Zpráva

Podmínky dotačního programu Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016

I. Název programu (kód)

Úprava lyžařských běžeckých tras (dále jen "LBT") v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016 (RRC/06/2015)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

 1. Účelem poskytování dotací z tohoto dotačního programu je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou lyžařských běžeckých tras na území Moravskoslezského kraje v zimní sezóně 2015/2016, a to zejména tras zapojených do projektů realizovaných Moravskoslezským krajem.
 2. Důvodem podpory stanoveného účelu poskytování dotací je navázat na dotační program "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji" v zimních sezónách 2003/2004 až 2014/2015 a podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Příjemci dotace mohou být fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (včetně obcí a svazků obcí).

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje. Dotace mohou být použity na úpravu LBT uvedených v příloze č. 13 podmínek dotačního programu.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace činí 20.000 Kč.
 2. Maximální výše dotace činí 350.000 Kč.
 3. Poskytovatel (Moravskoslezský kraj) se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 85 %.
 4. Dotace bude mít neinvestiční charakter.
 5. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 6. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 7. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 6 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 8. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána.
 9. Předložení dokladů uvedených v odst. 8 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 10. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 8 písm. b) až d) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 11. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 8 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 12. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 13. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 8 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 14. Realizace projektu bude zahájena nejdříve 30. 9. 2015 projekt bude ukončen nejpozději 15. 4. 2016.
 15. Další specifické povinnosti žadatele/příjemce dotace:
  1. Upravovat lyžařskou běžeckou trasu, na jejíž úpravu je dotace poskytnuta, v období od 15. 11. 2015 do 15. 4. 2016 dvakrát týdně, ledaže tomu brání nepříznivé povětrnostní podmínky nebo úprava není s ohledem na povětrnostní podmínky potřebná (neprovedení úpravy je příjemce povinen spolu s důvodem oznámit poskytovateli e-mailem do konce týdne, v němž by jinak úprava byla provedena; neprovedenou úpravu je příjemce oprávněn si převést do následujícího období a v případě potřeby pak provést úpravu hrazenou z dotace častěji než dvakrát týdně; povětrnostní podmínky budou ověřovány u ČHMÚ). Povinností příjemce dotace je mít trasu upravenu vždy na víkend. Povinností je upravovat trasu v rozsahu uvedeném v žádosti (viz čl. IX odst. 10 písm. b) body 1. a 2.). Po provedení 32 úprav lyžařské běžecké trasy, na jejíž úpravu je dotace poskytnuta, povinnost provádět úpravu dvakrát týdně zaniká. Náklady na častější úpravu tras než dvakrát týdně nejsou uznatelnými náklady, ledaže jde o neprovedenou úpravu převedenou do následujícího období,
  2. zajistit vyznačení lyžařské běžecké trasy, na jejíž úpravu je dotace poskytnuta, a to dle metodiky lyžařského značení v ČR. Značení bude v terénu v intervalu minimálně každých 500 m, v případě potřeby i častěji, zároveň bude na každém orientačně složitém místě tak, aby byla minimalizována možnost zabloudění neznalého běžkaře,
  3. zajistit přehledné vyznačení nástupních míst na lyžařské běžecké trasy, tj. včetně navigace pro motoristy, případně pokud je nástupní místo vzdáleno od zastávky hromadné dopravy či parkoviště, tak i viditelné vyznačení přístupu k nástupnímu místu,
  4. dvakrát týdně podávat aktuální informace o stavu upravenosti tras, na které mu byla schválena dotace, a to prostřednictvím internetu, včetně informací o plánované úpravě stop. Žadatel uvede své webové stránky, příp. pokud je nevlastní, jiné tematicky zaměřené webové stránky v žádosti o dotaci. Tyto webové stránky budou také uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace a na těchto stránkách bude žadatel pravidelně uvádět aktuální informace,
  5. zajistit prolink z webu dle písm. d) tohoto odstavce na web poskytovatele dotace www.msregion.cz, na sekci běžecké lyžování (Beskydská/Jesenická magistrála),
  6. prostřednictvím systému GPS online sledování sněžných vozidel aktualizovat pravidelně informace, také v rámci orientačně-informačního systému Beskydské/Jesenické magistrály (informace v elektronickém informačním panelu resp. webu Beskydské/Jesenické magistrály) – informace o stavu upravenosti lyžařské běžecké trasy, na kterou se projekt vztahuje, a informace o aktuálním dění na lyžařské běžecké trase, na kterou se projekt vztahuje. Systém GPS musí být zapnut v průběhu každé úpravy běžecké trasy. V případě poruchy systému GPS, který bude zajišťovat přenos dat, je povinností zajistit vložení informací o upravenosti tras v administračním prostředí. Porucha musí být oznámena poskytovateli e-mailem do 24 hodin od okamžiku, kdy nastala,
  7. mít zajištěno sněžné vozidlo pro úpravu LBT vybavené systémem GPS kompatibilním s informačním systémem Beskydské/Jesenické magistrály.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.
 2. Uznatelným nákladem projektu dle odst. 1 tohoto článku jsou pouze:
  1. náklady na motohodiny (Mth) maximálně 800 Kč/1 Mth u sněžné rolby, maximálně 450 Kč/1 Mth u sněžného skútru. Motohodina zahrnuje náklady na pohonné hmoty a mzdy. Počet Mth na jednu úpravu lyžařské běžecké trasy nesmí přesáhnout počet uznatelných motohodin uvedených v příloze č. 13 podmínek dotačního programu. K vyúčtování je nutno doložit motodeník,
  2. náklady na předsezónní servis a průběžný servis sněžných vozidel maximálně do částky 10.500 Kč,
  3. náklady na provoz GPS pro online sledování sněžných vozidel (pouze náklady na provoz spojené s tímto zařízením, tedy náklady na platbu operátorovi za provozování této služby). Tyto náklady budou uznatelné max. do částky 2.250 Kč.
 3. Ostatní náklady jsou neuznatelné.
 4. Budou-li v nákladovém rozpočtu projektu tvořícím součást žádosti o dotaci předložené žadatelem uvedeny neuznatelné náklady, bude žadatel vyzván poskytovatelem k odstranění  nedostatků  žádosti dle čl. IX - odst. 7.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou – příjemce dotace, název a popis projektu dle žádosti, termín zahájení a ukončení projektu (doba realizace projektu), výše dotace a maximální procentuální podíl poskytovatele na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Výdaje (náklad) musí být prokazatelně zaneseny v účetnictví žadatele a musí být doloženy prvotními účetními doklady.
 4. Projekt, na jehož realizaci byla poskytnuta dotace z tohoto dotačního programu, může být spolufinancován z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiných fondů, avšak uznatelné náklady projektu, k jejichž úhradě má být použita dotace z tohoto dotačního programu, nesmí být financovány z jiných zdrojů dotací.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část (příloha č. 2 programu),
  2. žádost o poskytnutí dotace – Projektová část (příloha č. 3 programu),
  3. nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 programu),
  4. čestné prohlášení (příloha č. 5 programu),
  5. prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  6. prosté kopie dokladů o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce],
  7. prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce]; podepsal­-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  8. další specifické součásti žádosti dle odst. 10 tohoto článku.
 2. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 1 písm. e) až g) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 3. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 4. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami lze podat prostřednictvím datové schránky, nebo v jednom podepsaném originále prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA
  a to v obálce označené:
  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou sídla,
  4. textem "Neotvírat – žádost o dotaci".
 5. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 6. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 7. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 4 vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 8. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 9. V případě podání více žádostí jedním žadatelem musí být každá žádost doručena v samostatné obálce.
 10. Specifické součásti žádosti:
  1. Pořadové číslo trasy nebo tras uvedených v příloze č. 13 podmínek dotačního programu. Žádost se vztahuje na všechny trasy uvedeny pod tímto pořadovým číslem.
  2. Navrhovaný způsob zimní údržby:
   1. Zda se bude upravovat jedna nebo dvě stopy,
   2. zda budou trasy upraveny k bruslení,
   3. použitá technika k údržbě (rolba nebo skútr, obojí a počet strojů).
  3. Uvedení informace, zda a kde je již trasa (trasy) vyznačena značením a jakým.
  4. Pokud není trasa (trasy) vyznačena v souladu s Metodikou značení tras v ČR, uvést, jakým způsobem a v jakém rozsahu bude provedeno značení. Pokud na začátku trasy není umístěna informační tabule obsahující průběh tras (nejlépe mapa či plánek), výškový profil trasy, zaznačení míst odpočinku, zaznačení ubytovacích a stravovacích zařízení, údaje o dopravní dostupnosti (autobusové a vlakové spojení), text „Úprava trasy porobíhá za podpory Moravskoslezského kraje“ a logo kraje, uvést, kde bude informační tabule umístěna.
  5. Výčet turistických chat, které se na trase nacházejí.
  6. Uvedení způsobu propagace a zajištění informovanosti o upravované trase (trasách) včetně uvedení webových stránek, na kterých bude žadatel min. dvakrát týdně podávat aktuální informace o stavu upravenosti tras, na které žádá dotaci.
  7. Souhlasné stanovisko příslušné lesní správy Lesů České republiky s.p., Radiokomunikací a správy CHKO (resp. dotčeného orgánu ochrany přírody) k zimní údržbě trasy. Součástí souhlasného stanoviska bude rovněž udělení výjimky dle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, budou-li se motorová vozidla (rolby a skútry) pohybovat na území CHKO mimo silnice a místní komunikace.
  8. V případě úpravy tras dodavatelsky nebo pronajatým vozidlem žadatel uvede subjekt, který pro něj úpravu bude provádět nebo jehož vozidlo k úpravě použije, a trasu, jež bude takto upravována. Jestliže se žadatel rozhodne upravovat trasu dodavatelsky nebo pronajatým vozidlem v průběhu realizace projektu, musí to oznámit poskytovateli e-mailem do 1 pracovního dne od uzavření příslušné smlouvy.
  9. Seznam všech subjektů, od kterých žadatel obdržel na realizaci projektu dotaci, nebo u kterých na realizaci projektu dotaci požaduje.
  10. Seznam propagačních aktivit, které budou realizovány na podporu projektu.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba 

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 13. 7. do 31. 7. 2015 včetně. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.
 2. Administrátorem programu je odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 3. Kontaktní osoba: Ing. Petra Solanská
  tel.: 595 622 509
  e-mail: petra.solanska@msk.cz

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádost bude posuzována, zda splnila:
  1. Formální náležitosti – k doplnění případných nedostatků bude žadatel vyzván,
  2. Přijatelnost.
 2. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému (maximálně 90 bodů)
  Hodnotící kritéria Počet bodů
  Partner projektu „Beskydská magistrála“ nebo „Jesenická magistrála“ 0 nebo 50
  Propagace projektu (např. letáky, billboardy, bannery, články v místních novinách apod.). 0 až 10
  Ekonomická výhodnost projektu (dle zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti) 0 až 30
 3. Návrh na přidělení dotace bude radě kraje předkládat Komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 31. 12. 2015.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).
 6. V případě, že požádá o dotaci na úpravu stejné trasy více subjektů, bude Komisí pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch doporučena pro udělení dotace pouze ta žádost, která získá při hodnocení dle odst. 1 více bodů.

XII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program (příloha č. 6 – 10 programu).

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

 1. V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 3.000.000 Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 69/5748 ze dne 9. 6. 2015 a nabývá účinnosti dne 10. 6. 2015.

frame-scrollup