsledků, nebo výstupy projektu, na jejichž realizaci byla dotace poskytnuta včetně stručného popisu dalšího využití výstupu projektu.
 5. Ustanovení odst. 1 až 4 tohoto článku se netýká příjemců v rámci dotačního titulu 2. Příjemce je v rámci dotačního titulu 2 povinen po ukončení realizace projektu do termínu uvedeného ve smlouvě předložit závěrečnou zprávu, včetně dokladů o splnění všech studijních povinností, stanovených pro 2. semestr studia. Příjemce v rámci závěrečné zprávy popíše výsledky, výstupy nebo aktivity, na jejichž realizaci byla dotace poskytnuta. Při předkládání závěrečné zprávy se bude příjemce řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace.
 6. V rámci průběžné zprávy je příjemce v rámci dotačního titulu 2 povinen předložit ve lhůtě stanovené ve smlouvě doklady o splnění všech studijních povinností, stanovených pro 1. semestr studia.
 7. U dotačních titulů 1 a 5 bude v rámci závěrečného vyúčtování doloženo čestné prohlášení zahraničních odborníků/studentů/absolventů doktorského studia o přijetí peněžních prostředků hrazených z dotace (čestné prohlášení není považováno za účetní doklad, příjemce jej musí doložit doklady o vyplacení).
 8. U dotačního titulu 3 bude doložena pracovní smlouva v případě, že příjemce dotace zaměstná na projekt studenta spolupracující vysoké školy.
 9. U dotačního titulu 5 budou v rámci závěrečného vyúčtování doloženy informace o studiu studentů, resp. výsledcích vědecké práce, nebo řešení významných vědeckých úkolů (viz čl. III E).

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
  Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. U dotačního titulu 2 bude kontrola provedena s ohledem na jeho specifickou povahu.

XIV. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody neudělení dotace se jednotlivým uchazečům nesdělují.
 2. Na poskytovatele se vztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

XV. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dotační titul 1)
 • Příloha č. 2 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dotační titul 2)
 • Příloha č. 3 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dotační titul 3)
 • Příloha č. 4 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dotační titul 4)
 • Příloha č. 5 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dotační titul 5)
 • Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část
 • Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část
 • Příloha č. 8 Nákladový rozpočet projektu – dotační titul 1
 • Příloha č. 9 Nákladový rozpočet projektu – dotační titul 3
 • Příloha č. 10 Nákladový rozpočet projektu – dotační titul 4
 • Příloha č. 11 Nákladový rozpočet projektu – dotační titul 5
 • Příloha č. 12 Čestné prohlášení
 • Příloha č. 13 Závěrečné vyúčtování projektu – Obecná část
 • Příloha č. 14 Závěrečné vyúčtování projektu – Uznatelné náklady / výdaje
 • Příloha č. 15 Závěrečné vyúčtování projektu – Zdroje financování
 • Příloha č. 16 Závěrečné vyúčtování projektu – Přehled o úhradách[4]
 • Příloha č. 17 Závěrečné vyúčtování projektu – Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 18 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

XVI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 99/6419 ze dne 14. 12. 2011 a nabývá účinnosti dne 21. 12. 2011.


[1] § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[2] Nařízení Komise (ES) č. 800/2008.

[3] Nabytí účinnosti této smlouvy může být odloženo do nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem a příjemcem.

[4] Tato příloha se použije i pro účely průběžného vyúčtování.

frame-scrollup