Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014

I. Název programu:

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014 (RRC/07/2014)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účelové určení)

Cílem tohoto dotačního programu (dále jen "Program") je:

 • zapojit zahraniční vědecké pracovníky nebo české vědecké pracovníky, působící dlouhodobě v zahraničí do vědeckých projektů realizovaných v Moravskoslezském kraji výzkumnými týmy v přírodovědných, matematicko-fyzikálních, medicínských, technických a společenskovědních oborech, prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací (dotační titul 1),
 • podpořit výzkumné a vývojové aktivity formou poskytování účelových dotací v oborech výzkumu: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy (dotační titul 2),
 • podpořit talentované studenty doktorského studia a absolventů tohoto studia (dotační titul 3).

A. Dotační titul 1 – neinvestiční dotace

 1. Předmětem tohoto dotačního titulu je poskytování dotací:
  • právnickým osobám splňujícím definici výzkumné organizace podle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01 (dále jen "výzkumná organizace") a
  • nemocnicím, jež mají formu příspěvkové organizace

  za účelem zapojení zahraničních vědeckých pracovníků nebo českých vědeckých pracovníků, působících dlouhodobě v zahraničí (dále jen "český vědecký pracovník") do vědeckých projektů, realizovaných v Moravskoslezském kraji výzkumnými týmy v přírodovědných, matematicko-fyzikálních, medicínských, technických a společenskovědních oborech.

 2. Podmínky poskytnutí dotace:
  • výzkumné organizace a nemocnice, jež mají formu příspěvkové organizace, musí splňovat minimálně 4000 bodů podle závěrečných výsledků hodnocení výzkumných organizací, schválených v roce 2012 Radou pro výzkum, vývoj a inovace a dle těchto bodových výsledků budou rozděleny do pěti skupin.
  • maximální výše dotace bude poskytována v závislosti na typu skupiny následovně:
   • 1. skupina: (4 000 – 5 000 bodů) – 800.000 Kč
   • 2. skupina: (5 000 – 10 000 bodů) – 1.200.000 Kč
   • 3. skupina: (10 000 – 20 000 bodů) – 2.000.000 Kč
   • 4. skupina: (20 000 – 40 000 bodů) – 6.000.000 Kč
   • 5. skupina: (40 000 bodů a více) – 10.000.000 Kč
  • minimální výše dotace je 400.000 Kč.
  • poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně ve výši 85 %, minimální podíl příjemce na uznatelných nákladech je 15 %.
  • příjemce dotace v rámci závěrečného vyúčtování doloží, že uhradil zahraničnímu nebo českému vědeckému pracovníkovi mzdu včetně odvodů, náklady na ubytování a cestovní náklady.
  • zahraniční vědecký pracovník nebo český vědecký pracovník musí v období realizace projektu pobývat v Moravskoslezském kraji a podílet se na realizaci projektu po dobu, která v souhrnu přesáhne 90 kalendářních dnů.
  • počet zapojených zahraničních vědeckých pracovníků nebo českých vědeckých pracovníků není omezen.
  • na dotační titul 1 je určeno cca 80 % z celkového objemu finančních prostředků Programu.

B. Dotační titul 2 – neinvestiční dotace a investiční dotace

Poskytování dotací právnickým osobám, jejichž hlavní činností je výzkum nebo vývoj a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií na realizaci výzkumných a vývojových aktivit v oborech technických, přírodních, lékařských a společenských věd.

Podmínky poskytnutí dotace:

 • minimální výše poskytnuté dotace je stanovena na částku 100.000 Kč a maximální výše poskytnuté dotace na částku 1.000.000 Kč.
 • poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně ve výši 90 %, minimální podíl příjemce na uznatelných nákladech je 10 %.
 • dotace bude poskytována na úhradu investičních i neinvestičních nákladů projektu, přičemž investiční náklady projektu musí tvořit minimálně 20 % celkových uznatelných nákladů projektu. Výjimku tvoří projekty s celkovými uznatelnými náklady pod 300.000 Kč, u nichž míra investičních nákladů není stanovena.
 • žádosti o dotace na projekty, které byly předmětem žádostí do Programu na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v roce 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013 budou z posuzování vyřazeny.
 • na dotační titul 2 je určeno cca 15,5 % z celkového objemu finančních prostředků Programu.

C. Dotační titul 3 – neinvestiční dotace

Poskytování dotací vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia.

Podmínky poskytnutí dotace:

 • poskytování příspěvků studentům prezenčního doktorského studia s výbornými studijními výsledky studující na vysoké škole v Moravskoslezském kraji (dále jen "student") a příplatků ke mzdě absolventům doktorského studia (do 2 let od absolutoria) pracujícím na plný pracovní úvazek na vysokých školách v Moravskoslezském kraji (dále jen "absolvent").
 • příspěvky se vztahují na všechny obory vysokých škol v Moravskoslezském kraji.
 • příspěvky, popř. příplatky ke mzdě, mohou obdržet studenti popř. absolventi, kteří mají výborné výsledky vědecké práce, podílí se na řešení významných vědeckých úkolů a zároveň:
  • publikovali nejméně 1 článek v impaktovaném časopisu nebo v časopisu s recenzním řízením podobného významu nebo,
  • vydali monografii nebo,
  • jsou původci vynálezu, kterému byl udělen patent, případně užitného vzoru.
 • v rámci dotačního titulu 3 se bude poskytovatel finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů, které bude spolufinancovat maximálně 90 %, minimální podíl příjemce na uznatelných nákladech je 10 %.
 • výše příspěvku, resp. příplatků bude poskytnuta na jednoho studenta nebo absolventa max. do výše 70.000 Kč/rok.
 • v případě, že bude alokace na dotační titul překročena, stanoví Komise pro vědu, výzkum a vysoké školy pořadník na základě zdůvodnění výjimečnosti studentů nebo absolventů.
 • na dotační titul 3 je určeno cca 4,5 % z celkového objemu finančních prostředků Programu.

IV. Vymezení okruhu příjemců podpory

A. V rámci dotačního titulu 1

Žadatelem a příjemcem dotace mohou být:

 • právnické osoby splňující definici výzkumné organizace podle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovaci 2006/C 323/01 (dále jen Rámec) a
 • nemocnice, jež mají formu příspěvkové organizace.

Žadatel a příjemce dotace musí mít sídlo v Moravskoslezském kraji.

B. V rámci dotačního titulu 2

Žadatelem a příjemcem dotace mohou být:

 • právnické osoby bez ohledu na právní formu, jejichž hlavní činností je výzkum nebo vývoj a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií (vysoké školy, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace zabývající se výzkumnými aktivitami), se sídlem v Moravskoslezském kraji.

C. V rámci dotačního titulu 3

Žadatelem a příjemcem dotace mohou být:

 • vysoké školy se sídlem v Moravskoslezském kraji.

Vysoká škola bude podávat souhrnnou žádost za všechny studenty a absolventy doktorského studia, kteří splňují podmínky, uvedené v Programu a žadatel je navrhuje na poskytnutí příspěvku nebo příplatku ke mzdě. Příjemce nese odpovědnost za dodržení dotačních podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace a v těchto podmínkách Programu. V rámci realizace bude příjemce vyplácet studentům příspěvek, resp. absolventům doktorského studia příplatek ke mzdě. Jejich proplacení doloží poskytovateli v závěrečném vyúčtování.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Projekt, na jehož realizaci bude poskytnuta dotace z Programu, nesmí být financován z žádných jiných programů, fondů a grantů Moravskoslezského kraje nebo EU. Zároveň nesmí příjemce žádat o dotaci na realizaci projektu, na nějž byla poskytnuta dotace z Programu, od jiných institucí nebo organizací anebo od jiných subjektů dotaci obdržet.
 2. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 3. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 2 tohoto článku budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 4. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace na základě smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce takto:
  • dotačního titulu 1 a 2 bude část dotace ve výši 50 % schválené dotace vyplacena do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, zbývající část dotace (max. do výše schválené zastupitelstvem kraje) bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od doručení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu,
  • dotačního titulu 3 bude dotace vyplacena do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace.
 5. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  6.  u dotačního titulu 1 žadatel předloží v rámci žádosti o dotaci jmenný seznam zahraničních a českých vědeckých pracovníků, působících dlouhodobě v zahraničí, které navrhuje podpořit, jejich profesní životopisy, rozpis výše osobních nákladů, nákladů na ubytování dle jednotlivých měsíců pobytu a jednotlivých odborníků a cestovních nákladů.
 6. Předložení dokladů uvedených v odst. 5 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 7. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 8. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 5 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 9. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor k podpisu smlouvy náhradního žadatele dle pořadí v seznamu náhradníků, v případě, že seznam náhradníků bude stanoven.
 10. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 5 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží).
 11. Realizace projektu může být zahájena nejdříve:
  • v případě dotačního titulu č. 1, 2, 3: od 1. 1. 2014.
 12. Realizace projektu musí být nejpozději ukončena:
  • v případě dotačního titulu č. 1: do 31. 12. 2015
  • v případě dotačního titulu č. 2, 3: do 31. 8. 2015
 13. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace a podmínkami tohoto Programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu v přímé souvislosti s prováděním projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:

  V rámci dotačního titulu 1:

  • osobní náklady (mzda a odvody na sociální a zdravotní pojištění),
  • náklady na ubytování max. do výše 1.500,-- Kč/osoba/den,
  • cestovní náklady související s projektem.
 3. Neuznatelnými náklady jsou v rámci dotačního titulu 1 osobní náklady (mzda a odvody za sociální a zdravotní pojištění), náklady na ubytování a cestovní náklady zahraničního vědeckého pracovníka nebo českého vědeckého pracovníka, jehož délka pobytu v Moravskoslezském kraji a zapojení do realizace projektu nepřesáhne v souhrnu 90 kalendářních dnů.

  V rámci dotačního titulu 2 pouze:

  1. investiční náklady:
   • náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
  2. neinvestiční náklady:
   • spotřeba materiálu (např. odborná literatura, příručky a vzdělávací materiál apod.; za uznatelné náklady se nepovažují náklady na PHM),
   • drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
   • tuzemské a zahraniční cestovné,
   • jiné služby (např. expertní služby, vzdělávání, přednášky, apod.; za uznatelné náklady se nepovažují náklady na reprezentaci, propagaci a občerstvení),
   • osobní náklady zaměstnanců – do výše průměrné hrubé mzdy za 4. čtvrtletí roku 2013 dle ČSÚ,
   • osobní náklady na zaměstnance vykonávající práce mimo pracovní poměr, které vznikly v přímé souvislosti s projektem; bude-li příjemce v rámci realizace projektu hradit z prostředků dotace náklady spojené s dohodami o provedení práce, nebo dohodami o pracovní činnosti, musí příjemce poskytovateli doložit:
    • jaký druh práce zaměstnanec vykonal včetně prokázání konečného výstupu,
    • počet odpracovaných hodin včetně způsobu jejich evidence,
    • skutečnost, že vykonaný druh práce nemohl realizovat jinými prostředky či vlastními zaměstnanci v pracovním poměru.

  V rámci dotačního titulu 3 pouze:

  • osobní náklady absolventů doktorského studia (příplatky ke mzdě včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění)
  • příspěvky studentům.
 4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 5. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Základní závazné ukazatele pro realizaci projektu:
  1. charakter dotace (investiční nebo neinvestiční),
  2. rozpočet uznatelných nákladů projektu,
  3. maximální procentuální podíl dotace poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu a minimální procentuální podíl finančních prostředků příjemce na celkových uznatelných nákladech projektu, pokud to příslušný dotační titul vyžaduje,
  4. termín zahájení a ukončení realizace projektu,
  5. účelové určení.
 2. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního Programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost o dotaci (příloha č. 4 a 5) a projektový záměr (v případě dotačního titulu 1) bližší podrobnosti jsou uvedeny dále u jednotlivých dotačních titulů.
 2. Dále žadatel předloží:
  1. nákladový rozpočet projektu,
  2. čestné prohlášení (příloha č. 9),
  3. prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  4. prosté kopie dokladů o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. c) tohoto odstavce),
  5. prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. c) tohoto odstavce], podepsal-li žádost zástupce žadatele, též kopie dokladu o jeho oprávnění jednat jménem žadatele,
  6. Další povinné přílohy:

   fa) kopie Osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, že je žadatel plátcem DPH – pouze pokud je žadatel plátcem DPH,

   fb) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,

   fc) u dotačního titulu 1 žadatel předloží v rámci žádosti o dotaci:

   • projektový záměr (v rozsahu min. tří stran formátu A4), ve kterém budou uvedeny informace týkající se:
    • obecného cíle projektu (poslání, proč se projekt realizuje, jaký problém řeší)
    • specifického cíle projektu (co se musí konkrétně udělat, aby došlo k vyřešení problému)
    • zdůvodnění potřebnosti projektu,
    • klíčové aktivity projektu,
    • harmonogram projektu,
    • udržitelnosti projektu,
    • realizačního týmu,
    • jmenný seznam (pokud v době podání žádosti o dotaci budou údaje známy, nejpozději však spolu s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace) zahraničních a českých vědeckých pracovníků, působících dlouhodobě v zahraničí, které navrhuje podpořit, jejich profesní životopisy, rozpis výše osobních nákladů, nákladů na ubytování dle jednotlivých měsíců pobytu a jednotlivých odborníků a cestovních nákladů.

   fd) u dotačního titulu 3 uvede žadatel (příslušná vysoká škola) v žádosti:

   • zdůvodnění poskytnutí příspěvku, popř. příplatku ke mzdě,
   • doloží jmenný seznam studentů/absolventů, pro které žádá o příspěvek/příplatek ke mzdě, a popíše jejich výstupy vědecké práce, účast na projektech,
   • dále žadatel doloží, že každý student/absolvent, pro které žádá o příspěvek/příplatek ke mzdě:
    • publikovala nejméně 1 článek v impaktovaném časopisu nebo,
    • v časopisu s recenzním řízením nebo,
    • vydala monografii nebo,
    • je původcem vynálezu, kterému byl udělen patent, případně užitného vzoru,
   • v případě příplatku ke mzdě pracovní smlouvu na plný pracovní úvazek, zahrnující celé období čerpání dotace.
 3. V případě, že žadatel předkládá více žádostí v rámci Programu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název a číslo dotačního titulu, název projektu, a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 4. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost písemně a současně i v elektronické podobě – na CD (pouze editovatelné soubory).
 5. Žádost včetně všech vyplněných příloh v jednom podepsaném originále spolu s CD lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na sekretariátu odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  v obálce označené:

  1. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou (sídlem nebo místem podnikání),
  4. textem "Neotvírat – žádost o dotaci",
  5. v případě podání více žádostí jedním žadatelem bude každá žádost doručena v samostatné obálce.

  Žádost o dotaci nelze podat prostřednictvím datové schránky.

  Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obdrží žadatel písemný doklad o převzetí.

 6. Žádosti:
  1. předložené v rozporu s tímto Programem,
  2. předložené jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. doručené po termínu pro předložení žádostí,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. u nichž by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. jejichž žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny.

 7. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1–4 tohoto článku vykazovat jiné formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou.
 8. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 9. Žadatelé mohou v rámci Programu podat v každém dotačním titulu maximálně jednu žádost o dotaci. V případě podání více žádostí, budou posuzovány pouze první z výše zmíněného přípustného počtu doručených žádostí. Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení nebudou posuzovány a budou vráceny zpět žadateli.

X. Kontaktní osoba a termín předkládání žádostí

 1. Uzávěrka doručení žádostí je 18. července 2014.
 2. Administrátorem Programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad – Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 3. Kontaktní osoby:

  Pro dotační titul č. 1: Ing. Bc. Roman Honeš, tel.: 595 622 461, e-mail: roman.hones@msk.cz; Jana Kaiduschová, tel.: 595 622 312, e-mail: jana.kaiduschova@msk.cz

  Pro dotační titul č. 2: Ing. Bc. Roman Honeš, tel.: 595 622 461, e-mail: roman.hones@msk.cz

  Pro dotační titul č. 3: Jana Kaiduschová, tel.: 595 622 312, e-mail: jana.kaiduschova@msk.cz

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotace budou předloženy k projednání Komisi rady kraje pro vědu, výzkum a vysoké školy (dále jen "Komise"). V případě, že finanční požadavky v žádostech do dotačního titulu 3 přesáhnou finanční objem prostředků určených na tento dotační titul, bude Komise provádět hodnocení s přihlédnutím na výjimečnost studentů doktorského studia. Návrh na přidělení dotace a případně seznam náhradních projektů bude orgánům kraje předkládat Komise.
 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům.
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. Příspěvkové organizace kraje budou o přidělení dotace vyrozuměny dopisem, ve kterém budou informovány o zvýšení závazného ukazatele a jehož součástí bude celkový nákladový rozpočet projektu. Příspěvkové organizace kraje musí ve všech aspektech dodržet podmínky dotačního programu. Ustanovení tohoto dotačního programu, v nichž se hovoří o "smlouvě", platí pro "dopis" ve vztahu k příspěvkovým organizacím kraje přiměřeně.

XII. Průběžné a závěrečné vyúčtování

 1. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemce povinen doložit:
  • přehled o úhradách. V případě, že příjemce předkládá v pořadí další vyúčtování (závěrečné), bude přehled o úhradách obsahovat i údaje z předchozího předloženého průběžného vyúčtování,
  • kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních nákladů projektu).
 2. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační Program. V rámci závěrečného vyúčtování není příjemce povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování.
 3. U dotačních titulů 1 a 2 je příjemce povinen nejpozději do 3 týdnů od předložení závěrečného vyúčtování předložit poskytovateli čestné prohlášení, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně poskytovatele, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu (finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě České republiky). Současně musí předložit poskytovateli originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den jejich předložení, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti; tuto povinnost nemá, pokud požadované doklady poskytovateli předložil spolu s podepsanou smlouvou ve lhůtě kratší než 6 měsíců před předložením čestného prohlášení dle předchozí věty.
 4. Příjemce dotace doloží jako přílohu závěrečného vyúčtování popis výsledků projektu, na jejichž realizaci byla dotace poskytnuta včetně stručného popisu dalšího využití výstupu projektu.
 5. U dotačních titulů 1 a 3 bude v rámci závěrečného vyúčtování doloženo čestné prohlášení členů výzkumných týmů/studentů/absolventů doktorského studia o přijetí peněžních prostředků hrazených z dotace (čestné prohlášení není považováno za účetní doklad, příjemce musí prokázat, že peněžní prostředky byly vyplaceny, též účetními doklady).
 6. U dotačního titulu 1 bude v rámci závěrečného vyúčtování doložen popis výsledků vědecké práce, resp. řešení významných vědeckých úkolů (viz čl. III A) a jeho přínosu pro příjemce dotace popřípadě cílovou skupinu.
 7. U dotačního titulu 3 budou v rámci závěrečného vyúčtování doloženy informace o studiu studentů, resp. výsledcích vědecké práce, nebo řešení významných vědeckých úkolů (viz čl. III C).

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody neudělení dotace se jednotlivým uchazečům nesdělují.
 2. Na poskytovatele se vztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

XV. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dotační titul 1)

Příloha č. 2 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dotační titul 2)

Příloha č. 3 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dotační titul 3)

Příloha č. 4 Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část

Příloha č. 5 Žádost o poskytnutí dotace – Projektová část

Příloha č. 6 Nákladový rozpočet projektu – dotační titul 1

Příloha č. 7 Nákladový rozpočet projektu – dotační titul 2

Příloha č. 8 Nákladový rozpočet projektu – dotační titul 3

Příloha č. 9 Čestné prohlášení

Příloha č. 10 Závěrečné vyúčtování projektu – Obecná část

Příloha č. 11 Závěrečné vyúčtování projektu – Uznatelné náklady / výdaje

Příloha č. 12 Závěrečné vyúčtování projektu – Zdroje financování

Příloha č. 13 Závěrečné vyúčtování projektu – Přehled o úhradách [1]

Příloha č. 14 Závěrečné vyúčtování projektu – Oznámení o vrácení finančních prostředků

Příloha č. 15 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

XVI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 44/3316 ze dne 27. 5. 2014 a nabývá účinnosti dne 30. 05. 2014.


[1] Tato příloha se použije i pro účely průběžného vyúčtování.

frame-scrollup