Zpráva

Podmínky dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015

I. Název programu (kód)

Příspěvky na ozdravné pobyty (ŽPZ/04/2015).

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace, alokace finančních prostředků

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava, (dále „MSK“), zastoupený hejtmanem kraje. Pro tento dotační program je alokována částka 3.000.000,-- Kč.

III. Cíle a priority programu (účelové určení)

Cílem programu je podpořit účast dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde 36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace suspendovaných částic PM₁₀ v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2009 až 2013 je rovna nebo vyšší než 50 µg.m⁻³ na 50% nebo více než 50 % území příslušné obce, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních (dále „ubytovací zařízení“) poskytujících ozdravné pobyty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, nacházejících se v oblasti, kde 36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace suspendovaných částic PM₁₀ v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2009 až 2013 nedosáhla úrovně 50 µg.m⁻³ nebo dosáhla úrovně 50 µg.m⁻³ na méně než 50 % území příslušné obce. Vymezení uvedených oblastí pro obce na území MSK je uvedeno v  příloze č. 4, zdrojová data o znečištění ovzduší

Důvodem podpory je prevence respiračních onemocnění u dětí předškolního věku.

IV. Vymezení okruhů příjemců

Žadatelem o dotaci (příjemcem dotace) mohou být:

 • obec,
 • svazek obcí,

na území Moravskoslezského kraje splňující kritéria pro lokalizaci žadatelů – viz příloha č. 4. V případech, kdy žadatelem je svazek obcí, může tento žádat o dotaci pouze pro děti z obcí splňujících kritéria pro lokalizaci žadatelů.

Jeden žadatel je oprávněn podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost s výjimkou statutárních měst, která mohou podat jednu žádost za každý svůj městský obvod. K dalším podaným žádostem nebude přihlíženo.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí ozdravné pobyty realizovat v souladu s podmínkami tohoto programu. Ozdravné pobyty mohou být realizovány na území celé České republiky, a to pouze na území obcí, kde 36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace suspendovaných částic PM₁₀ v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2009 až 2013 nedosáhla úrovně 50 µg.m⁻³ nebo dosáhla úrovně 50 µg.m⁻³ na méně než 50 % území příslušné obce. Vymezení oblastí je dostupné na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu, obce splňující dané podmínky na území MSK jsou uvedeny rovněž v mapě, která je součástí přílohy č. 4 tohoto programu.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Dotace je poskytovatelem poskytována na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací ozdravných pobytů s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, organizovaných příjemcem dotace. Minimální délka ozdravného pobytu se stanoví na 14 kalendářních dnů, délku ozdravného pobytu lze zkrátit pouze z důvodů vyšší moci, tj. náhlého onemocnění dítěte nebo doprovodu účastnícího se pobytu, úmrtí v rodině apod.
 2. Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 60 tis. Kč. Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 600 tis. Kč.
 3. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 50 %.
 4. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem ani z jiného veřejného zdroje s výjimkou vlastních zdrojů příjemce.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny směrem dolů.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 7. Realizace projektu byla zahájena nejdříve dne 1. 10. 2015, projekt bude ukončen nejpozději do 30. 4. 2017.
 8. Podpis smlouvy ze strany poskytovatele je podmíněn povinností příjemce doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 5 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 5 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, na který může být dotace zaslána,
  6. doklad o schválení přijetí dotace radou obce, pokud je žadatelem obec (případně zastupitelstvem obce, jestliže si zastupitelstvo toto rozhodování vyhradilo).
 9. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 8 písm. b) až d) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 10. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 11. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 8 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že alokovaná částka nebude zcela rozdělena mezi žadatele, na pokrytí jejichž žádostí postačuje, žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Náhradní žadatelé budou vyzýváni dle předchozí věty do 30. 11. 2016, a to pouze v případě, že částka, která jim může být poskytnuta, dosahuje 30 tis. Kč.
 12. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 8 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, bude zachován procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl v období realizace projektu, tj. v období od 1. 10. 2015 do 30. 4. 2017, a byl příjemcem dotace uhrazen do 31. 5. 2017,
  4. byl vynaložen na ozdravný pobyt uskutečněný v období od 1. 10. 2015 do 30. 4. 2016 (1. topné období), nebo od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017 (2. topné období),
  5. byl vynaložen na:
   1. dopravu, je-li organizována příjemcem dotace,
   2. ubytování v místě realizace ozdravného pobytu,
   3. stravování po dobu realizace ozdravného pobytu,
   4. úhradu procedur na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest.
  6. byl vynaložen na osobu, kterou se rozumí:
   1. dítě, které nenavštěvuje předškolní zařízení a které v den nástupu na ozdravný pobyt nedosáhlo 6 let věku,
   2. dítě, které v den nástupu na ozdravný pobyt navštěvuje předškolní zařízení, nebo
   3. osoba starší 18 let, která dítě na ozdravný pobyt doprovází, včetně pedagogického nebo zdravotnického doprovodu, maximálně však 1 dospělý na 1 dítě.
 2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 3. Uznatelné náklady na osobu činí nejvýše 300,-- Kč na den v průměru za daný ozdravný pobyt.
 4. Náklady na více než jeden ozdravný pobyt dítěte uvedeného v odst. 1 písm. f) bodu i) nebo ii) v průběhu daného topného období nejsou uznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu se smlouvou a podmínkami tohoto dotačního programu.
 2. Projekt ani dotace nejsou převoditelné na jiný právní subjekt. Příjemce dotace je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Je-li příjemcem dotace v rámci realizace projektu organizováno více ozdravných pobytů, je příjemce dotace oprávněn čerpat poskytnutou dotaci po částech, vždy po realizaci ozdravného pobytu na základě průběžného vyúčtování ukončeného ozdravného pobytu.

IX. Zveřejnění dotačního programu a předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace – formulář žádosti je Přílohou č. 2 programu,
  2. Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  3. Prosté kopie dokladů o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. b) tohoto odstavce],
  4. Prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. b) tohoto odstavce], podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  5. Zdůvodnění výše požadované dotace, tj. odůvodněný kvalifikovaný odhad příjemce o počtu účastnících se osob a délce jejich pobytu v ozdravném zařízení.
 2. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 1 písm. b) až d) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 3. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami lze podat výhradně prostřednictvím datové schránky:
  název datové schránky: Moravskoslezský kraj • identifikátor datové schránky: 8x6bxsd adresa poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA,

  a to datovou zprávou označenou:

  1. kódem vyhlášeného dotačního programu a
  2. textem "Příspěvky na ozdravné pobyty - žádost o dotaci".
 4. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené poskytovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 5. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 3 vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 6. Poskytovatel je oprávněn posoudit adekvátnost výše požadované dotace a požadovat doplnění žádosti o nové zdůvodnění její výše v náhradním termínu.

Zveřejnění dotačního programu: Program bude zveřejněn na úřední elektronické desce vyhlašovatele programu nejpozději do 10 dnů od rozhodnutí Rady Moravskoslezského kraje, a to nejméně po dobu 90 dnů.

X. Kontaktní osoba a lhůta pro předkládání žádostí

Administrátorem dotačního programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství.
Kontaktní osoba: Ing. Radmila Hybnerová, tel. 595 622 927, radmila.hybnerova@msk.cz
Lhůta pro podávání žádostí je od 3. 8. 2015 do 3. 8. 2016.

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o poskytnutí dotace je kontaktní osobou přiřazeno pořadové číslo odpovídající pořadí v jakém byla žádost podána, tj. podle data a času doručení datové zprávy.
 2. Dotace budou žadatelům přidělovány dle pořadí, v jakém byly doručeny jejich žádosti, až do vyčerpání částky alokované pro tento dotační program (kritériem pro hodnocení žádostí je čas jejich doručení). Žadatelé, jimž nebude možno poskytnout dotaci z důvodu vyčerpání alokované částky, budou označeni jako náhradní žadatelé.
 3. Kritéria pro poskytnutí dotace jsou následující:
  1. čas předložení úplné žádosti o dotaci,
  2. dostatečný zůstatek alokace potřebný pro pokrytí celkové požadované výše dotace (netýká se náhradních žadatelů).
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 7 měsíců ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XII. Vyúčtování

 1. Po ukončení realizace kteréhokoli ozdravného pobytu je příjemce dotace oprávněn zpracovat a předložit poskytovateli vyúčtování realizovaného ozdravného pobytu v rozsahu a s přílohami uvedenými v Příloze č. 3 programu. Vyúčtování realizovaného pobytu doručené poskytovateli po uplynutí 60 dnů od ukončení pobytu bude příjemci vráceno a splátka dotace nebude na jeho základě vyplacena.
 2. Příjemce je povinen předložit průběžné vyúčtování projektu za předchozí rok, v němž je realizován projekt, vždy k 15. 1. následujícího kalendářního roku.
 3. Po ukončení realizace posledního ozdravného pobytu je příjemce dotace povinen zpracovat závěrečné vyúčtování projektu a předložit je poskytovateli do 60 dnů, nejpozději však do 15. 7. 2017.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. celkové evidence projektu,
  4. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu,
  5. dodržení dalších smluvních podmínek.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Závěrečná ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům.

XV. Seznam příloh dotačního programu

XVI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 69/5673 ze dne 9. 6. 2015 a nabývá účinnosti dne 9. 6. 2015.

frame-scrollup