Zpráva

Podmínky Společného programu kraje a Ministerstva ŽP na podporu výměny ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nízkoemisní automatické kotle

I. Název programu (kód)

Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostření na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji (dále jen „Program“).

II. Vyhlašovatel Programu, výzvy k přijímání žádosti o dotace, ukončení příjmu žádostí a poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem Programu a výzvy je Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) s tím, že poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje (dále jen „MSK“) a Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov (dále jen „Fond“), zastoupený ředitelem Fondu. Příjem žádostí o dotaci bude MSK a MŽP vyhlašován formou alokovaných výzev oznamovaných na webových stránkách MSK, webových stránkách MŽP a Fondu a na úřední desce krajského úřadu. Příjem žádostí v rámci vyhlášené výzvy bude ukončen, pokud objem požadované dotace u došlých žádostí bude roven alokaci finančních prostředků.

III. Tvůrci dotačního Programu

Program vznikl ve spolupráci MSK, MŽP a Fondu. Administraci Programu zajistí MSK a Fond na základě Delegační dohody, která upřesňuje rozdělení činností MSK a Fondu v průběhu projektového cyklu Programu.

IV. Cíle a priority Programu (účelové určení)

Cílem Programu je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva a mnohdy i odpady. Snížení znečištění ovzduší bude dosaženo zamezením spalování spalitelných odpadů ve stávajících kotlích na tuhá paliva instalací automatických kotlů na uhlí nebo uhlí a biomasu, kde není možné spalitelné odpady dávkovat.

Účinným automatickým nízkoemisním kotlem na uhlí nebo uhlí a biomasu (dále též „nový kotel“) se pro účely tohoto Programu rozumí kotel, jenž splňuje mezní emisní úrovně a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5, emisní třídu 3. a automaticky si přikládá.

Tento dotační program podporuje výměnu zdroje tepla pro rodinné domy ze stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za účinné automatické nízkoemisní kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu (dále též „projekt“).

V. Vymezení okruhů žadatelů

Žadatelem o dotaci je vlastník, resp. spoluvlastník nemovitosti užívané k bydlení nebo manželé, jež ji mají ve společném jmění manželů. Žadatelem o podporu může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, a to za předpokladu, že podpora nebude použita za účelem podnikání.

Pro účely tohoto dotačního Programu se rozumí nemovitostí rodinný dům definovaný dle § 2 písm. a) odrážka 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, tedy jako objekt, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určen, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným domem se nerozumí průmyslové objekty, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště. Jestliže se v rodinném domě nachází více samostatných bytových jednotek se samostatnými otopnými systémy, mohou žádat o dotaci vlastníci těchto jednotek.

Vlastníkem je fyzická osoba, která vlastní rodinný dům sama.

Pro účely tohoto Programu je spoluvlastníkem fyzická osoba, která vlastní podíl na rodinném domě a má písemný souhlas většiny ostatních spoluvlastníků k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, který přiloží k žádosti o dotaci.

Manželé jsou fyzické osoby, které mají v rámci společného jmění manželů rodinný dům nebo podíl na rodinném domě a mají písemný souhlas většiny ostatních spoluvlastníků k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, tento souhlas přiloží k žádosti o dotaci.

VI. Lokalizace Programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky a nezbytné doklady pro poskytnutí podpory v rámci Programu

 1. Podpora je poskytována formou dotace.
 2. Podporu poskytují MSK a Fond, kteří se společně budou finančně podílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů ve výši maximálně 60.000,--Kč (šedesáttisíc korun českých).
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté MSK, Fondem nebo jiným veřejnoprávním subjektem.
 4. O dotaci může požádat žadatel pouze jednou k jednomu rodinnému domu/nemovitosti, který vlastní nebo jej nabyl za trvání společného jmění manželů.
 5. Dotace bude poskytnuta na základě trojstranné smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené mezi příjemcem, MSK a Fondem (příloha č. 2 Programu).
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit kompletní doklady ke kontrole před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu MSK a Fondu (dále též „smlouva o poskytnutí podpory“) do 9 měsíců od odeslání vyrozumění o rozhodnutí orgánů kraje a Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory (dotace) (dále jen „vyrozumění o poskytnutí podpory“). Žadatel spolu s 3 podepsanými originály trojstranné smlouvy dokládá na Fond – krajské pracoviště, se sídlem Českobratrská 7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, následující dokumenty:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, na který může být dotace zaslána,
  3. Aktuální výpis z Katastru nemovitostí - List vlastnictví k předmětné nemovitosti, který nebude starší než 1 měsíc a prohlášení, že nedochází k převodu ani přechodu vlastnictví rodinného domu v době uzavírání smlouvy o poskytnutí podpory.
  4. Originály faktur včetně dokladů o zaplacení a originály ostatních účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům, vč. bankovních výpisů a ostatních dokladů o zaplacení všech faktur a ostatních účetních dokladů.
  5. Protokol o uvedení kotle do trvalého provozu – instalaci provádí odborná firma proškolená výrobcem.
  6. Doklad o likvidaci (znehodnocení) stávajícího kotle včetně písemného popisu, vystaveného firmou provádějící instalaci, a fotodokumentaci znehodnoceného stávajícího kotle.
  7. Prohlášení o shodě v souladu s čl. X. bodem 3. písm. b) tohoto Programu, a to v případě, že typ kotle uvedený v žádosti o podporu bude odlišný o typu kotle skutečně instalovaného.
  8. Ověření dokumentů je možné provést na krajském pracovišti Fondu.
 7. Dotace bude poskytnuta po nabytí účinnosti trojstranné smlouvy o poskytnutí podpory. Smlouva nabývá účinnosti dnem doručení této smlouvy žadateli.
 8. Skutečná výše dotace bude jednorázově poskytnuta bezhotovostním bankovním převodem na účet příjemce do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory, a to s ohledem na skutečnou výši uznatelných nákladů a při dodržení maximální výše uvedené v čl. VII. bod 2. tohoto Programu.
 9. Žadatel může předložit potřebné doklady v souladu s bodem 6. tohoto článku formou neověřených kopií v případě, že krajskému pracovišti Fondu osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 10. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 6. tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění MSK nebo Fondu vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 11. Pokud nebude žádost splňovat podmínky Programu, bude žadatel vyrozuměn o vyřazení žádosti z další administrace.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelný náklad projektu je náklad, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele za současného splnění všech níže uvedených podmínek:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného Programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu, tj. od vyhlášení výzvy do 9 měsíců od odeslání vyrozumění o poskytnutí podpory,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.
 2. V případě, že účetní doklad obsahuje údaj o peněžní částce v cizí měně, popřípadě byl uhrazen a doložen bankovním výpisem/účetním dokladem v cizí měně, bude tato peněžní částka přepočtena na českou měnu podle směnného kurzu používaného Českou národní bankou ke dni proplacení účetního dokladu.
 3. Uznatelným nákladem je nákup a instalace nového kotle při splnění předepsaných mezních úrovní emisí a minimální účinnosti.

Požadavky na účinnost zdroje a jeho emisní parametry jsou dány ČSN EN 303-5, emisní třídou 3.

IX. Podmínky  pro přiznání podpory  

 1. Dotace bude poskytnuta pouze v souladu se smlouvou a podmínkami tohoto Programu.
 2. Žadatel se zaváže v textu smlouvy o poskytnutí podpory řádně provozovat, nezcizit a udržovat nový kotel podpořený z Programu po dobu 15 let nebo jej vyměnit bez nároku na dotaci z tohoto Programu za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry.
 3. Pro případ kdy dojde k zcizení (např. prodej, darování) celého rodinného domu, žadatel smluvně zajistí, aby nový nabyvatel provozoval, nezcizil a udržoval nový kotel podpořený z dotačního programu po dobu 15 let nebo jej mohl vyměnit za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry.
 4. Po předložení všech dokladů nezbytných k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory, žadatel umožní poskytovateli kontrolu instalace nového kotle v místě realizace projektu, a to v období před poskytnutím podpory. 
 5. Dále se žadatel ve smlouvě o poskytnutí podpory zaváže, že umožní poskytovateli kontrolu provozu nového kotle pořízeného v rámci tohoto Programu v nemovitosti, do které jej pořídil, a to po dobu 15 let od pořízení nového kotle a v případě zcizení nebo pronajmutí rodinného domu třetí osobě smluvně zajistí právo poskytovatele na kontrolu i u těchto třetích osob po dobu 15 let od pořízení nového kotle.
 6. Pro případ úmrtí příjemce přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na dědice, kteří získají podíl na nemovitosti, kde je zařízení umístěné, společně a nerozdílně. Od této smlouvy mohou písemně společně odstoupit v případě, že vrátí celou poskytnutou dotaci poskytovateli. Za den odstoupení se považuje den, kdy byla celá poskytnutá dotace připsána zpět na účet poskytovatele.
 7. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 8. Všechny nové kotle musí být instalovány v souladu s průvodní technickou dokumentací. Příjemce podpory se zaváže ve smlouvě o poskytnutí podpory, že bude v novém kotli používat pouze ta paliva, pro která výrobce garantuje požadovaný výkon a emisní parametry.
 9. Žadatel se zaváže v textu smlouvy o poskytnutí podpory, že bude provozovat nový kotel se zdrojem se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry než ten, na který získal podporu v rámci Programu, jestliže takový další zdroj bude mít v rámci rodinného domu.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žádost o podporu včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu MSK na adresu:
  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA
  a to v obálce označené:
  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným jménem žadatele a adresou,
  4. textem "Neotvírat – žádost o dotaci“,
 2. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu MSK bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 3. Žadatel předkládá na základě výzvy oznamované na webových stránkách MSK, MŽP a Fondu a na úřední desce krajského úřadu formalizovanou žádost, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace obsahující čestné prohlášení o vlastnictví rodinného domu/ nemovitosti a o tom, že bude instalováno zařízení, které splňuje požadavky emisní třídy 3 ČSN EN 303-5, označení výrobce a typové označení kotle, je-li znám v době podání žádosti (příloha č. 1 programu)
  2. Žadatel doloží platný certifikát výrobku (prohlášení o shodě) který prokazuje plnění základních požadavků vyplývajících z nařízení vlády 163/2002 Sb., pokud je v době podání žádosti typové označení kotle známo.
  3. V případě více vlastníků rodinného domu také písemný souhlas většiny spoluvlastníků  k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě
 4. Poskytovatel přijímá žádosti doručené na podatelnu krajského úřadu do dne, kdy celková výše prostředků alokovaná pro výzvu není vyčerpána součtem všech došlých žádostí o dotaci a o této skutečnosti informuje na webových stránkách MSK, MŽP a Fondu, nejdéle však po dobu uvedenou ve výzvě.
 5. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 6. MSK provede formální kontrolu podaných žádostí.
 7. Žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto Programem,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. po termínu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané žadatelem,
  6. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny.

 8. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1 vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel jednou žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Kontaktní osoba a termín předkládání žádostí

 1. Administrátorem Programu je Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, a Fondu.
 2. Kontaktní osoba pro tento dotační program je: Ing. Simona Šebestová, tel.: 595 622 690, e-mail: simona.sebestova@msk.cz
 3. Termín pro podávání žádostí bude stanoven v rámci jednotlivých výzev. Dodržením lhůty pro podání žádosti se rozumí, že žádost bude doručena na podatelnu krajského úřadu, a to nejpozději dne kdy celková výše prostředků alokovaná pro výzvu je vyčerpána součtem všech došlých žádostí o dotaci (tato skutečnost bude zveřejněna na webových stránkách MSK, MŽP a Fondu), nejpozději však posledního dne stanoveného ve výzvě, a to včetně.

XII. Postup administrace žádosti o poskytnutí podpory

 1. Žádosti budou posuzovány v těchto ukazatelích:
  • pořadové číslo podání žádosti (datum a čas, a to s ohledem na alokaci finančních prostředků jednotlivých vyhlášených výzev dotačního programu)
  • formální správnost a úplnost žádosti
 2. Žádosti podané v rámci Programu projedná 9členný Řídící výbor Programu složený ze 3 zástupců MSK, 3 zástupců MŽP a 3 zástupců Fondu.
 3. Doporučené žádosti Řídícím výborem Programu projedná orgán MSK a Rada Fondu a doporučí konkrétní žádosti k poskytnutí podpory nebo k jejímu zamítnutí.
 4. Orgán kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty ze zdrojů MSK .
 5. Ministr životního prostředí rozhodne o poskytnutí podpory na předložené projekty ze zdrojů Fondu.
 6. Schválené žádosti budou neprodleně zveřejněny na webu MŽP a SFŽP, dále bude žadateli zasláno vyrozumění o rozhodnutí orgánu kraje o poskytnutí podpory. Žadatel do 9 měsíců od vyrozumění o poskytnutí podpory doloží na krajské pracoviště Fondu se sídlem Českobratrská 7, 702 00 Ostrava 2, všechny podklady nezbytné pro uzavření trojstranné smlouvy o poskytnutí podpory dle bodu 6. článku VII. tohoto Programu a vyplacení dotace, v opačném případě žadatel ztrácí nárok na podporu. Doklady může doložit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na krajském pracovišti Fondu.
 7. Přiznaná dotace MSK a Fondem bude vyplácena na bankovní účet příjemce uvedený ve smlouvě o poskytnutí podpory ve společném jednotném termínu, tj. 5. nebo 20. dne v měsíci a nebo v termínu před tímto datem v případě pracovního klidu či svátku ³⁾.
 8. Kontrola předložených dokladů probíhá na krajském pracovišti Fondu (dále jen „KPF“) kam příjemce předloží všechny povinné doklady k uzavření smlouvy o poskytnutí podpory podle článku VII. bodu 6. toho Programu včetně 3 originálů trojstranné smlouvy o poskytnutí podpory podepsané příjemcem. KPF provede věcnou, finanční a formální kontrolu předložených dokladů a předá smlouvy k podpisu řediteli Fondu nebo jím pověřenému pracovníkovi. Následně budou smlouvy s kopiemi dokladů předloženy k podpisu zástupci MSK.
 9. V případě, že při následné kontrole MSK budou objeveny nesoulady, budou řešeny společnou veřejnosprávní kontrolou MSK a Fondu.
 10. Originál podepsané smlouvy odešle MSK žadateli a Fondu. Výplata dotace proběhne jednorázově po nabytí účinnosti smlouvy v souladu s článkem VII. bod 8. Oddělení příjmu žádostí od administrace a kontrol je transparentním a protikorupčním opatřením. 
 11. Postup administrace, rozdělení činností a odpovědnosti MSK a Fondu bude upřesněn v Delegační dohodě viz článek III. tohoto Programu.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
 2. V rámci následných kontrol prováděných MSK a Fond dle článku IX. bodu 5. tohoto Programu umožní konečný příjemce kontrolu dokladů o koupi topného materiálu pro nový kotel, a to zpětně od doby pořízení nového kotle do dne provádění kontroly, a má povinnost uchovat tyto doklady pro účel kontroly za tři po sobě následující topné sezóny před dnem prováděné kontroly. Kontroly dle článku IX. bodu 4. tohoto Programu budou prováděny dle podmínek Rozhodnutí ministra před vyplacením finančních prostředků na vzorku operací dle schválené metodiky kontrol Fondu.
 3. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Za porušení rozpočtové kázně je považováno také provozování nového kotle v rozporu s dotační smlouvou, také neznehodnocení stávajícího kotle a nepředložení dokladů o koupi topného materiálu, v případě neprovozování nového kotle, je končený příjemce dotace povinen předložit doklad

o jiném způsobu vytápění rodinného domu/nemovitosti.

XIV. Závěrečné ustanovení

MSK a Fond nebudou poskytovat žadateli informace o průběhu vyřizování žádostí do doby vydání Rozhodnutí ministra a vyrozumění o rozhodnutí orgánů kraje ze strany MSK.

Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody neudělení dotace se jednotlivým uchazečům nesdělují.

XV. Seznam příloh Programu

Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část
Příloha č. 2 Návrh trojstranné smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtů SFŽP a MSK

XVI. Účinnost

Tento Program byl schválen usnesením Rady MSK č. 100/6471 ze dne 21. 12. 2011 a ministrem životního prostředí a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.

Ing. Jaroslav Palas, v. r.
hejtman Moravskoslezského kraje

Mgr. Tomáš Chalupa, v. r.
ministr životního prostředí

frame-scrollup