Zpráva

Podmínky dotačního programu poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2012

 1. Podle tohoto „Dotačního programu poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2012“ (dále též jen „program”) se poskytují neinvestiční dotace (dále jen „příspěvky“) za účelem stabilizace a zvýšení stavů včelstev a povznesení chovu včel v Moravskoslezském kraji, kdy včelařství je zemědělským oborem významným při řízeném opylování, včelaření zabezpečuje řádné fungování celého ekosystému a podpora včelařství tedy přispívá k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.
 2. Příspěvky poskytuje Moravskoslezský kraj (dále též jen „poskytovatel“), který i takto pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů v souladu s ustanovením § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“). Rozhodnutí o poskytnutí příspěvků přísluší ve smyslu § 37 zákona o krajích Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje (dále jen „zastupitelstvo kraje“). Administrativní úkony spojené s poskytováním příspěvků zabezpečuje odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen „odbor životního prostředí a zemědělství“).
 3. Příspěvky jsou poskytovány jednotlivým začínajícím včelařům na pořízení předmětu příspěvku,
  1. kterým vždy musí být nejméně tři oddělky včel z jejich chovu, který se účastní uznaného šlechtitelského programu včely kraňské, a to každý oddělek na minimálně pěti rámkách či v jednom nástavku úlu; předmětem příspěvku může být nejvíce pět takových oddělků včel; příspěvky podle tohoto programu nelze poskytnout žadateli, který nežádá o příspěvek na pořízení oddělků včel;
  2. a kterým dále mohou být nové nástavkové úly, každý minimálně se třemi nástavky a s oddělitelným dnem zasíťovaným a umožňujícím varroamonitoring, a to jeden úl na každý oddělek včel.
 4. Za začínajícího včelaře je pro účely tohoto programu považována fyzická osoba, která má alespoň 18 let a která splňuje následující podmínky:

  Fyzická osoba, která včelstvo vlastnila ke dni 31. prosince 2011 jako podnikatel, není pro účely tohoto programu začínajícím včelařem. Podnikající fyzická osoba žádá o poskytnutí příspěvku podle tohoto programu jako fyzická osoba nepodnikající.

  1. nevlastnila včelstvo ke dni 31. prosince 2011, ale ke dni podání žádosti o poskytnutí příspěvku (dále též jen „žádost“) včelstvo vlastní,
  2. bude při výkonu včelařství vedena zkušeným včelařem po dobu alespoň tří let ode dne poskytnutí příspěvku; zkušeným včelařem se pro účely tohoto programu rozumí fyzická osoba, která je ke dni podání žádosti žadatele členem základní organizace Českého svazu včelařů, o. s. a včelaří již nejméně deset let.
 5. Příspěvek se poskytuje pouze na včelstva, která se nacházejí na území Moravskoslezského kraje. Žadatel o příspěvek musí mít na území Moravskoslezského kraje trvalý pobyt a musí být přímo zodpovědný za výkon včelařství, na jehož podporu příspěvek žádá, a nesmí tedy působit například jako prostředník jiné osoby.
 6. Příspěvek se poskytuje ve výši maximálně 50 % uznatelných nákladů, kterými jsou náklady prokazatelně vynaložené a zaplacené na pořízení předmětu příspěvku v období pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvku dle odstavce 9 tohoto programu. Příspěvek se poskytuje ve výši nejméně Kč 3.000,-- a nejvýše Kč 15.000,-- a zaokrouhluje se na celé stokoruny směrem dolů. Je – li předmět příspěvku pořízen v jiné měně než Kč, použije se pro výpočet výše příspěvku devizový kurz České národní banky platný k dané měně v den pořízení předmětu příspěvku. Příspěvek se poskytuje jednorázově a je poukazován do 30 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí příspěvku bezhotovostně na účet uvedený v žádosti.
 7. Podmínkou poskytnutí příspěvku je hospodárné využití poskytnutých prostředků. Poskytovatel může žadateli příspěvek poskytnout v nižší výši, než o jakou žadatel požádal, pokud bude cena za pořízení předmětu příspěvku zjevně vyšší, než je cena obvyklá.
 8. Příspěvky jsou poskytovány zpravidla jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007, o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie, řadě L a čísle 337, dne 21. prosince 2007, (dále jen „Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007“). Podporu malého rozsahu lze podle Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 poskytnout jednomu subjektu do maximální výše EUR 7.500,-- během tříletého rozhodného období. Poskytnutím příspěvku dle tohoto programu nesmí být překročena maximální částka povolená Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie, řadě L a čísle 379, dne 28. prosince 2006, tj. EUR 200.000,--. Ve vztahu k podpoře malého rozsahu se výklad pojmů, jakož i například počítání tříletého rozhodného období či stanovení přepočtu maximálně možné výše poskytnuté částky podpory malého rozsahu, provádí podle příslušných právních předpisů Evropské unie. Splnění předpokladů pro poskytnutí příspěvku v souladu s uvedenými právními předpisy Evropské unie ověřuje poskytovatel podle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, v centrálním registru podpor malého rozsahu, kam i zaznamenává údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci.
 9. Příspěvek se poskytuje na základě žádosti žadatele podané poskytovateli. Žádost o poskytnutí příspěvku může žadatel podat v období ode dne 1. června 2012 do dne 16. července 2012 včetně. Na základě žádosti podané dříve nebo později nelze příspěvek poskytnout.
 10. K žádosti musí být doloženy tyto platné doklady:

  Všechny doklady přikládané k žádosti lze doložit také prostřednictvím datové schránky a došlo-li ke konverzi těchto dokladů z listinné podoby do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a tyto doklady mají být podle programu dokládány v písemné podobě v originále nebo úředně ověřené kopii, musí být tyto dokumenty opatřeny platnou ověřovací doložkou konverze.

  1. potvrzení o vedení žadatele při výkonu včelařství zkušeným včelařem ve smyslu odstavce 4 písmene b) tohoto programu, přičemž toto potvrzení se předkládá vždy na formuláři obsaženém v příloze tohoto programu,
  2. originál nebo úředně ověřená kopie účetního nebo daňového dokladu o pořízení předmětu příspěvku,
  3. kopie dokladu prokazujícího zaplacení ceny předmětu příspěvku,
  4. k pořizovanému oddělku včel kopie potvrzení o účasti chovu, ze kterého pocházejí oddělky včel, v uznaném šlechtitelském programu včely kraňské, přičemž toto potvrzení musí být platné ke dni pořízení oddělků včel,
  5. kopie veterinárního potvrzení o stavu včel platného ke dni pořízení oddělků včel,
  6. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo kopie písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu nebo kopie výpisu z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu, vždy včetně čísla tohoto účtu, na který má být příspěvek poukázán,
  7. originály nebo úředně ověřené kopie potvrzení příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení, které nebudou starší než tři měsíce, o skutečnosti, že žadatel u nich nemá žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti. Žadateli, který má takové nedoplatky, nemůže být příspěvek poskytnut. Nedoplatky, o nichž bylo žadateli vydáno pravomocné rozhodnutí nebo uzavřena dohoda o povolení posečkání s úhradou nebo o povolení splátek, nejsou překážkou pro poskytnutí příspěvku, dodržuje-li žadatel tento splátkový režim.
 11. Žadatel může příspěvek podle tohoto programu obdržet jen na základě jedné žádosti. Žádost podává žadatel podacímu místu v písemné podobě nebo prostřednictvím datové schránky a vždy na formuláři obsaženém v příloze tohoto programu. Podacím místem se rozumí Krajský úřad Moravskoslezského kraje, včetně datové schránky Moravskoslezského kraje. Podpis žadatele nebo jeho zástupce na písemné žádosti musí být úředně ověřen, žádost podávaná prostřednictví datové schránky musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Je-li žadatel v rámci žádosti o poskytnutí příspěvku zastoupen zplnomocněným zástupcem, musí být k žádosti doložena také tomu odpovídající plná moc s úředně ověřeným podpisem žadatele jako zmocnitele, popřípadě se zaručeným elektronickým podpisem žadatele jako zmocnitele. Pro přijetí žádosti je rozhodující datum jejího doručení na podací místo, a nikoli datum jejího odeslání. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se u poskytovatele evidují a žadatelům se nevracejí.
 12. Příspěvek může být poskytnut jen za předpokladu, že žadatel v rámci žádosti o poskytnutí příspěvku svým podpisem potvrdí souhlas se zveřejněním údajů v tomto rozsahu:

  Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru k poskytovateli přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost mlčenlivosti o těchto údajích podle ustanovení § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení žadatele, který je fyzickou osobou
  2. adresa místa trvalého pobytu
  3. předmět příspěvku,
  4. výše poskytnutého příspěvku.
 13. Příspěvek může být poskytnut jen za předpokladu, že žadatel v rámci žádosti o poskytnutí příspěvku uvede a čestným prohlášením potvrdí:
  1. že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu, zdravotním pojišťovnám, Celní správě České republiky, územním samosprávným celkům včetně Moravskoslezského kraje a vůči státním fondům, kterými se pro účely tohoto programu rozumí Státní fond životního prostředí České republiky, Pozemkový fond České republiky a Státní zemědělský intervenční fond. Žadateli, který má takové nedoplatky, nemůže být příspěvek poskytnut. Nedoplatky, o nichž bylo žadateli vydáno pravomocné rozhodnutí nebo uzavřena dohoda o povolení posečkání s úhradou nebo o povolení splátek, nejsou překážkou pro poskytnutí příspěvku, dodržuje-li žadatel tento splátkový režim,
  2. že na pořízení předmětu příspěvku neobdržel podporu z programů, fondů a grantů Evropské unie, Moravskoslezského kraje, nebo z jiného veřejného zdroje a ani o ni, s výjimkou žádosti podle tohoto programu, nežádá a nepožádá,
 14. Příspěvek může být poskytnut pouze, pokud se příjemce příspěvku v rámci žádosti písemně zaváže osobně vykonávat včelařství přednostně pomocí předmětu příspěvku, na jehož pořízení poskytovatel příjemci příspěvek poskytl, po dobu nejméně pěti let ode dne poskytnutí příspěvku. Nedodrží-li příjemce tento závazek, je povinen celý příspěvek vrátit poskytovateli, ledaže k nedodržení tohoto závazku došlo v důsledku zásahu vyšší moci (vis maior). Pro účely tohoto programu se vyšší mocí rozumí:

  Pokud o poskytnutí příspěvku žádá žadatel, který závazek doby včelaření již přijal podle „Programu na poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2008“, podle „Programu poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2009“, podle „Dotačního programu poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2010“ nebo podle „Dotačního programu poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2011“, ale tento závazek nesplnil a neplní, musí k žádosti doložit listinu prokazující důvod, proč tomu tak je, přičemž příspěvek mu nemůže být poskytnut, jestliže tento důvod je jiný než ty, které jsou uvedeny pod písmeny b) až e) předchozí věty tohoto odstavce programu.

  1. úmrtí fyzické osoby, která byla příjemcem příspěvku,
  2. dlouhodobá pracovní neschopnost fyzické osoby, která byla příjemcem příspěvku; za dlouhodobou pracovní neschopnost se pro účely tohoto programu považuje pracovní neschopnost delší než jeden rok,
  3. vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhla včelstva nebo včelařská zařízení příjemce příspěvku,
  4. náhodné zničení včelstev nebo včelařského zařízení příjemce příspěvku,
  5. nákaza, která postihla včelstva příjemce příspěvku.
 15. Podané žádosti přidělí poskytovatel individuální registrační číslo; toto číslo nemá vliv na pořadí vyřizování žádostí. Žádosti jsou vyřizovány zásadně v pořadí podle dne, v němž byly doručeny na podací místo. Žádosti doručené ve stejný den jsou vyřizovány podle výše žádaného příspěvku, a to postupně od nejnižší. Bylo-li ve stejný den doručeno na podací místo více žádostí, u nichž je stejná výše žádaného příspěvku ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce programu, a součet příspěvků žádaných v těchto žádostech přesahuje zůstatek finančního limitu stanoveného v rozpočtu Moravskoslezského kraje na poskytování příspěvků podle tohoto programu, může poskytovatel příspěvek poskytnout tomu žadateli (těm žadatelům), přínos jehož (jejichž) včelařské činnosti je či bude podle odůvodněného posouzení poskytovatele pro životní prostředí a zemědělství větší.
 16. Příspěvky jsou poskytovány do vyčerpání finančního limitu stanoveného pro rok 2012 v rozpočtu Moravskoslezského kraje na poskytování příspěvků podle tohoto programu. Nebude-li zůstatek daného finančního limitu dosahovat žadatelem žádané výše příspěvku, která je ale vyšší než nejnižší možná výše poskytovaného příspěvku, bude tomuto žadateli příspěvek poskytnut jen ve výši zůstatku onoho limitu. Po vyčerpání finančního limitu stanoveného v rozpočtu Moravskoslezského kraje na poskytování příspěvků podle tohoto programu nemůže být příspěvek poskytnut.
 17. Odbor životního prostředí a zemědělství v případě, že celková výše požadavků žadatelů na poskytnutí příspěvků přesáhne výši finančního limitu stanoveného na tento účel v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012, pozastaví příjem žádostí dle tohoto programu. Oznámení o pozastavení příjmu žádostí dle tohoto programu bude zveřejněno na internetových stránkách kraje. Příspěvek nemůže být poskytnut na základě žádosti doručené podacímu místu po dni zveřejnění tohoto oznámení o pozastavení příjmu žádostí.
 18. Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna nebo doložena, vyzve odbor životního prostředí a zemědělství žadatele k odstranění nedostatků žádosti. Odstraní-li žadatel všechny nedostatky žádosti ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, zůstává jeho žádosti zachováno pořadí podle jejího původního dne doručení na podací místo. Pokud žadatel neodstraní všechny nedostatky žádosti v uvedené lhůtě, nemůže mu být příspěvek na základě takové žádosti poskytnut.
 19. Po zkontrolování došlé žádosti zajistí odbor životního prostředí a zemědělství předložení návrhu příslušnému orgánu kraje na poskytnutí příspěvku, pokud žádost žadatele splňuje podmínky tohoto programu a není zjištěno, že údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé. Pokud žádost žadatele nesplňuje podmínky tohoto programu nebo je zjištěno, že údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé, či podle tohoto programu jen nemá být příspěvek na základě dané žádosti poskytnut, zajistí odbor životního prostředí a zemědělství předložení návrhu příslušnému orgánu kraje na neposkytnutí příspěvku, a to s odkazem na příslušný odstavec tohoto programu, podle něhož by příspěvek neměl být na základě dané žádosti poskytnut. O rozhodnutí příslušného orgánu kraje odbor životního prostředí a zemědělství žadatele vyrozumí.
 20. Žadatel může vzít svou žádost o poskytnutí příspěvku zpět, a to pouze písemným podáním nebo podáním prostřednictvím datové schránky učiněným na podací místo nejpozději sedm dnů přede dnem, v němž o poskytnutí příspěvku podle této žádosti má rozhodnout příslušný orgán kraje.
 21. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.
 22. Příjemce příspěvku je povinen dodržovat příslušné právní předpisy, zejména pak ustanovení zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 23. Poskytnutí příspěvku je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na něj ustanovení tohoto zákona.
 24. Příspěvek podle tohoto programu nelze poskytnout, je-li na stejný předmět příspěvku poskytnuta jiná podpora z veřejných zdrojů včetně Evropské unie. Pokud by žadatel obdržel na stejný předmět příspěvku příspěvek podle tohoto programu i podporu z jiných veřejných zdrojů, je povinen příspěvek poskytovateli ihned vrátit.
 25. Kontrola dodržení podmínek stanovených tímto programem je vykonávána podle zvláštních právních předpisů, zejména pak podle zákona o finanční kontrole. Příjemce příspěvku je povinen poskytovateli kdykoli umožnit řádné provedení průběžné i následné kontroly, včetně provedení kontroly výkonu včelařství pomocí předmětu příspěvku v Moravskoslezském kraji na místě samém. Kontrola na místě bude provedena přednostně na adrese trvalého pobytu, respektive adrese, kterou příjemce příspěvku uvedl v žádosti o poskytnutí příspěvku, neprokáže-li příjemce příspěvku poskytovateli, že včelařství vykonává na jiném místě v Moravskoslezském kraji. Kontroly na místě budou prováděny zejména v období od měsíce května do měsíce září včetně. Příjemci příspěvku, u nichž bude provedena kontrola, budou náhodně vybráni odborem životního prostředí a zemědělství.
 26. Získá-li žadatel příspěvek na základě uvedení nesprávných údajů, je povinen celý příspěvek vrátit poskytovateli. Dopustí-li se příjemce příspěvku porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nese důsledky s tím spojené.
 27. Tento program a právní vztahy na základě něho vzniklé se řídí českým právním řádem, včetně práva Evropské unie.
 28. S ohledem na velmi specifický charakter tohoto programu nebylo při jeho zpracování a vyhlašování postupováno a při poskytování příspěvků na základě něj se nepostupuje podle vnitřního předpisu č. 22 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje „Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje“, vydaného na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008.
 29. „Dotační program poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2012“ byl schválen Radou Moravskoslezského kraje usnesením č. 99/6401 ze dne 14. 12. 2011. Tento program je účinný ode dne jeho schválení do dne 31. 12. 2012. Skončení účinnosti tohoto programu nezpůsobuje zánik závazků, které vznikly na základě tohoto programu a trvají; tyto závazky se i nadále budou posuzovat podle tohoto programu.

Přílohy: Formulář žádosti a potvrzení o vedení žadatele při výkonu včelařství zkušeným včelařem.

frame-scrollup