Zpráva

Podmínky dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015

I. Název programu (kód)

Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015 (PDSS)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účelové určení)

Účelem realizace dotačního programu je podpora vybraných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje (dále také „MSK“) prostřednictvím finanční podpory organizací, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zejména jde o podporu služeb sociální prevence. Jedná se o tyto druhy služeb: azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, terénní programy.

V letech 2013 – 2014 byla podpora vybraných sociálních služeb realizována z prostředků získaných z individuálního projektu kraje „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ (dále také „Projekt“ nebo „Projekt Optimalizace“) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. V roce 2015 bude podpora realizována z rozpočtových prostředků kraje prostřednictvím tohoto dotačního programu, aby byla zajištěna udržitelnost vybraných sociálních služeb vyplývající ze „Smluv o podpoře vybraných druhů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ uzavřených s jednotlivými obcemi, které se na finanční podpoře vybraných sociálních služeb budou podílet.

Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto dotačního programu jsou rozpočtovými prostředky MSK a jejich poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.

IV. Vymezení okruhů žadatelů

Oprávněným žadatelem o dotaci je poskytovatel sociální služby, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách), a byl financován z individuálního projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Žadatel může podat žádost o dotaci pouze na sociální službu, která byla podpořena v roce 2013 nebo v roce 2014 z projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“.

Finanční prostředky budou poskytnuty formou dotace na základě smlouvy uzavřené s Moravskoslezským krajem. Příspěvkovým organizacím zřízeným MSK bude finanční podpora do jejich rozpočtů poskytována prostřednictvím rozpočtu zřizovatele formou příspěvku na provoz v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi bude dotace poskytnuta na základě smlouvy uzavřené s Moravskoslezským krajem prostřednictvím rozpočtu příslušné obce, v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Pozn.: Pro označení finanční podpory ve formě dotace nebo příspěvku na provoz je dále v textu užit souhrnný pojem „dotace“.

V. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Dotaci lze poskytnout na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním vybraných sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).
 2. Žadatel je oprávněn předložit jednu žádost za organizaci v členění dle jednotlivých sociálních služeb. V žádosti uvede pro každou službu samostatně název služby, druh služby a registrační číslo služby (identifikátor).
 3. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele:
  1. mít již uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu,
  2. doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 6 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších 6 měsíců v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti. O splnění podmínky bezdlužnosti při předložení jiného než výše uvedeného dokladu rozhodne na základě žádosti žadatele příslušný orgán.
 4. Předložení dokladů uvedených v odst. 3 písm. b) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 5. Povinnost předložit doklady uvedené v odst. 3 písm. b) se nevztahuje na příspěvkové organizace zřízené MSK.
 6. V případě, že žadatel nesplní povinnost dle čl. 3 písm. a. nebo nedoloží doklady podle odst. 3 písm. b. tohoto článku ve stanovené lhůtě, nebude mu dotace poskytnuta.
 7. Povinnost předložit doklady uvedené v odst. 3 písm. b. tohoto článku se nevztahuje na poskytovatele sociálních služeb, kteří ke dni doložení podepsaného písemného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace mají ještě platné doklady o bezdlužnosti, které doložili poskytovateli již při uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v dotačním Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. O této skutečnosti žadatel informuje administrátora nejpozději ke dni předložení návrhu smlouvy o poskytnutí dotace.

VI. Uznatelné a neuznatelné náklady sociální služby

Uznatelný náklad sociální služby je náklad, který:

 1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“),
 2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu a vznikl žadateli v období realizace od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015,
 3. byl žadatelem uhrazen v období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2016.

Uznatelné náklady

Za uznatelné náklady jsou považovány:

a. osobní náklady, mezi které patří:

 1. mzdové náklady na zaměstnance, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních službách podle § 115 písm. a), b), d), e) zákona o sociálních službách (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby),
 2. mzdové náklady na zaměstnance zajišťující činnost zařízení sociální služby či poskytování sociální služby, a to:
  • management (např. vedoucí pracovníci),
  • administrativní pracovníci (např. personalista, ekonom, účetní)
  • provozní pracovníci (např. kuchaři, pradleny, uklízeči atd.)
 3. odvody sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance,
 4. další osobní náklady, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen odvádět (např. dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

Tyto náklady musí odpovídat nominálním mzdám, eventuálně platům a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem a nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě a čase. Nominální (hrubá) mzda – zahrnuje všechny pracovní příjmy (základní mzda nebo plat, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu - nebo výdaje spojené s dovolenou a zákonnými překážkami v práci), které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě, a představuje podíl připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Jedná se o hrubou mzdu, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky.

Maximální výše dotace na úhradu osobních nákladů za celou sociální službu se vypočítá podle vzorce: počet přepočtených úvazků x 360.000 Kč (tj. 30.000 Kč měsíčně/přepočtený úvazek).

Předchozí odstavce platí obdobně v případě pracovníků zaměstnaných na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

b. provozní náklady

Za provozní náklady jsou považovány nezbytné náklady pro poskytování sociální služby v rozsahu stanoveném v článku V odst. 1, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními dokumenty a uvedené v rozpočtu schválené žádosti a jejich výše nepřesahuje obvyklou výši v daném místě a čase.

Jedná se o:

 1. nákup dlouhodobého hmotného majetku s dobou použitelnosti více než 1 rok, o kterém účetní jednotka rozhodla, že jej nebude účtovat na účtech dlouhodobého majetku (účtová třída 0) do povinné stanovené částky 40.000 Kč,
 2. nákup dlouhodobého nehmotného majetku s dobou použitelnosti více než 1 rok, o kterém účetní jednotka rozhodla, že jej nebude účtovat na účtech dlouhodobého majetku (účtová třída 0) do povinné stanovené částky 60.000 Kč,
 3. spotřebované nákupy (např. kancelářské potřeby, pohonné hmoty, potraviny v souvislosti se zajištěním základní činnosti, čisticí prostředky apod.),
 4. služby:
  1. energie (včetně zálohových plateb),
  2. telefony, internet, poštovné, ostatní spoje,
  3. nájemné (obvyklé v místě a čase),
  4. právní a ekonomické služby, s výjimkou účetního auditu
  5. opravy a udržování,
  6. školení a kurzy v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách zaměřené na obnovení, upevnění a doplnění kvalifikace a v oblasti vzdělávání vedoucích pracovníků podle zákona o sociálních službách,
  7. cestovní náhrady v souvislosti s poskytováním sociální služby, případně v souvislosti s účastí zaměstnanců žadatele na školeních a kurzech podle předchozího bodu. Výdaje na pracovní cesty zahrnují jízdní výdaje, výdaje na ubytování, stravné a nutné vedlejší výdaje zaměstnanců žadatele za předpokladu, že náhrady vyplacené zaměstnancům jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou základní náhrady při použití soukromého vozidla zaměstnance příjemce dotace (tzv. amortizace),
  8. ostatní služby, jestliže souvisejí s poskytováním základních činností sociální služby (např. pojištění sociální služby, supervize, povinné revize).

Neuznatelné náklady

Za neuznatelné jsou považovány náklady:

 1. nesouvisející s poskytováním základních činností viz článek V., odst. 1 tohoto programu,
 2. na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, tato péče je hrazena podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 3. na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000 Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60.000 Kč),
 4. odpisy majetku a ostatní náklady spadající pod účtovou skupinu číslo 55 – odpisy, rezervy, opravné položky,
 5. ostatní sociální pojištění a ostatní sociální náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci apod.),
 6. finanční leasing – výjimkou je pouze finanční leasing vozidla (automobilu) využívaného výhradně pro poskytování terénní formy sociální služby, např. pro terénní pečovatelskou službu,
 7. tvorbu kapitálového jmění,
 8. zahraniční pracovní cesty,
 9. výzkum a vývoj,
 10. provedení účetního auditu,
 11. daně a poplatky - s výjimkou poplatků za odvoz odpadu a bankovních poplatků spojených s vedením účtu, na který jsou finanční prostředky poskytovateli služby zasílány,
 12. DPH, o jejíž vrácení je možné podle příslušného právního předpisu žádat,
 13. smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, jiné ostatní náklady spadající pod účtovou skupinu 54,
 14. na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání apod.,
 15. základní náhrada při použití soukromého vozidla zaměstnance žadatele (amortizace),
 16. nespecifikované náklady (tj. výdaje, které nelze účetně doložit).

VII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem žádosti, smlouvou a podmínkami tohoto dotačního programu.
 2. Poskytnutá dotace není převoditelná na jiný právní subjekt.

VIII. Předkládání žádostí o dotace

 1. Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti žadatele o poskytnutí dotace, která musí být zpracována písemně (příloha č. 2 programu).
 2. Žadatel musí doložit kopii smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřenou v rámci realizace projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ v případě, že byl subdodavatelem služby v rámci výše uvedeného projektu.
 3. Žádost o dotaci v jednom podepsaném originále lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  odbor sociálních věcí
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního programu,
  2. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  3. textem "Neotvírat – žádost o dotaci“
 4. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 5. Žádosti předložené vyhlašovateli
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. žadatelem, který nespadá do vymezeného okruhu příjemců,
  3. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  4. doručené na jiné adresy,
  5. po termínu pro předložení žádosti,
  6. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny.

 6. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 3 vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 7. Všechny došlé žádosti se archivují a žadatelům se nevracejí.

IX. Kontaktní osoby a termín předkládání žádostí

Poskytování dotací administruje Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Kontaktní osoby - administrátoři:

Ing. Adéla Zapletalová, tel. 595 622 768, e-mail: adela.zapletalova@msk.cz

Ing. Irena Muczková, tel. 595 622 982, e-mail: irena.muczkova@msk.cz

Kompletní informace o výše uvedeném Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015 lze získat na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě do 13. 2. 2015 včetně. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.

X. Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace

 1. Žádosti budou vyhodnocovány na základě výsledků dotačního řízení „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ (dále jen „Program PPSS“) s ohledem na dlouhodobou udržitelnost poskytované služby. V rámci vyhodnocování žádosti bude zohledněna výše poskytnuté dotace Moravskoslezským krajem v rámci Programu PPSS.
 2. V rámci tohoto dotačního programu budou podpořeny sociální služby, u kterých je krajem nebo obcí deklarována udržitelnost na rok 2015 na základě Smlouvy o podpoře vybraných druhů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, popř. sociální služby, jejichž potřebnost vychází z plánování kraje nebo obce.
 3. Návrh dotace bude stanoven maximálně do výše dvanáctinásobku měsíční platby poskytnuté žadateli v roce 2014 v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí a neposkytnutí dotace dle předložených žádostí o dotaci.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 Programu).

XI. Závěrečné vyúčtování

Žadatel, jemuž byla přiznána dotace rozhodnutím orgánu kraje (dále jen „příjemce“), je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

V případě, že příjemce dotace realizaci sociální služby nezahájí, přeruší nebo předčasně ukončí, případně bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, je povinen do 10 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost administrátorovi písemně na formuláři Hlášení změn v poskytování sociální služby (příloha č. 3 programu) a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) zpět na účet poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce.

XII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu a smlouvy o poskytnutí dotace,
  4. uznatelnosti nákladů v rámci realizace sociální služby.
 2. Poskytovatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu využití poskytnutých finančních prostředků.
 3. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIII. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

XIV. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje

Příloha č. 2 – Žádost o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 – Výkaz nových klientů

Příloha č. 4 – Hlášení změn v poskytování sociální služby

Příloha č. 5 – Závěrečné vyúčtování – Přehled čerpání dotace

Příloha č. 6 – Závěrečné vyúčtování – Čestné prohlášení

Příloha č. 7 – Závěrečné vyúčtování – Oznámení o vrácení finančních prostředků na účet poskytovatele dotace

Příloha č. 8 – Úřední záznam o osobním podání dokumentu

Příloha č. 9 – Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

XV. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 58/4623 ze dne 18. 12. 2014 a nabývá účinnosti dne 18. 12. 2014.

frame-scrollup