Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC/07/2015)

I. Název programu: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC/07/2015)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účelové určení)

 1. Cílem tohoto dotačního programu (dále jen „Program“) je prostřednictvím poskytování dotací podpořit realizaci projektů aplikovaného výzkumu¹ nebo experimentálního vývoje², jejichž výsledky mají potenciál pro uplatnění v nových nebo podstatně zdokonalených výrobcích, technologiích, výrobních postupech a službách.
 2. Hlavním záměrem poskytovatele je prostřednictvím poskytování účelových dotací podpořit výzkumné a vývojové projekty v oborech technických, přírodních a lékařských věd.

IV. Vymezení okruhu příjemců podpory

Příjemcem podpory mohou být:

 • právnické osoby bez ohledu na právní formu, jejichž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií (vysoké školy, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace zabývající se výzkumnými aktivitami) se sídlem na území Moravskoslezského kraje
 • a malé, střední a velké podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje, nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje, nebo mít pozitivní vliv na rozvoj Moravskoslezského kraje, resp. socioekonomické ukazatele kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše poskytnuté dotace je stanovena na částku 100.000 Kč a maximální výše poskytnuté dotace na částku 1.000.000 Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů maximálně ve výši:
  • 70 % pro malé podniky³,
  • 60 % pro střední podniky,
  • 50 % pro velké podniky,
  • 80 % pro právnické osoby bez ohledu na právní formu, jejichž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií.
 3. Dotace bude poskytována na úhradu investičních i neinvestičních nákladů projektu, přičemž investiční náklady projektu musí tvořit minimálně 20 % celkových uznatelných nákladů projektu. Výjimku tvoří projekty s celkovými uznatelnými náklady pod 300.000 Kč, u nichž míra investičních nákladů není stanovena.
 4. Projekt, na jehož realizaci bude poskytnuta dotace z Programu, nesmí být financován z jiných veřejných prostředků než z dotace poskytnuté v rámci tohoto dotačního programu.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 tohoto článku budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 7. Vybraným žadatelům bude dotace poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet ve dvou splátkách. První splátka ve výši 50 % schválené maximální dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, zbývající část dotace bude vyplacena do 60 kalendářních dnů od doručení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu.
 8. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána.
 9. Předložení dokladů uvedených v odst. 8 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 10. V případě, že žadatelem o dotaci bude příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 8 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 11. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 8 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 13. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor k podpisu smlouvy náhradního žadatele dle pořadí v seznamu náhradníků, bude-li seznam náhradníků stanoven.
 14. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 8 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží).
 15. Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 7. 2015.
 16. Realizace projektu musí být nejpozději ukončena do 31. 3. 2017.
 17. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace a podmínkami tohoto Programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu v přímé souvislosti s prováděním projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:

  investiční náklady:

  • náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

  neinvestiční náklady:

  • spotřeba materiálu (např. odborná literatura, příručky a vzdělávací materiál apod.; za uznatelné náklady se nepovažují náklady na PHM),
  • drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
  • tuzemské a zahraniční cestovné,
  • jiné služby (např. expertní služby, vzdělávání, přednášky, apod.; za uznatelné náklady se nepovažují náklady na reprezentaci, propagaci a občerstvení), osobní náklady zaměstnanců – do výše průměrné hrubé mzdy za 4. čtvrtletí roku 2014 dle ČSÚ,
  • osobní náklady na zaměstnance vykonávající práce mimo pracovní poměr, které vznikly v přímé souvislosti s projektem; bude-li příjemce v rámci realizace projektu hradit z prostředků dotace náklady spojené s dohodami o provedení práce, nebo dohodami o pracovní činnosti, musí příjemce poskytovateli doložit:
   • jaký druh práce zaměstnanec vykonal včetně prokázání konečného výstupu,
   • počet odpracovaných hodin včetně způsobu jejich evidence,
   • skutečnost, že vykonaný druh práce nemohl realizovat jinými prostředky či vlastními zaměstnanci v pracovním poměru.
 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Základní závazné ukazatele pro realizaci projektu:
  1. charakter dotace (investiční, neinvestiční nebo kombinovaná),
  2. rozpočet uznatelných nákladů projektu,
  3. maximální procentuální podíl dotace poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu,
  4. termín zahájení a ukončení realizace projektu,
  5. účelové určení.
 2. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního Programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost o dotaci (příloha č. 2 a č. 3 dotačního programu) a projektový záměr.
 2. Dále žadatel předloží:
  1. nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4),
  2. čestné prohlášení (příloha č. 5),
  3. prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  4. prosté kopie dokladů o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. c) tohoto odstavce),
  5. prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. c) tohoto odstavce]; podepsal­-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  6. kopii Osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, že je žadatel plátcem DPH – pouze pokud je žadatel plátcem DPH,
  7. kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
 3. Spolu s žádostí o dotaci žadatel předloží projektový záměr (v rozsahu min. pěti stran formátu A4), ve kterém budou uvedeny informace týkající se:
  • obecného cíle projektu (poslání, proč se projekt realizuje, jaký problém řeší)
  • specifického cíle projektu (co se musí konkrétně udělat, aby došlo k vyřešení problému),
  • cílové skupiny,
  • přínosu pro cílovou skupinu,
  • zdůvodnění potřebnosti projektu,
  • jakým způsobem projekt řeší aktuální potřeby cílové skupiny,
  • klíčové aktivity projektu,
  • harmonogram projektu,
  • rizika projektu,
  • realizačního týmu včetně prokázání jeho odborné způsobilosti, nutné k dosažení cílů projektu,
  • udržitelnost projektu,
  • pokud má zkušenosti, popsat znalost řešení analogických problémů v zahraničí nebo v ČR,
  • v případě, že se projekt zaměřuje na realizaci aktivit, vymezených v oblastech výzkumných specializací (tzv. vertikálních priorit) Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje, tuto skutečnost žadatel v projektovém záměru uvede,
  • v případě, že v rámci realizace projektu žadatel předpokládá dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků (P – patent, Z – poloprovoz, ověřená technologie, F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor, G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek, N – certifikované metodiky a postupy včetně specializovaných map s odborným obsahem, R – software), tuto skutečnost žadatel v projektovém záměru uvede, příp. popíše, jaký další vývoj je nutné pro jejich dosažení realizovat (vč. odůvodnění další použitelnosti konečného výstupu projektu pro dosažení výše uvedených výsledků),
  • popsat adekvátní materiální a technické zabezpečení řešení projektu po celou dobu jeho řešení (technickou vybavenost, prostory, materiál, popř. laboratorní kapacity apod.),
  • popsat případné zkušenosti s řízením a realizací obdobných projektů,
  • v případě, že je žadateli znám způsob uplatnění výsledku řešení, tuto skutečnost doloží např. průzkumem, studií nebo poptávkou odběratele nebo uživatele,
  • pokud žadatel disponuje zavedeným systémem pro komercializaci nebo má zkušenost s dříve realizovanými případy, tuto skutečnost uvede v projektovém záměru,
  • zda se jedná o aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj,
  • stupně inovace produktu, technologie, procesu nebo služby,
  • přínos projektu ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele,
  • v případě, že se bude jednat o nový produkt, technologii, proces nebo službu, tuto skutečnost v projektovém záměru žadatel uvede, stejně bude postupovat v případě, pokud má záměr uvést produkt na trh, návazně na to popíše způsob a indikativní časový plán uvedení na trh, případně uvede způsob využití poskytnuté znalosti a její přínos pro podnikání.
 4. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost v listinné a současně i v elektronické podobě – na CD [na CD musí být příloha č. 2, č. 3, č. 4 a projektový záměr].
 5. Žádost včetně všech vyplněných příloh v jednom podepsaném originále spolu s CD lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na sekretariátu odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA
  v obálce označené:

  1. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. obchodní firmou nebo názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  4. textem "Neotvírat – žádost o dotaci".

  Žádost o dotaci nelze podat prostřednictvím datové schránky.

 6. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obdrží žadatel písemný doklad o převzetí.
 7. Žádosti:
  1. předložené v rozporu s tímto Programem,
  2. předložené jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. doručené mimo lhůtu pro předložení žádostí,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. u nichž by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. jejichž žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny.

 8. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1 – 5 tohoto článku vykazovat jiné formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou.
 9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 10. Žadatelé mohou v rámci Programu podat maximálně jednu žádost o dotaci. V případě podání více žádostí bude posuzována pouze v pořadí první doručená žádost. Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení nebudou posuzovány a budou vráceny zpět žadateli.

X. Kontaktní osoba a lhůta pro předkládání žádostí

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 17. 8. 2015 do 25. 9. 2015. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.
 2. Administrátorem Programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad – Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 3. Kontaktní osoba: Ing. Roman Honeš, tel.: 595 622 461, e-mail: roman.hones@msk.cz;

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Po provedení formální kontroly, která bude provedena na odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, budou žádosti o dotace předloženy 2 hodnotitelům, jmenovaným poskytovatelem. Hodnotitelé vyhodnotí kvalitu projektů na základě systému bodového hodnocení dle hodnotících kritérií (příloha č. 11 programu). Bodové hodnocení každého hodnoceného projektu bude aritmetickým průměrem celkového počtu bodů obdržených od každého z hodnotitelů. Hlavním podkladem pro hodnocení bude zpracovaný projektový záměr. Hodnotitelé zpracují podle dosažených bodů seznam projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků doporučí k rozhodnutí o poskytnutí dotace, seznam projektů, které nedoporučují k poskytnutí dotace, případně také seznam náhradních projektů.
 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí, případně neposkytnutí dotace na předložené projekty a případně o seznamu náhradníků nejpozději do 31. 12. 2015. Podkladem pro rozhodnutí bude stanovisko hodnotitelů.
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. Příspěvkové organizace kraje budou o přidělení dotace vyrozuměny dopisem, ve kterém budou informovány o zvýšení závazného ukazatele a jehož součástí bude celkový nákladový rozpočet projektu. Příspěvkové organizace kraje musí ve všech aspektech dodržet podmínky dotačního programu. Ustanovení tohoto dotačního programu, v nichž se hovoří o "smlouvě", platí pro "dopis" ve vztahu k příspěvkovým organizacím kraje přiměřeně.

XII. Průběžné a závěrečné vyúčtování

 1. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemce povinen doložit:
  • přehled o úhradách (příloha č. 9). V případě, že příjemce předkládá v pořadí další vyúčtování (závěrečné), bude přehled o úhradách obsahovat i údaje z předchozího předloženého průběžného vyúčtování,
  • kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu)
  • popis postupu prací na projektu, průběžného naplňování účelového určení a zhodnocení dodržování závazných ukazatelů.
 2. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační Program. V rámci závěrečného vyúčtování není příjemce povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování.
 3. Příjemce dotace doloží jako přílohu závěrečného vyúčtování popis výsledků projektu, na jejichž realizaci byla dotace poskytnuta, včetně stručného popisu dalšího využití výstupu projektu.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 15.000.000,-- Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Na poskytovatele se vztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
 • Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část
 • Příloha č. 3 - Žádost o poskytnutí dotace – Projektová část
 • Příloha č. 4 - Nákladový rozpočet projektu
 • Příloha č. 5 - Čestné prohlášení
 • Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování projektu – Obecná část
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu – Uznatelné náklady / výdaje
 • Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu – Zdroje financování
 • Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu – Přehled o úhradách
 • Příloha č. 10 - Závěrečné vyúčtování projektu – Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 11 - Hodnotící kritéria

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 72/5941 ze dne 14. 7. 2015 a nabývá účinnosti dne 17. 7. 2015.


1 Aplikovaným výzkumem je teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.

2 Experimentálním vývojem je získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.

3 Malým podnikem je právnická osoba, jejíž počet zaměstnanců (roční pracovní jednotka) není vyšší než 50 a zároveň roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřevyšuje částku 10 mil. eur.

4 Středním podnikem je právnická osoba, jejíž počet zaměstnanců (roční pracovní jednotka) není vyšší než 250 a zároveň roční obrat nepřevyšuje částku 50 mil. eur nebo bilanční suma roční rozvahy nepřevyšuje částku 43 mil. eur.

5 Velkým podnikem je právnická osoba, jejíž počet zaměstnanců (roční pracovní jednotka) je vyšší než 250 nebo roční obrat převyšuje částku 50 mil. eur nebo bilanční suma roční rozvahy převyšuje částku 43 mil. eur.

6 Tato příloha se použije i pro účely průběžného vyúčtování.

frame-scrollup